PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảOtải về 0.66 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.66 Mb.
#51
1   2   3   4   5   6

Luật lưu trữ


Số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013

Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thi đua khen thưởng


Số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013

Luật việc làm


Số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Luật viên chức


Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

Nghị định của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính


Số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014

Nghị định của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư


Số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000

Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp


Số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


Số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước


Số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tảiSố 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính


Số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014

Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành hành chính


Số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014

Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư
CV24 (Tổ Kế hoạch - Kỹ thuật và ATGT, Cục QLĐBCT)


Số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Cán bộ, công chức


Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật đấu thầu


Số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Đầu tư công


Luật 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật giao thông đường bộ 2008


Số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí


Số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

Luật Xây dựng năm 2014


Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn quy định của Luật đấu thầu.


Số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông


Số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010

Nghị định của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng


Số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012

Nghị định của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng


Số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao -Kinh doanh, Hợp đồng XD - Chuyển giao


Số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009

Nghị định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư


Số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng


Số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


Số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình


Số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013

Nghị định của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ


Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012

Nghị định của Chính phủ về Quỹ bảo trì trung ươngSố 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013

Nghị định của Chính phủ về sản phẩm và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích


Số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 18/2012/NĐ-CP


Số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP


Số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


Số 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/09/2014

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ


Số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ VN


Số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý khai thác và bảo trì đường bộ


Số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30/05/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ


Số 01/2014/TT-BKHĐT ngày09/01/2014

Thông tư của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ


Số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng


Số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý bảo trì công trình xây dựng


Số 07/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công


Số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.


Số17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng


Số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựngSố 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình


Số 09/2014/TT-BXD ngày 07/10/2014

Thông tư của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn NĐ 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng


Số 13.VBHN.TT52-TT20 ngày 15/7/2014

Văn bản hợp nhất Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ và Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30/5/2014 quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộtải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương