Phụ lục 02: Danh sách các cổ đông pv trans chưa làm thủ tục điều chỉnh số cmndtải về 74.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích74.17 Kb.
Phụ lục 02:

Danh sách các cổ đông PV Trans chưa làm thủ tục điều chỉnh số CMND

Stt

Tên người sở hữu

chứng khoán

Số ĐKNSH sai

Số ĐKNSH đúng

Số lượng chứng khoán

Ghi chú

1

Bïi §×nh §«ng

23626755

023626755

1.404

ThiÕu sè "0" ë ®Çu

2

§Æng Anh TuÊn

23137974

023137974

702

 “

3

§Æng V¨n §á

23127120

023127120

234

 “

4

§Æng Vò Dòng

30916331

030916331

702

 “

5

§inh Thanh Ph­ương

24043596

024043596

702

 “

6

§oµn V¨n Nhuém

24178269

024178269

702

 “

7

Hoµng Duy ThiÕt

23940905

023940905

702

 “

8

Hoµng Minh HiÓn

23878450

023878450

702

 “

9

Huúnh NguyÔn B¹ch Tuyªn

21563955

021563955

1.404

 “

10

Lª Do·n UyÓn

24424813

024424813

702

 “

11

Lª Huy

12283875

012283875

1.404

 “

12

Lª Quang B×nh

23285125

023285125

702

 “

13

Quang Chung

24679404

024679404

702

 “

14

Lª ThÞ Ngäc V©n

24705188

024705188

702

 “

15

Lª ThuËn B×nh

23815517

023815517

117

 “

16

Ng« Ngäc Quang

12020579

012020579

70217

NguyÔn §×nh Lư­

10112711

010112711

70218

NguyÔn §øc Hu©n

22828574

022828574

23419

NguyÔn Hång Minh

24424295

024424295

23420

NguyÔn Hång V©n

23598001

023598001

70221

NguyÔn Quèc Qu©n

21410440

021410440

3.70222

NguyÔn Thä B¸t

24204936

024204936

70223

NguyÔn Thanh HiÕu

22848571

022848571

70224

NguyÔn ThÞ Minh ChÝnh

23747956

023747956

70225

NguyÔn Thu Thñy

24188498

024188498

70226

NguyÔn Trung Thµnh

23455669

023455669

70227

NguyÔn V¨n Thµnh

20022435

020022435

53828

NguyÔn ViÖt C­ường

63058322

063058322

70229

NguyÔn Xu©n KiÒu

30032716

030032716

70230

Ph¹m ThÞ Kim Oanh

23410601

023410601

70231

Tr­¬ng V¨n QuyÒn

24435929

024435929

70232

TrÇn Anh TuÊn

22684138

022684138

70233

TrÇn C«ng Tµo

24188471

024188471

70234

TrÇn Huy Quang

21868258

021868258

70235

TrÇn ThÞ Lan HiÒn

22750430

022750430

70236

TrÇn ThÞ Ph­ượng

20676866

020676866

70237

TrÇn ThÞ Thanh Th¶o

30856104

030856104

70238

Vâ Hoµ Thµnh

22477673

022477673

20039

Vâ Trung HiÕu

23117863

023117863

702: files -> news -> 2008-03
news -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
2008-03 -> Phụ lục 01: Danh sách cổ đông pv trans chưa nhận sổ chứng nhận sở hữu Cổ phần niêm yết
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương