Phụ lục a mẫu số: 04-nhtải về 72.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích72.51 Kb.


Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH

TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu


DẤU NHẬN ĐƠN


(Dành cho cán bộ nhận đơn)NHÃN HIỆU

Mẫu nhãn hiệu

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

 Nhãn hiệu tập thể

 Nhãn hiệu liên kết

 Nhãn hiệu chứng nhậnMô tả nhãn hiệu:

Màu sắc:

Mô tả:


CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Tên đầy đủ:
Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

 Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung


ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

 là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:


CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN


YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

 Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

 Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

 Theo thoả thuận khác:


Số đơnNgày nộp đơnNước nộp đơnPHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

 Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ

..... nhóm
 Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

..... sản phẩm/

dịch vụ

 Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên Lệ phí công bố đơn Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ..... nhóm
 Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

..... sản phẩm/

dịch vụ

 Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ

..... nhóm
 Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

..... sản phẩm/

dịch vụ


Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):


CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

 Tờ khai, gồm.......trang x .......bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)

 Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu

 Chứng từ phí, lệ phíTài liệu khác:

 Giấy uỷ quyền bằng tiếng ...............

 bản gốc

 bản sao ( bản gốc sẽ nộp sau

 bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................................)

 bản dịch tiếng Việt, gồm ....... trang

 Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm.......trang

 Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu:

 Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

 Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm.......trang x .......bản

 Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

 Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản

 Bản dịch tiếng Việt, gồm.......bản

 Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

 Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung


KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU


(Dành cho cán bộ nhận đơn)Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN


DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

Còn......trang bổ sung

Trang bổ sung số:

CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:
Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

 Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu


Tên đầy đủ:
Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

 Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu


Tên đầy đủ:
Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

 Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu


Tên đầy đủ:
Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

 Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu


CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

Còn ...... trang bổ sung


Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.


-1-

: noip -> resource.nsf -> vwSelectImageResourceUrl
vwSelectImageResourceUrl -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị ĐỊnh số 42/2003/NĐ-cp của chính phủ ngàY 02-05-2003 Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn chính phủ
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị định 54/2000/NĐ-cp (03/10/2000) nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 54/2000/NĐ-cp ngàY 03 tháng 10 NĂM 2000 VỀ BẢo hộ quyền sở HỮu công nghiệP ĐỐi với bí MẬt kinh doanh, chỉ DẪN ĐỊa lý
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị định 12/1999/NĐ-cp (06/03/1999) nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 12/1999 NĐ-cp ngàY 06 tháng 3 NĂM 1999 VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực sở HỮu công nghiệp chính phủ
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 61/2002/NĐ-cp ngàY 11 tháng 06 NĂM 2002 VỀ chế ĐỘ nhuận bút chính phủ
vwSelectImageResourceUrl -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vwSelectImageResourceUrl -> Số: 1331 /tb-shtt
vwSelectImageResourceUrl -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vwSelectImageResourceUrl -> Nghị định 13/2001/NĐ-cp (20/04/2002) nghị ĐỊnh số 13/2001/NĐ-cp của chính phủ ngàY 20-04-2001 Về bảo hộ giống cây trồng mới chính phủ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương