PHỤ LỤC 1 quy cách các biểu mẫU (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/tt-bca ngày 31/3/2004 của Bộ Công an) BỘ CÔng antải về 1.82 Mb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.82 Mb.
#16077
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Propadiene, hạn chế

2200

3

239

327

Silane, dạng nén

2203

3

23

328

Maneb

2210

4.2+4.3

40

329

Chất điều chế Maneb

2210

4.2+4.3

40

330

Hạt Polymeric được làm nở

2211
90

331

Parafomaldehyde

2213

4.1

40

332

Allyl glycidyl ether

2219

3

30

333

Anisole (phmyl methyl ether)

2222

3

30

334

n-Butyl methacrylate, hạn chế

2227

3

39

335

Chlorobenzotifluorides (o-, m-, p-)

2234

3

30

336

Chlorotoluenes (o-, m, p-)

2238

3

30

337

Cycloheptane

2241

3

33

338

Cycloheptane

2242

3

33

339

Cyclohexyl axetat

2243

3

30

340

Cyclopentanol

2244

3

30

341

Cyclopentanone

2245

3

30

342

Cyclopentene

2246

3

33

343

n-Deccane

2247

3

30

344

2,5-Norbomadiene

(Dicycloheptadiene)2251

3

339

345

1,2-Dimethoxyethne

2252

3

33

346

Cyclohexene

2256

3

33

347

Potassium

2257

4.3

X423

348

Tripropylamine

2260

3+9

39

349

Dimethylcyclohexanes

2263

3

33

350

N,N-Dimethylfomamide

2265

3

30

351

Dimethy-N-Propylamine

2266

3+8

338

352

3,3-iminodipropylamine

2269

8

50

353

Ethylamin dung dịch

2270

3+8

338

354

Ethyl amil Xe ton

2271

3

30

355

N-Ethyl-N-benzeyianiline

2274

6.1

60

356

2-Ethylbutanol

2275

3

30

357

2-Ethylhexylamine

2276

3+8

38

358

Ethyl methacrylate

2277

3

339

359

n-Heptene

2278

3

33

360

Hexanols

2282

3

30

361

Isobutyl methacrylate, hạn chế

2283

3

39

362

Isobutyronitrile

2284

3+6.1

336

363

Pentamethylheptane (isododecane)

2286

3

30

364

Isoheptene

2287

3

33

365

Isobexene

2288

3

33

366

4.Methoxy-4-methylpentan-2-one

2293

3

30

367

Mothylcyclohome

2296

3

33

368

Mothylcyclohexanones

2297

3

30

369

Methylcyclopentane

2298

3

33

370

2-Methylheran

2301

3

33

371

5-Methylhexan-2-one

2302

3

30

372

Isopropenylbenzene

2303

3

30

373

Naphthalene, dạng chảy

2304

4.1

44

374

Niitrobenzotriflurides

2306

6.1

60

375

Các chất metallic có thể kết hợp với nước

2308

4.3

423

376

Octadiene

2309

3

33

377

Pentan-2,4-dione

2310

3+6.1

36

378

Isopetenes

2311

3

33

379

Picolines

2313

3

30

380

Polychlorinated biphenyls

2315

9

90

381

Natri hydrosulphide hydrated

2318

4.2

40

382

Terpene hydrocarbons

2319

3

30

383

Triethyl phosphite

2323

3

30

384

Triisobutylene (isbutylene trimer)

2324

3

30

385

1,3,5-trimethyliylbenzene

2325

3

30

386

Trimethyl phosphite

2329

3

30

387

Undecane

2330

3

30

388

Acetaldehyde oxime

2332

3

30

389

Allyl axetat

2333

3+6.1

336

390

Allyl ethyl ether

2335

3+6.1

336

391

Allyl fomate

2336

3+6.1

336

392

2-Broniobutane

2339

3

33

393

Beenzotrifluoride

2339

3

33

394

2-Bromethyl ethel ether

2340

3

33

395

1-Bromo-3-methylbutane

2341

3

30

396

Bromomethylpropanes

2342

3

33

397

2-Bromopentane

2343

3

33

398

Bromopropanes

2344

3

33

399

Bromopropanes

2344

3

30

400

3-Bromopropyne

2345

3

33

401

Butanedione (diacetyl)

2346

3

33

402

Butyl mercaptan

2347

3

33

403

Butyl acrylates, hạn chế

2348

3

39

404

Butyl methyl ether

2350

3

33

405

Butyl nitrites

2351

3

33

406

Butyl nitrites

2351

3

30

407

Butyl vinyl ether, hạn chế

2352
339

408

Butyryl chloride

2353

3+8

338

409

Chloromethyl ethyl ether

2354

3+6.1

336

410

2-chloopropane

2356

3

33

411

Cyclooctatetraene

2358

3

33

412

Diallylamine

2359

3+8+6.1

338

413

Diallyl ether

2360

3+6.1

336

414

Diisobutylamine

2361

3+8

38

415

1,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride)

2362

3

33

416

Ethyl mercaptan

2363

3

33

417

n-Propylbenzen

2364

3

30

418

Diethyl carbonate (Ethyl carbonate)

2366

3

30

419

Alpha-Methylvaleraldehyde

2367

3

33

420

Alpha-Pinene

2368

3

30

421

1-Hexene

2370

3

33

422

1,2.Di-(dimethylamino) ethane

2372

1

33

423

Diethoxymethane

2373

3

33

424

3,3-Diethoxypropene

2374

3

33

425

Diethyl sulphide

2375

3

33

426

2,3-Dihydropyran

2376

3

33

427

1,1-Dimethoxyethane

2377

3

33

428

2-Dimethylaminoacetonitrile

2378

3+6.1

336

429

1,3-Dimethylbutylamine

2379

3+8

338

430

Dimethyidiethoxysilane

2380

3

33

431

Dimethyl disulphide

2381

3

33

432

Dipropylamine

2383

3+8

338

433

Ethyl isobutyrate

2385

3

33

434

Fluorobenzene

2387

3

33

435

Fluorotoluenes

2388

3

33

436

Furan

2389

3


Каталог: Luat
Luat -> HỢP ĐỒng thuê quyền sử DỤng đẤt chúng tôi gồm có: Bên cho thuê
Luat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Luat -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
Luat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Luat -> TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6659 : 2000 iso 13358 : 1997
Luat -> TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6494-4 : 2000 iso 10304-4 : 1997
Luat -> Wikipedia luôn có mặt mỗi khi bạn cần giờ đây Wikipedia cần bạn giúp
Luat -> Phụ lục 14: Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/tt-bxd ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Luat -> CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 1.82 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương