Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túYtải về 295.28 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích295.28 Kb.
1   2   3   4   5

SƠ YẾU LÝ LỊCH


(Dành cho người cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng)
Họ và tên: ................ sinh ngày…tháng…năm……… nam (nữ)………..

Quê quán ................. ............ ...............................

Nơi ở hiện nay: ........................................................

Dân tộc…………………….tôn giáo…………….trình độ văn hóa………………

Nghề nghiệp…………………tình trạng việc làm ………………………………..

Gia đình có………….người

Thu nhập bình quân 1 người trong gia đình trong 1 tháng…………đồng

Số người nghiện ma túy trong gia đình…….người

Tên tổ chức xã hội đã và đang tham gia…………………………………………..

Tình trạng hôn nhân (có vợ, chồng hay chưa có vợ, chồng)…………………..Tình trạng vi phạm pháp luật: Bị phạt tù………lần, bị đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng……..lần, bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn……lần, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc…….lần.

Tình trạng sử dụng ma túy:

- Bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng…….năm………

- Lý do sử dụng ma túy…………………………………………………………….

- Sử dụng ma túy hàng ngày từ tháng…….năm………

- Lý do sử dụng thường xuyên…………………………………………………

- Số lần sử dụng trong ngày……lần, hình thức sử dụng (chích, hút, hít, uống)……

- Loại ma túy thường sử dụng………………………………………………….

Tình trạng cai nghiện

- Cai nghiện lần 1: từ tháng……năm……..đến tháng…….năm……tại………

Dưới hình thức (tự nguyện hay bắt buộc)………….tái nghiện tháng….năm…..

Lý do tái nghiện…………………

- Cai nghiện lần 2: từ tháng…năm……..đến tháng……….năm……tại…………

Dưới hình thức (tự nguyện hay bắt buộc)………….tái nghiện tháng…….năm……..

Lý do tái nghiện…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

- Được hỗ trợ học nghề……..lần

- Được hỗ trợ vốn tạo việc làm……lầnTình trạng sức khỏe (tốt, bình thường, yếu)………………

Đang mắc bệnh……………………………………….Hoàn cảnh gia đình

Họ và tên cha…………………………… ……….tuổi , nghề nghiệp........

Nơi ở hiện tại……………………………………………………………………

Họ và tên mẹ…………………………… ……….tuổi , nghề nghiệp........

Nơi ở hiện tại

Họ và tên vợ(chồng)…………………… ……….tuổi , nghề nghiệp........

Nơi ở hiện tại……………………………………………………………………….

Họ và tên con…………………………… tuổi, nghề nghiệp…………….

Nơi ở hiện nay…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anh (chị, em ruột)

Họ và tên…………………………… ……….tuổi, nghề nghiệp………………..

Nơi ở hiện tại………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đề đạt với chính quyền địa phương:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thực./.
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 6:

MẪU PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng)BỆNH VIỆN(Trung tâm cai nghiện, xã,..)…………

PHÒNG Y TẾ (Bệnh xá)…………………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

....................(1) ngày ...... tháng ...... năm 201...


PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ

Về việc xác định người nghiện ma túy


Kính gửi: Công an(2)…………………………..

Căn cứ hồ sơ đề nghị xác định nghiện ma túy đối với anh (chị) (3)………………. Của Công an cấp xã………………..

Tôi(4)……………………………………………………………………………….

Xác định anh (chị)(3)……………………….nghiện(5)…………………………….
với các điều kiện lâm sàng và xét nghiệm như sau:

1. Lâm sàng(6):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;

- Tổ công tác cai nghiện;

- Lưu VT .NGƯỜI XÁC ĐỊNH

(Ký tên đóng dấu)

2. Kết quả xét nghiệm tìm chất ma túy(7)……………………………………….1 Địa danh

1 Địa danh

1 Địa danh

1 Địa danh

1Ghi chú: 1 Địa danh

2 Hình thức cai nghiện

1Ghi chú: 1 Địa danh

1 Địa danh

2 Tên xã, phường, thị trấn

3 Họ và tên người được xác định nghiện ma túy

4 Họ, tên, chức danh, tên đơn vị người xác định nghiện ọ Họ, tê,

5Nghiện hay không nghiện loại ma túy (Tên ma túy)

6Mô tả các điều kiện về lâm sàng

7 Kết quả xét nghiệm tìm chất ma túy (dương tính hay âm tính)
: tinh -> pctp -> Lists -> Vn%20bn -> Attachments
tinh -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007
tinh -> Tập thể tạo thành vòng tròn lớn tay nắm tay, toàn bài chúng ta sử dụng 8 bước. Nhịp bước chân được thể hiện như sau
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011
Attachments -> TỈnh yên bái sè: 1551/Q§-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Công văn số 1007/bnn-ktht ngày 09/4/2012 về việc tham gia dự thảo ctmtqg phòng, chống ma túy 2012-2015
Attachments -> Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008
Attachments -> TỈnh yên bái số: 523/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương