PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO


CV 20 (Văn phòng Cục QLXDĐB)tải về 0.66 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.66 Mb.
#51
1   2   3   4   5   6

CV 20 (Văn phòng Cục QLXDĐB)


Số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Cán bộ công chức


Số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010

Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức


Số 23/2008/QH12

Luật Giao thông đường bộ


Số 50/2014/QH13

Luật Xây dựng


Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014

Quyết định của Thủ tướng CP về áp dụng hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước


Số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
CV 21 (Văn phòng Cục QLXDĐB)


Số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Luật Kế toán


Số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004


Nghị định của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước


Số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

Luật Ngân sách Nhà nước


Số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.


Số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003

Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.


Số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.


Số 161 /2012/TT-BTC ngày 02/10/2012

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.


Số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005

Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước


Số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước.


Số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014

Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoàn thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban QLDA sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.


Số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.


Số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Số 9/2008/QH12 ngày 12/06/2008

Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước


Số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản NN.


Số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết 1 số nội dung của NĐ 52/2009/NĐ-CP


Số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012

Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân


32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước


Số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính


Số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật quản lý thuế


Số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Luật sửa đổi Luật quản lý thuế


Số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật thuế thu nhập cá nhân


Số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007


Số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013  

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế


Số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013  của Chính phủ .


Số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Luật Bảo hiểm xã hội


Số 25/2008/QH12

Luật Bảo hiểm y tế


Số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
CV 22 (Tổ Văn phòng - Tài chính, Cục QLĐBCT)


Số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

Luật BHXH


Số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Cán bộ, công chức


Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật Đấu thầu


Số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Đầu tư công


Số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Luật Kế toán


Số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

Bộ Luật lao động


Số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng


Số 26/2012/QH12 ngày 22/11/2012

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân


Số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí


Số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013

Luật việc làm


Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu


Số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

Nghị định của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập


Số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao -Kinh doanh, Hợp đồng XD - Chuyển giao


Số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2013

Nghị định của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng


Số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


Số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014

Nghị định của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012

Nghị định của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ


Số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước


Số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ


Số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001; Số 165/2002/QĐ/BTC ngày 31/12/2002; Số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003; Số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam


Số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp


Số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ VN.Số 400/QĐ-TCĐBVN ngày 06/3/2014 của TCĐBVN

Quyết định của Tổng cục trưởng TCĐBVN quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đường bộ cao tốc.


Số 08/2013/TT-BNV

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động


Số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013


Số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân


Số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách NN bảo đảm cho công tác xây dựng các VBQPPL


Số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan NN và đơn vị sự nghiệp công lập


Số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010

Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức


Số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước


Số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí QLHC đối với CQNN


Số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phíngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạmpháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật


Số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 02/12/2010

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
CV 23 (Tổ Văn phòng - Tài chính, Cục QLĐBCT)


Số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

Luật BHXH


Số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Đầu tư công


Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ


Số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012

Bộ Luật lao động


Số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011


tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương