Phụ lục 1 Mẫu Công văn cử ứng viên dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911tải về 239.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích239.46 Kb.
#22131
Phụ lục 1

Mẫu Công văn cử ứng viên dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài

theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 )BỘ/UBND TỈNH.....

TRƯỜNG.......................

Số: /

V/v cử cán bộ dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày tháng năm 20Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Cục Đào tạo với nước ngoài)
Căn cứ Thông báo số /TB-BGDĐT ngày tháng năm 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016, (Tên trường) xin gửi danh sách ứng viên viên do (Tên trường) cử tham gia dự tuyển (danh sách kèm theo gồm ...... người).

(Trường) đã thông báo chương trình học bổng của Nhà nước công khai và rộng rãi, khuyến khích giảng viên, học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ, sinh viên mới tốt nghiệp đại học dự tuyển đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Căn cứ đơn đăng ký của giảng viên, các ứng viên thuộc diện tuyển sinh và nhu cầu của (Tên trường), ngày ..... tháng .... năm 20..... (Tên trường) đã lập Hội đồng tuyển chọn, đã thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo đúng quy trình quy định tại Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lập danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp dựa theo các tiêu chí: nhu cầu cấp thiết về đội ngũ giảng viên theo từng ngành/đơn vị của (Tên trường), trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ, thâm niên công tác và các tiêu chí khác (nêu cụ thể).

(Tên trường) đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt trúng tuyển và cấp học bổng cho ứng viên có tên trong danh sách kèm theo do nhà trường cử tham gia dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước theo Đề án 911 năm 2016. Hồ sơ dự tuyển của các ứng viên được gửi kèm theo công văn này (hoặc do cán bộ trực tiếp gửi bưu điện đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài.)

Xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của Quý Cục/.

Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục 2

Mẫu danh sách trích ngang ứng viên dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài

theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016)


BỘ/UBND TỈNH.....

TRƯỜNG................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI

BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016 (xếp theo thứ tự ưu tiên)

(Kèm theo Công văn số / ngày tháng năm 2016)


STT ưu tiên

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị công tác

Chức danh; mã ngạch

Điểm TBC Đại học

Điểm TBC cao học

Trình độ ngoại ngữ

Đăng ký dự tuyển

Ghi chú về tiêu chí ưu tiên và các chi tiết khác (nếu có)

Ngành học

NướcDanh sách này có ... người

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập danh sách:

Liên hệ (số điện thoại, fax và email):

Phụ lục 3

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài

theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số 57/TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI

THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016Nước đăng ký dự tuyển (chỉ đăng ký 01 nước):

Ngành học đăng ký dự tuyển:

Ngoại ngữ sẽ sử dụng khi đi học ở nước ngoài:

 1. Họ và tên:

Giới tính: □ Nam □ Nữ. Dân tộc: .................

 1. Ngày, tháng, năm sinh:

 2. Chức vụ và cơ quan đang công tác:

Thuộc Bộ, Ngành, Tỉnh: 1. Hiện nay là: □ Công chức □ Viên chức □ Hợp đồng, từ ngày/tháng/năm...........

□ Học viên cao học/sinh viên đại học chưa đi làm, sẽ được tuyển dụng làm giảng viên

đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp

Ngày, tháng, năm được cấp bằng tốt nghiệp:


 1. Địa chỉ gửi thư:

Điện thoại: Cơ quan Nhà riêng DĐ ..........

E-mail:


 1. Quá trình đào tạo:

6.1. Đại học:

Thời gian đào tạo: năm. Từ đến

Trường:

Nước:


Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):

□ Đào tạo phối hợp:

Cơ sở đào tạo trong nước: Thời gian: từ .....đến..............

Cơ sở đào tạo nước ngoài: Thời gian: từ .....đến..............

Ngành đào tạo:...........................................................................

Điểm trung bình học tập toàn khóa: ……… .Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

Loại tốt nghiệp (nếu có):...............................................

(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về thang điểm, xếp loại của nơi học).6.2. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo: năm. Từ đến

Trường:

Nước:


Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ):

□ Đào tạo phối hợp:

Cơ sở đào tạo trong nước: Thời gian: từ .....đến..............

Cơ sở đào tạo nước ngoài: Thời gian: từ .....đến..............

Ngành đào tạo:...........................................................................

Điểm trung bình học tập toàn khóa: ………Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

Loại tốt nghiệp (nếu có):...............................................

(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và tính quy đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về thang điểm, xếp loại của nơi học).

Trường hợp người dự tuyển đã từng học tại nước ngoài, cần ghi rõ thông tin các học bổng/nguồn tài trợ và thời gian học nước ngoài:

□ ĐH, loại học bổng (chọn 1, 2,…theo danh mục liệt kê phía dưới):

□ ThS, loại học bổng (chọn 1, 2,…theo danh mục liệt kê phía dưới):

(1) Học bổng do ngân sách Nhà nước Việt Nam cấp (Bộ GDĐT cử đi học)

(2) Học bổng theo các đề án đào tạo phối hợp được Bộ GDĐT cấp kinh phí

(3) Học bổng diện Hiệp định (Bộ GDĐT cử đi học)

(4) Học bổng do cơ sở đào tạo nước ngoài/ cơ quan, tổ chức quốc tế cấp (ghi rõ tên nơi cấp học bổng):

(5) Nguồn tài trợ khác hoặc tự túc kinh phí (ghi rõ):..............................


7. Trình độ ngoại ngữ: □ Có chứng chỉ □ Chưa có chứng chỉ

Tiếng Anh: …… IELTS ……TOEFL. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:

Tiếng ………: ………… ……. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:

Tiếng ………: ………… ……. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG CỬ DỰ TUYỂN

Ngày / /20


(Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


....................., ngày / /20

Người dự tuyển ký và ghi rõ họ tên

Phụ lục 4

Mẫu xác nhận đóng bảo hiểm xã hội

(Kèm theo Thông báo số 57/TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........................., ngày tháng năm

GIẤY XÁC NHẬN

Kính gửi: ..............(Thủ trưởng đơn vị người LĐ đang làm việc)..................

Tên tôi là: CMND số:

Chức danh:

Mã ngạch:

Hiện đang làm việc tại:

Đóng BHXH tại BHXH:

Đề nghị đơn vị xác nhận cho tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị

Lý do xác nhận:

Xác nhận của đơn vị Người đề nghị

(Ký tên, đóng dấu) (Ký rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH).

CƠ QUAN BHXH:

Xác nhận Ông (Bà):

Chức danh:

Mã ngạch:

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng ............ năm ........ đến tháng .......... năm

theo cơ quan công tác:

Số sổ BHXH:..........................., ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC BHXH

* Ghi chú: Trường hợp sổ BHXH của ứng viên chưa cập nhật quá trình đóng BHXH đến hết tháng 12/2015 thì cần làm bản xác nhận này đính kèm bản sao công chứng sổ BHXH.

Phụ lục 5

Mẫu Hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên để dự tuyển

đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016)


CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG ....................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CAM KẾT TUYỂN DỤNG

ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

THEO ĐỀ ÁN 911

- Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTG ngày 17/6/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911);

- Căn cứ Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020”;

- Căn cứ Thông báo số /TB-BGDĐT ngày của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016;

- Căn cứ ...

Hôm nay, ngày , tại chúng tôi gồm:BÊN A: TRƯỜNG

Đại diện bởi:

Ông/Bà

Chức vụ:
Điện thoại:

Fax:

Địa chỉ:


BÊN B: ÔNG/BÀ Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:

cấp ngày tại

Số Hộ chiếu:

cấp ngày tại

Hiện nay là:
Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “Các Bên”,

Các Bên thỏa thuận nhất trí ký kết Hợp đồng cam kết tuyển dụng này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau đây:ĐIỀU 1: TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

  1. Đề cử Bên B cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xét cấp học bổng ngân sách nhà nước đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 để sau khi tốt nghiệp về làm giảng viên cho Bên A.

  2. Thực hiện tuyển dụng và bố trí công việc cho Bên B trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ thời điểm bên B đã hoàn thành các thủ tục sau khi tốt nghiệp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 4 của Quy định kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012.

  3. Quá thời hạn này, nếu Bên A không ra quyết định tuyển dụng giảng viên hoặc không bố trí công việc cho Bên B (theo đề nghị của bên B) theo quy định thì Bên A trong thời hạn không quá 06 tháng có trách nhiệm bồi hoàn cho ngân sách Nhà nước toàn bộ kinh phí Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chi cho Bên B học chương trình tiến sĩ ở nước ngoài.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

  1. Tuân thủ các quy định hiện hành đối với công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài; Thực hiện chế độ báo cáo ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập học ở nước ngoài, báo cáo định kỳ 06 tháng/lần và khi kết thúc thời gian đào tạo tại nước ngoài về tình hình, kết quả học tập và nghiên cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và quản lý và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại (mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012).

  2. Sau khi tốt nghiệp phải nộp báo cáo tốt nghiệp theo Quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  3. Trong thời hạn tối đa 03 tháng kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, Bên B phải trở lại trường cử đi học tiến sĩ để làm thủ tục tuyển dụng làm giảng viên tại trường và chấp hành sự điều động, phân công công tác của Bên A. Thời gian tối thiểu phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo gấp ba lần thời gian đào tạo.

  4. Chịu trách nhiệm tự chi trả kinh phí đào tạo trong thời gian gia hạn học tập (nếu có).

  5. Bồi hoàn toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo nếu không hoàn thành chương trình đào tạo (trừ lý do bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, tai nạn, tử vong, bệnh tật nặng có văn bản chỉ định dừng học của phía nước ngoài,...), hoặc đã tốt nghiệp nhưng không trở về phục vụ tại trường cử đi học, phục vụ không đủ thời gian theo quy định hiện hành về nghĩa vụ của lưu học sinh nhận học bổng có sử dụng ngân sách Nhà nước. Việc bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo được thực hiện theo quy định tại Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Hợp đồng này được làm thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau; Bên A giữ 01(một) bản, Bên B giữ 01(một) bản và 01 bản đính kèm hồ sơ ứng viên đề cử đi học tiến sĩ theo Đề án 911 gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết theo Hợp đồng này. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này sẽ được đưa ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết theo quy định hiện hành của Nhà nước.


BÊN A

(ký và đóng dấu)BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục 6

Mẫu cam kết đối với nghiên cứu sinh

đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ GIỮA NGHIÊN CỨU SINH,

BỐ (MẸ HOẶC NGƯỜI BẢO LÃNH) VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI

THEO ĐỀ ÁN 911
I. PHẦN CAM KẾT CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tên tôi là:

Sinh ngày: ……………………………. Số CMND hoặc hộ chiếu ..

Hiện là :

Được Nhà nước cử đi học tiến sĩ tại (tên nước).......... theo Đề án 911. Tôi xin cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: 1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, Quy định đào tạo tiến sĩ theo phương thức phối hợp (đối với NCS đi đào tạo theo phương thức phối hợp), Quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tuân thủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước, của trường cử đi học về việc được nhận học bổng nhà nước đi học ở nước ngoài theo Đề án 911.

 2. Không xin chuyển trường/chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình học (đối với NCS đi học toàn thời gian ở nước ngoài). Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn được cho phép. Nếu phải gia hạn sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

 3. Chậm nhất sau 3 tháng kể từ khi kết thúc khoá học sẽ trở về trường đại học/cao đẳng cử đi đào tạo để thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp, quyết toán kinh phí liên quan và các thủ tục về nước của lưu học sinh tại Cục Đào tạo với nước ngoài- Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ tục đối với trường cử đi học.

 4. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học (đối với đối tượng đang là giảng viên/trong biên chế hoặc hợp đồng).

 5. Trong quá trình ở nước ngoài, tôi đồng ý để trường và cơ quan di trú nước sở tại cung cấp thông tin về bản thân cho cơ quan cấp học bổng hoặc các cơ quan nhà nước khác của Việt Nam (trong đó bao gồm Cơ quan đại diện) khi được cơ quan cấp học bổng ủy quyền.

 6. Sau khi tốt nghiệp, cam kết làm việc lâu dài (ít nhất gấp ba lần thời gian đào tạo) cho trường cử đi học.

 7. Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi xin bồi hoàn toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của trường đại học hoặc cao đẳng cử đi học.

........................, ngày ...... tháng ......... năm .............

Người cam kết (ký và ghi rõ họ tên)

II. BẢO LÃNH CỦA BỐ (MẸ HOẶC NGƯỜI BẢO LÃNH)

(cho đối tượng là người học vừa tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ)

Họ và tên bố (mẹ)/ người bảo lãnh: ..............................................

Công tác tại: ........................................................

Địa chỉ: ...............................................................

đại diện cho gia đình NCS có tên trên, chúng tôi cam kết :


 • Chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo đã được Nhà nước cấp cho con chúng tôi nếu con chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ những nghĩa vụ đã nêu trong bản cam kết.

 • Nhắc nhở, động viên con chúng tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã được quy định đối với NCS.


Xác nhận của cơ quan bố( mẹ)/người bảo lãnh

hoặc của chính quyền địa phương ..................., ngày ...... tháng ... năm ….

Bố (mẹ)/ người bảo lãnh NCS

(ký và ghi rõ họ tên)

III. BẢO LÃNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG CỬ ĐI HỌC

Xác nhận anh/chị là giảng viên của trường (hoặc đã được trường chúng tôi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp trình độ tiến sĩ theo Đề án 911). Trường chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:

1) Tạo điều kiện về mọi mặt cho anh/chị......... được đi đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911, tiếp nhận lại/ tuyển dụng và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi anh/chị ....tốt nghiệp về nước.

2) Giúp đỡ, tạo điều kiện để anh/chị có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo.

3) Phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan yêu cầu anh/chị có tên trên thực hiện đúng, đầy đủ những nghĩa vụ đã nêu trong bản cam kết.

4) Bồi thường toàn bộ học bổng và chi phí đào tạo cho Nhà nước nếu không ra quyết định tiếp nhận/tuyển dụng và bố trí công việc cho anh/chị có tên trên sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày anh/chị có tên trên hoàn tất thủ tục qui định tại mục 3, phần I của văn bản cam kết này........................., ngày ...... tháng ......... năm .............

Hiệu trưởng

(ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 7a

Mẫu Sơ yếu lý lịch đối với nghiên cứu sinh

đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911

(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016)
Cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCC: ………………….. Số hiệu CBCC: ………………..

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC:…………………………………………………………………..


SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC


Ảnh màu


(4x6)


1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

2) Tên gọi khác:

3) Sinh ngày tháng năm Giới tính (nam, nữ)

4) Nơi sinh: Xã Huyện

Tỉnh


5) Quê quán: Xã Huyện

Tỉnh


6) Dân tộc: 7) Tôn giáo:

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:

11) Ngày được tuyển dụng: / / , Cơ quan tuyển dụng:

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:

(Về chính quyền hoặc đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao:

14) Ngạch công chức (viên chức): , Mã ngạch:

Bậc lương: , Hệ số: , Ngày hưởng: / / , Phụ cấp chức vụ: , Phụ cấp khác:

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: 15.4- Quản lý nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, …)

15.5- Ngoại ngữ: 15.6- Tin học:

(Tên ngoại ngữ, trình độ A, B, C, D…..) (Trình độ A, B, C ….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: / / Ngày chính thức: / /

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội:

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội….. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: ……/…/……, Ngày xuất ngũ: …/……/……, Quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu

(Anh hùng lao động, anh hùng lược lựng vũ trang, nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú, … )

20) Sở trường công tác:

21) Khen thưởng: 22) Kỷ luật:

(Hình thức cao nhất, năm nào) (Về đảng, chính quyền, đoàn thể, hình thức cao nhất, năm nào, …)

23) Tình trạng sức khỏe: …………, chiều cao: ……., Cân nặng: …….kg, Nhóm máu:

24) Là thương binh hạng: / , Là con gia đình chính sách:

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh thư nhân dân: Ngày cấp: …/…/……., Nơi cấp:

26) Số sổ BHXH:


27) ĐÀO TẠO VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC


Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, nămHình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì


Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng, …/ Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư, .....
28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, nămChức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …


29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề già ? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc, … ):

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở ngoài nước (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ? ):

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, anh chị em ruột ) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ, … ):

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối

quan


hệ

Họ và tênNăm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị, xã hội, …?
b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruộtMối

quan


hệ

Họ và tênNăm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị, xã hội, …?
31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨCTháng/năm

Mã ngạch/bậc

Hệ số lương
32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CBCCNgười khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật(Ký tên, ghi rõ họ tên)

……………….., ngày …… tháng …… năm 20….

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)


(Lưu ý: Mục Khen thưởng (21), Kỷ luật (22) không có thông tin thì ghi "Không" vào hai mục này.)
Phụ lục 7b

Mẫu Sơ yếu lý lịch đối với ứng viên chưa có cơ quan công tác

(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh mầu

4x6cm


(có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên: Nam, nữ:

Sinh ngày tháng năm

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:

Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp:

Ngày tháng năm

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?:Số hiệu:

Ký hiệu:

Họ và tên: Bí danh:

Tên thường gọi:

Sinh ngày tháng năm Tại:

Nguyên quán:

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:

Dân tộc: Tôn giáo:

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

Thành phần bản thân hiện nay:

Trình độ văn hoá: Ngoại ngữ:

Trình độ chuyên môn: Loại hình đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày tháng năm

Nơi kết nạp:

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày tháng năm

Nơi kết nạp:

Tình hình sức khoẻ: Cao Cân nặng: kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:

Cấp bậc: Lương chính hiện nay:

Ngày nhập ngũ: Ngày xuất ngũ:

Lý do:

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: Tuổi: Nghề nghiệp

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

Họ và tên mẹ: Tuổi: Nghề nghiệp

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

Họ và tên vợ hoặc chồng: Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi làm việc:

Chỗ ở hiện nay:

Họ và tên các con:

1) Tuổi: Nghề nghiệp:

2) Tuổi: Nghề nghiệp:

3) Tuổi: Nghề nghiệp:

4) Tuổi: Nghề nghiệp:

5) Tuổi:. Nghề nghiệp:

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm


đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Khen thưởng:

Kỷ luật:


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

...............,ngày……tháng……năm……Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, Người khai ký tên

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, PhườngPhụ lục 8

H
Mã hồ sơ:

(do Cục ĐTVNN ghi)


Ồ SƠ


DỰ TUYỂN HỌC BỔNG ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016

(Kèm theo Thông báo số 57 /TB-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016)

Ngành học đăng ký dự tuyển:

Nước đăng ký dự tuyển:

Họ và tên: Nam/Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:

Cơ quan công tác:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại cố định: Di động:

E-mail:


Danh mục các tài liệu của Hồ sơ dự tuyển, xếp theo thứ tự dưới đây:

(các bản sao phải hợp lệ và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, đánh dấu giấy tờ nộp trong Hồ sơ)

1.

Công văn, danh sách ứng viên được trường cử dự tuyển;2.

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 3);3.

c) Bản sao hợp lệ các hợp đồng, quyết định tuyển dụng làm giảng viên toàn thời gian tại trường đại học, cao đẳng, trường hợp giảng viên hợp đồng (không phải là công chức, viên chức) thì cần nộp thêm bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản sao hợp lệ bảng lương và giấy chứng nhận đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội (theo mẫu tại Phụ lục 4) trong đó có thể hiện các mốc thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, mức lương và mã ngạch lương; xác nhận ứng viên đủ điều kiện tuyển dụng làm giảng viên sau khi có bằng tiến sĩ và Hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên của một trường đại học, cao đẳng đối với ứng viên là đối tượng quy định tại mục 3.2. của Thông báo này (theo mẫu tại Phụ lục 5);4.

Bản cam kết (theo mẫu tại Phụ lục 6);5.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý giảng viên (đối với giảng viên đang công tác theo mẫu Phụ lục 7a) hoặc xác nhận của UBND địa phương (đối với học viên, sinh viên mới tốt nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 7b);6.

Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm đại học; bằng và bảng điểm thạc sĩ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp đang chờ cấp bằng;7.

Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn giá trị theo quy định;8.

Bản dịch công chứng văn bản của cơ sở đào tạo nước ngoài đồng ý tiếp nhận đào tạo thẳng theo chương trình tiến sĩ đối với ứng viên tốt nghiệp đại học dự tuyển học thẳng tiến sĩ; Bản dịch công chứng văn bản tiếp nhận đào tạo, văn bản đồng ý cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần do cơ sở đào tạo, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước cấp (nếu có);9.

Đề cương nghiên cứu đã được Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo của trường cử dự tuyển phê duyệt và ký xác nhận (có đóng dấu của trường);10.

Bản kê khai danh mục các công trình khoa học đã công bố, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia được cơ quan công tác hoặc cơ quan phê duyệt, công bố kết quả công trình xác nhận;11.

Giấy tờ khác (nếu có);12.

Bản sao hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển.
tải về 239.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương