Phụ lục 9 Mẫu trang bìa kế hoạch quản lý môi trường của dự ántải về 20.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích20.27 Kb.
Phụ lục 2.9

Mẫu trang bìa kế hoạch quản lý môi trường của dự án

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

Tên cơ quan chủ quản

(1)


KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

của (2)


Đại diện của (1)

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) (*)

Địa danh(**), tháng ... năm ...


Ghi chú:

(1) Chủ dự án;

(2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án;

(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa;

(**) Địa danh cấp tỉnh nơi thực hiện dự án hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ dự án.

Phụ lục 2.10

Cấu trúc và nội dung của kế hoạch quản lý môi trường của dự án

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

(1)

___________________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

của dự án (2)1. Thông tin chung về dự án và chủ dự án

Tên chủ dự án: ...........................................................................................................

Địa chỉ: ..........................; Điện thoại: .........................; Fax: ........................;

Tên dự án: .....................................................................................................

Địa điểm thực hiện dự án: ............................................................................

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số ... ngày...

Tháng ... năm ... của ... (3).

2. Nội dung chính của kế hoạch quản lý môi trường

2.1. Biện pháp, kế hoạch giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị (nếu có) và giai đoạn xây dựng dự án, bao gồm:

- Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nước mặt (nếu có);

- Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nước ngầm (nếu có);

- Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường không khí (nếu có);

- Giảm thiểu tác động xấu do tiếng ồn, độ rung (nếu có);

- Giảm thiểu tác động xấu đến cộng đồng dân cư (nếu có);

- Thu gom, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải;

- Giảm thiểu các tác động xấu khác (nếu có).

2.2. Dự kiến kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (nếu có), bao gồm:

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt;

- Công trình xử lý nước thải sản xuất;

- Công trình xử lý khí thải;

- Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại;

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có).

Lưu ý: nội dung kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án cần nêu rõ thời gian dự kiến xây dựng, lắp đặt và hoàn thành.

2.3. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:Lưu ý: nội dung chương trình giám sát môi trường cần nêu rõ vị trí giám sát, tần suất giám sát, thông số giám sát và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đánh giá chất lượng mẫu môi trường kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ......;

- Lưu:...(4)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án; (3) Tổ chức nơi tiến hành tham vấn, cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; (4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương