PHỤ LỤc I danh mục các văn bảNtải về 60.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích60.45 Kb.
#16471
PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN

(Đính kèm theo công văn số /ĐĐ ngày tháng năm 2013)

LĨNH VỰC: (Đề điều, phòng chống lụt bão, xây dựng cơ bản, nguồn nước, thủy lợi, kế hoạch tài chnh…)
TT

Tên văn bản

Số,

ký hiệu

Năm ban hành

Cơ quan ban hành

Ghi chú

A. LUẬT, PHÁP LỆNH

1

Luật đê điều số 79/2006/QH11

Luật số: 79/2006/QH11

29/11/2006

Quốc hội khóa XI, tại kỳ họp thứ 10 thông qua
2

Luật Phòng, chống thiên tai số: 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa XIII

Luật số: 33/2013/QH13

19/6/2013

Quốc Hội
3

Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 8 tháng 3 năm 1993

9-L/CTN

20/3/1993

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Đến ngày 01/5/2014 hết hiệu lực.

4

Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000 sử đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão.

Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10

24/8/2000

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Đến ngày 01/5/2014 hết hiệu lực.

B. NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định số 50-CP ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương

Số: 50-CP

10/5/1997

Chính Phủ
2

Nghị định số 04/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão.

Số: 04/2010/NĐ-CP

15/01/2006

Chính Phủ
3

Nghị định số 08/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000

Số: 08/2006/NĐ-CP

16/01/2006

Chính Phủ
4

Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

Số: 113/2007/NĐ-CP

28/6/2007

Chính phủ
5

Nghị định Số 129/2007/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều

Số: 129/2007/NĐ -CP

17/8/2007

Chính phủ

Có hiệu lực đến ngày 08/12/2013

6

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 17/02/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Ban chỉ huy, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và đị phương.

Số: 14/2010/NĐ-CP

17/02/2010

Chính Phủ
7

Nghị định số 04/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

Số: 04/2010/NĐ-CP

10/3/2010

Chính phủ

Có hiệu lực đến ngày 08/12/2013

8

Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

Số: 04/2011/NĐ-CP

10/3/2011

Chính phủ
9

Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão

Số: 139/2013/NĐ-CP

22/10/2013

Chính phủ

Có hiệu lực từ ngày 08/12/2013

C. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần

Số: 264/2006/QĐ-TTg

01/12/2006

Thủ tướng Chính phủ
2

Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế phòng chống động đất, song thần

Số: 78/2007/QĐ-TTg

29/5/2007

Thủ tướng Chính phủ
3

Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2007 Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Số: 92/2007/QĐ-TTg

21/6/2007

Thủ tướng Chính phủ
4

Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 Phê duyệt Chiến lược quốc phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

Số: 172/2007/QĐ-TTg

16/11/2007

Thủ tướng Chính phủ
5

Quyết định số 133/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển.

Số: 133/2009/QĐ-TTg

03/11/2009

Thủ tướng Chính phủ
6

Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế; chính sách hỗ trợ giống cây trồng; vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Số: 142/2009/QĐ-TTg

15/2/2010

Thủ tướng Chính phủ
7

Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của TTg Ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển.

Số: 01/2011/QĐ-TTg

04/01/2011

Thủ tướng Chính phủ
8

Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế; chính sách hỗ trợ giống cây trồng; vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Số 49/2012/QĐ-TTg

08/11/2012

Thủ tướng Chính phủ
D. THÔNG TƯ

1

Thông tư số 01/2009/TT-BNN Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điêu trong mùa lũ

Số 01/2009/TT-BNN

21/01/2009

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2

Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12 tháng 3 năm 2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều

Số: 48/2009/TTLT – BTC - BNN

12/3/2009

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3

Thông tư số 26/2009/TT-BNN Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

Số: 26/2009/TT-BNN

26/7/2009

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh hiểm nguy được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Số 39/2010/TT-BNNPTNT

13/8/2010

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5

Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Số: 187/2010/TT-BTC

22/11/2010

Bộ Tài Chính
6

Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Số 46/2011/TT-BNNPTNT

27/6/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7

Thông tư số 05/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2013 Quy định chi tiết thực hiện Quy chế áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Số: 05/TT-BTNMT

31/8/2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường
8

Thông tư số 33/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Số: 33/2013/TT-BTC

21/3/2013

Bộ Tài chính
Каталог: resources -> files
files -> VÀ phát triển nông thôN
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
files -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
files -> VĂn phòng thưỜng trực số: 273
files -> VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> TỪ ct65 ĐẾn công ty cổ phần xây dựng 465 MỘt thờI ĐỂ nhớ Vũ Thanh Tùng Chủ tịch HĐqt – Giám đốc Công ty
files -> VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> TRẢi nghiệM 3 quốc gia+HÀnh trình 12 DẤu xnc singapore+malaysia+indonesia 5sao
files -> Tour khuyến mãi Áp dụng đồng giá đặc biệt 7tr888 vnđ/khách
files -> TỔng cục thủy lợI

tải về 60.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương