Phụ lục CÁc biểu mẫU


Danh mục hợp đồng dịch vụ KH&CN thực hiện trong nămtải về 0.54 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4   5

Danh mục hợp đồng dịch vụ KH&CN thực hiện trong nămTTTên Hợp đồng

Loại hình dịch vụ KH&CN


Giá trị HĐ

(tr. đồng)


Thời gian thực hiện

(từ ... đến ...)


Đối tác ký HĐ

Chuyển giao công nghệ

Dịch vụ kỹ thuật

Tư vấn

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ

Khác

1
2
3

Các hoạt động khác của đơn vị trong năm:

 1. Đánh giá chung:

 2. Kiến nghị, đề xuất:
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu 19

03/2014/TT-BKHCNTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN TỔ CHỨC KH&CN

straight connector 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 3

. . . . . , ngày tháng năm


BÁO CÁO Tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, có vốn nước ngoài, năm...
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp…


 1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ (viết bằng chữ in hoa):

 2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ:

(Ghi rõ số, ngày cấp các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu, các lần thay đổi, bổ sung, gia hạn)

 1. Văn phòng đại diện/Chi nhánh (nếu có):

a) Địa chỉ:

b) Giấy chứng nhận hoạt động: (ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp) 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị:

Khoa học Tự nhiên  Khoa học Kỹ thuật và công nghệ  Khoa học Y dược  Khoa học Xã hội 

Khoa học Nhân văn  Khoa học Nông nghiệp  1. Những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận chưa đăng ký:

Tên tổ chức KH&CN  Cơ quan quyết định thành lập 

Trụ sở chính  Cơ quan quản lý trực tiếp 

Tổng số vốn  Người đứng đầu tổ chức 

Quyết định thành lập  Lĩnh vực hoạt động  1. Nhân lực khoa học và công nghệ:

Đơn vị: người

TT

Phân loại nhân lực

Chế độ làm việc

Giới tính

Độ tuổi

Chính thức

Kiêm nhiệm

Nam

Nữ

45

> 45 và ≤ 60

Trên 60

1

TS


2

ThS


3

ĐH, CĐ

Tổng số


(Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có người nước ngoài làm việc chính nhiệm hoặc kiêm nhiệm: kê khai cụ thể thông tin của từng người: họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh và chế độ làm việc)

 1. Cơ sở vật chất - kỹ thuật:

a) Tổng số vốn (triệu đồng):

b) Tổng số vốn tại thời điểm hiện tại (triệu đồng (tạm tính)): 1. Tình hình tài chính của đơn vị trong năm:

Đơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung

Số tiền

1

Tổng kinh phí chi thường xuyên
2

Tổng kinh phí do thực hiện chương trình, đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở
3

Tổng kinh phí do tài trợ của tổ chức, cá nhân
4

Tổng kinh phí thu sự nghiệp

(thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả nghiên cứu, bán sản phẩm, đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ khác và sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu)
5

Tổng doanh thu
6

Số tiền nộp thuế
7

Thu nhập bình quân tháng của cán bộ, công nhân viên
9. Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị trong năm:

 1. Bảng tổng hợp:

TT

Nội dung

Số lượng

1

Đề tài, dự án thực hiện
2

Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện
3

Các hoạt động khác
4

Bằng sáng chế độc quyền được cấp
5

Bằng giải pháp hữu ích độc quyền được cấp
6

Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế
7

Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước


 1. Bảng chi tiết:

Các đề tài, dự án KH&CN thực hiện trong năm

TT

Tên đề tài, dự án

Lĩnh vực nghiên cứu

Thời gian thực hiện

(từ ... đến ...)

Kinh phí

(tr.đồng)

Nguồn kinh phí

Kết quả

(công nghệ, sản phẩm…)

123Các hợp đồng dịch vụ KH&CN thực hiện trong năm

TT

Tên Hợp đồng

Loại hình dịch vụ KH&CN

Giá trị HĐ

(tr. đồng)

Thời gian thực hiện

(từ ... đến ...)

Đối tác ký HĐ

Chuyển giao công nghệ

Dịch vụ kỹ thuật

Tư vấn

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ

Khác

1
2
3

Các hoạt động khác của đơn vị trong năm:

10. Đánh giá chung:

11. Kiến nghị, đề xuất:NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Mẫu 20

03/2014/TT-BKHCNTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN TỔ CHỨC KH&CN

straight connector 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 3

. . . . . , ngày tháng năm


BÁO CÁO Tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học, năm...
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ


 1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ (viết bằng chữ in hoa):

 2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ:

(Ghi rõ số, ngày cấp các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu, các lần thay đổi, bổ sung, gia hạn)

 1. Văn phòng đại diện/Chi nhánh (nếu có):

a) Địa chỉ:

b) Giấy chứng nhận hoạt động: (ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp) 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị:

Khoa học Tự nhiên  Khoa học Kỹ thuật và công nghệ  Khoa học Y dược  Khoa học Xã hội 

Khoa học Nhân văn  Khoa học Nông nghiệp  1. Những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận chưa đăng ký:

Tên tổ chức KH&CN  Cơ quan quyết định thành lập 

Trụ sở chính  Cơ quan quản lý trực tiếp 

Tổng số vốn  Người đứng đầu tổ chức 

Quyết định thành lập  Lĩnh vực hoạt động  1. Nhân lực khoa học và công nghệ:

Đơn vị: người

TT

Phân loại nhân lực

Chế độ làm việc

Giới tính

Độ tuổi

Chính thức

Kiêm nhiệm

Nam

Nữ

45

> 45 và ≤ 60

Trên 60

1

TS


2

ThS


3

ĐH, CĐ

Tổng số

 1. Cơ sở vật chất - kỹ thuật:

a) Tổng số vốn (triệu đồng):

b) Tổng số vốn tại thời điểm hiện tại (triệu đồng (tạm tính)): 1. Tình hình tài chính của đơn vị trong năm:

Đơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung

Số tiền

1

Tổng kinh phí do thực hiện chương trình, đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở
2

Tổng kinh phí thu hoạt động khoa học và công nghệ

(thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả nghiên cứu, bán sản phẩm, đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ khác và sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu )
3

Số tiền nộp thuế
 1. Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị trong năm:

a) Bảng tổng hợp:

TT

Nội dung

Số lượng

1

Đề tài, dự án thực hiện
2

Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện
3

Các hoạt động khác
4

Bằng sáng chế độc quyền được cấp
5

Bằng giải pháp hữu ích độc quyền được cấp
6

Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế
7

Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
b) Bảng chi tiết:

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương