PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO


CV 12 (Vụ Pháp chế - Thanh tra)tải về 0.66 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.66 Mb.
#51
1   2   3   4   5   6

CV 12 (Vụ Pháp chế - Thanh tra)


Số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ


Số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Luật Thanh tra


Số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước


Số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Luật Xử lý vi phạm hành chính


Số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


Số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước


Số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra


Số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế


Số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008

Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp


Số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

Nghị định của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật


Số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Nghị định của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012

Nghị định của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012

Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luậtSố 03/2012/BBTVQH13 ngày 16/4/2012

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


Số 25/2011/TT-BGTVT ngày 09/4/2011

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải


Số 58/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải


Số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính


Số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010

Thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật


Số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013

Thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014

Thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
CV 13 (Văn phòng)


Số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ


Số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước


Số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước


Số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Luật Xử lý vi phạm hành chính


Số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


Số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước


Số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước


Số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

Nghị định của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật


Số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Nghị định của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012

Nghị định của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012

Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật


Số 03/2012/BBTVQH13 ngày 16/4/2012

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


Số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục ĐBVN thuộc Bộ GTVT


Số 25/2011/TT-BGTVT ngày 03/7/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải


Số 58/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực GTVT


Số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan


Số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính


Số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

Thông tư của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước


Số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010

Thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật


Số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013

Thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014

Thông tư của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011

Thông tư của Bộ Tư pháp quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
CV 14 ,CV 15 (Phòng Thể chế - Đấu thầu, Cục QLXDĐB)

Văn bản áp dụng chung cho vị trí việc làm

CV 14 và CV 15


Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật Đấu thầu


Số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật Đầu tư


Số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Đầu tư công


số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật Doanh nghiệp


Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ


Số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Xây dựng


Số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu


Số: 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Nghị đinh của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao


Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009


Số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011

Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP


Số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


Số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009

Nghị định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư


Số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010

Nghị định của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng


Số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình


Số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.
CV 16; CV 17; CV 18; CV 19 (Phòng QLDA 1, 2, 3, 4 Cục QLXDĐB)

Văn bản áp dụng chung cho vị trí việc làm

CV 16, 17, 18 và CV 19


Số 04/CT-BGTVT ngày 14/3/2014

Chỉ thị của Bộ Giao thông vận tải về lựa chọn các giải pháp thiết kế, thi công tăng cường kết cấu mặt đường khi cải tạo, nâng cấp các tuyến QL, tỉnh lộ


Số 13/CT-BGTVT ngày 08/8/2013

Chỉ thị của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác QLCL vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông


Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật Đấu thầu


Số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Đầu tư công


Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ


Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật Xây dựng


Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu


Số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động


Số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010

Nghị định của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng


Số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Nghị định của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư


Số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Nghị định của Chính phủ về Đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh Doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

Số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009

Nghị định của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư


Số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010

Nghị định của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng


Số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng


Số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng


Số 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế tạm thời về hoạt động TVGS


Số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn ĐTXDCT


Số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông


Số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ


Số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30/5/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT


Số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính


Số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011

Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định

dự án đầu tư xây dựng

Số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011

Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước


Số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình


Số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng


Số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng công trình


Số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình


Số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng


Số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình


Số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014

Thông tư của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Các tiêu chuẩn ngành và các quy trình về xây dựng công trình giao thông

tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương