Phụ lục danh mục một số MẪu bản khai, quyếT ĐỊNH, giấy phép và ĐƠN ĐỀ nghị SỬ DỤng trong hoạT ĐỘng hàng hảI



tải về 369.19 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu09.08.2016
Kích369.19 Kb.
1   2   3   4

Mẫu số 21



TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số:…………..
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________





……, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công bố bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước hoặc vùng nước

_________
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Tên doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật:

Đăng ký kinh doanh: ngày tháng năm tại……

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, tiến hành thủ tục công bố bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước hoặc vùng nước (công trình) vào sử dụng theo quy định tại Điều… Nghị định số …………. về quản lý cảng biển và luồng hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Tên công trình:

2. Vị trí công trình:

3. Vùng đón trả hoa tiêu:

4. Loại tàu biển:

5. Giới hạn trọng tải của tàu biển được phép vào hoạt động:

6. Văn bản kèm theo:

- Biên bản nghiệm thu để đưa công trình đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng có kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình bến cảng, cầu cảng, khu nước hoặc vùng nước;

- Thông báo hàng hải kèm theo bình đồ của luồng nhánh cảng biển cho tàu thuyền vào, rời bến cảng, cầu cảng, khu nước hoặc vùng nước; biên bản nghiệm thu giữa chủ đầu tư và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về kết quả khảo sát mặt đáy vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, khu nước hoặc vùng nước;

- Giấy xác nhận công trình bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường;

- Giấy xác nhận công trình bảo đảm điều kiện về phòng, chống cháy, nổ;

- Bản sao chụp văn bản chứng nhận an ninh bến cảng theo quy định.

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, chấp thuận./.





CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 22



TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số:…………..
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________





……, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thông báo đưa công trình vào sử dụng

_________


Kính gửi:

- Cảng vụ hàng hải ……………………………


- Đơn vị bảo đảm an toàn hàng hải …………

Tên doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật:

Đăng ký kinh doanh: ngày tháng năm tại……

Địa chỉ:


Số điện thoại liên hệ:

Công ty xin trân trọng thông báo đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều… Nghị định số …………. về quản lý cảng biển và luồng hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Tên công trình:

2. Vị trí công trình:

3. Đặc điểm công trình:

4. Thời gian bắt đầu hoạt động của công trình, thời gian kết thúc (nếu có):

5. Giới hạn vùng nước của công trình:

6. Các thông số kỹ thuật có liên quan (nếu có):

- Chiều rộng khoang thông thuyền:

- Chiều cao tĩnh không:

- Các dấu hiệu cảnh báo:

- Thời gian thông thuyền:

- Độ sâu công trình so với mực nước “0” hải đồ:

- Các yêu cầu cần hạn chế khác (nếu có):

Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền biết và quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực công trình hoạt động./.





CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 23

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số:…………..
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________





……, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đóng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước hoặc vùng nước

________
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Tên doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật:

Đăng ký kinh doanh: ngày tháng năm tại……

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, tiến hành thủ tục đóng ………. theo quy định tại Điều… Nghị định số …………. về quản lý cảng biển và luồng hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Tên công trình:

2. Vị trí công trình:

3. Lý do đóng:

4. Đề xuất chuyển giao quản lý luồng tàu, nhân sự, đất đai (nếu có):

5. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có):

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.





CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 24



TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số:…………..
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________





……, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời

_______
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Tên doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật:

Đăng ký kinh doanh: ngày tháng năm tại……

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, chấp thuận thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời theo quy định tại Điều… Nghị định số …………. về quản lý cảng biển và luồng hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Tên công trình:

2. Vị trí công trình:

3. Quy mô công trình:

4. Lý do, sự cần thiết:

5. Thời gian dự kiến hoạt động của công trình:

6. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có):

7. Bản sao các văn bản có liên quan (nếu có).

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, chấp thuận./.





CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 25



TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số:…………..
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________





……, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cho phép tàu biển nước ngoài có động cơ chạy bằng

năng lượng hạt nhân, tàu vận chuyển chất phóng xạ đến cảng biển

__________
Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Tên người làm thủ tục:

Đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng minh thư nhân dân) số ngày tháng năm tại……

Địa chỉ:


Số điện thoại liên hệ:

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận cho phép tàu biển nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu vận chuyển chất phóng xạ đến cảng biển theo quy định tại Điều… Nghị định số …………. về quản lý cảng biển và luồng hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Tên tàu biển:

2. Quốc tịch tàu biển:

3. Chủ tàu:

4. Cảng biển hoặc bến cảng, cầu cảng tàu vào:

5. Lý do, sự cần thiết vào cảng:

6. Thời gian dự kiến hoạt động tại Việt Nam:

7. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có):

8. Bản sao các văn bản có liên quan (nếu có):

9. Tài liệu kèm theo:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;

- Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu.

Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết./.







CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 26

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số:…………..
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________





……, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cho tàu thuyền nước ngoài đến cảng thực hiện các hoạt động đặc thù

__________
Kính gửi: Cảng vụ hàng hải …………..

Tên người làm thủ tục:

Đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng minh nhân dân) số ngày tháng năm tại……

Địa chỉ:


Số điện thoại liên hệ:

Đề nghị Cảng vụ hàng hải ………… xem xét cấp Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tàu thuyền nước ngoài đến cảng thực hiện các hoạt động đặc thù theo quy định tại Điều… Nghị định số ….. về quản lý cảng biển và luồng hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Tên tàu biển:

2. Quốc tịch tàu biển:

3. Chủ tàu:

4. Cảng biển hoặc bến cảng, cầu cảng tàu đến:

5. Lý do, sự cần thiết vào cảng:

6. Thời gian dự kiến hoạt động tại Việt Nam:

7. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có):

8. Bản sao các văn bản có liên quan (nếu có):

9. Tài liệu kèm theo:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;

- Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu.

Kính đề nghị Cảng vụ hàng hải ……………. xem xét, giải quyết./.







CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 27

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số:…………..
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________





……, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển

và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải

_________
Kính gửi: Cảng vụ hàng hải …………..

Tên người làm thủ tục:

Đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng minh nhân dân) số ngày tháng năm tại……

Địa chỉ:


Số điện thoại liên hệ:

Đề nghị Cảng vụ hàng hải ………… cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải theo quy định tại Điều… Nghị định số ….. về quản lý cảng biển và luồng hàng hải với các thông tin dưới đây:

1. Chủ thể tiến hành:

2. Hoạt động tiến hành:

3. Thời gian tiến hành:

4. Địa điểm tiến hành:

5. Lý do, sự cần thiết:

6. Biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh, phòng ngừa ô nhiễm môi trường:

7. Bản sao ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có):

8. Bản sao các văn bản có liên quan (nếu có)

Kính đề nghị Cảng vụ hàng hải ……………. xem xét, giải quyết./.





CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 28

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________


Số:………..

……, ngày … tháng … năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở cảng biển

_________
Căn cứ …………….

Căn cứ …………….

Theo đề nghị của ……….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Nay công bố mở cảng biển ……… thuộc địa phận ….. để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Tên cảng:

2. Vị trí cảng:

3. Vùng đón trả hoa tiêu,

4. Vùng kiểm dịch:

5. Loại tàu thuyền:

Điều 2.

Cảng vụ hàng hải ………….. có trách nhiệm sau đây:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng biển …… và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ điều kiện thực tế, giới hạn độ sâu vùng nước trước cầu cảng, luồng cảng biển và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế cầu cảng ra vào bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.



Điều 3.

Chủ đầu tư căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác cầu cảng để tổ chức khai thác cầu cảng thuộc Cảng biển …….. đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.



Điều 4.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Cảng biển ………….



Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực …………….., kể từ ngày ……………



Điều 6.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải ………, Giám đốc Cảng vụ hàng hải ………., Giám đốc Cảng …………, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.





Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, ………. (3b).

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 29



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________


Số:………..

……, ngày … tháng … năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước

_________
Căn cứ …………….

Căn cứ …………….

Theo đề nghị của ……….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Công bố mở ……… thuộc ….. để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Tên công trình:

2. Vị trí công trình:

3. Khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải …….

4. Loại tàu thuyền:



Điều 2.

Cảng vụ hàng hải ………….. có trách nhiệm sau đây:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại …… và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật;

2. Căn cứ điều kiện thực tế, giới hạn độ sâu vùng nước trước cầu cảng, luồng cảng biển và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế cầu cảng ra vào bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.



Điều 3.

Chủ đầu tư căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác cầu cảng để tổ chức khai thác cầu cảng …….. đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.



Điều 4.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại ………….



Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực …………….., kể từ ngày ……………



Điều 6.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải ………., Giám đốc Cảng …………, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.





Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Giao thông vận tải;
- …..;
- Bộ đội Biên phòng tỉnh…;
- Cục Hải quan …;
- Kiểm dịch Y tế ….;
- Kiểm dịch ĐTV ….;
- Các Phòng: ………
- Lưu: Văn thư, ………..(3b)

CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 30



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


Số:……………..

……, ngày … tháng … năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc đóng cảng biển

______
Căn cứ …………….

Căn cứ …………….

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đóng ……… thuộc địa phận …..

Điều 2. Tuyến luồng hàng hải ………… giao ………… tổ chức tiếp nhận quản lý, bảo trì theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các cơ quan ………….. có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao ……. công tác quản lý khai thác tuyến luồng ….; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan nhằm bảo đảm công tác quản lý được thực hiện liên tục, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến luồng.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải ………, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, YT, CA, NN&PTNT;
- UBND tỉnh ………;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT (để biết);
- Kho bạc NN Trung ương;
- Công ty ………;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: Văn thư, KCHT.

BỘ TRƯỞNG

Mẫu số 31

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
__________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


Số:…………..

……, ngày … tháng … năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước

___________
Căn cứ …………….

Căn cứ …………….

Theo đề nghị của ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đóng (bến cảng) ……… thuộc địa phận …..

Điều 2. Tuyến luồng hàng hải ………… giao ………… tổ chức tiếp nhận quản lý, bảo trì theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các cơ quan ………….. có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao……. công tác quản lý khai thác tuyến luồng ….; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan nhằm bảo đảm công tác quản lý được thực hiện liên tục, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến luồng.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Cục, Chánh Thanh tra Cục, Trưởng các phòng……., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ GTVT;
- UBND tỉnh ………;
- Công ty ………;
- Website Cục HHVN;
- Lưu: Văn thư, …....

CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 32



TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
_______


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________


Số:…………..

……, ngày … tháng … năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐƯA BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀO SỬ DỤNG

__________
Kính gửi: ………………………………………1
Căn cứ Điều 28 Nghị định số: ngày … tháng … năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và Thông tư số ……/201../TT-BGTVT ngày ……… của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải;

….………….. (tên đơn vị) đề nghị ………………………… công bố thông báo hàng hải về việc đưa …………………………………

Hồ sơ kèm theo bao gồm:

1)…………………………

2)…………………………



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư, ……

………………………….
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

……………........



____________



1 Cơ quan có thẩm quyền công bố Thông báo hàng hải.


: userfiles -> FCKEditor -> file
userfiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
userfiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> 200 CÂu hỏI/ĐÁp về MÔi trưỜng là gì?
file -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Së tµi nguyªn vµ m i tr­êng thanh ho¸
file -> KẾ hoạch hưởng ứng các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013”
file -> Ủy ban nhân dân tỉnh (THÀnh phố) SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜng tỉnh (THÀnh phố) ghi chú ĐIỂm toạ ĐỘ ĐỊa chíNH


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương