PHỤ LỤC 01 BẢng dự toán chi tiết kinh phí tiêm vắc xin, PHUN tiêU ĐỘc khử trùng bệnh lở MỒm long móng năM 2012tải về 32.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích32.74 Kb.
PHỤ LỤC 01
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ TIÊM VẮC XIN, PHUN TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh Yên Bái)
Tổng số huyện, thị, thành phố tiêm phòng: 9/9; tổng số xã tiêm phòng: 174/180 xã, phường; 1.764 thôn.

Số lượt gia súc trong diện tiêm: 100.700 con (Trâu, bò: 100.700 con)

Dự kiến thời gian tiêm: tháng 7, tháng 8 năm 2012.

Tổng số thôn, bản, chợ phun tiêu độc khử trùng: (1.881 thôn + 20 chợ) * 2 lần = 3.802
Số TT

Đơn vị

Kinh phí

Ghi chú
Tổng cộng

2.351.171.000
1

Trấn Yên

176.056.000
2

Thị xã Nghĩa Lộ

60.697.000
3

Thành phố Yên Bái

80.464.000
4

Yên Bình

231.431.000
5

Mù Cang Chải

129.471.000
6

Văn Chấn

304.245.000
7

Văn Yên

272.271.000
8

Trạm Tấu

89.013.000
9

Lục Yên

254.251.000
10

Chi cục Thú y

753.272.000

PHỤ LỤC 02
DỰ TOÁN KINH PHÍ PHUN TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG PHÒNG CHỐNG

BỆNH CÚM GIA CẦM, BỆNH TAI XANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh Yên Bái)
Tổng số xã, phường được phun: 180/180.

Dự kiến thời gian phun: tháng 12 năm 2012.Tổng số thôn bản, chợ, điểm bán, cơ sở giết mổ gia cầm, cơ sở ấp trứng: 2.050; trong đó: (1.920 thôn bản, 68 chợ, 38 điểm bán, 23 CS giết mổ g/c, 01 CS ấp trứng)


Số TT

Tên đơn vị thực hiện

Kinh phí

Ghi chú
Tổng cộng

1.478.013.500
1

Huyện Trấn Yên

73.023.000
2

Thị xã Nghĩa Lộ

28.666.000
3

Thành phố Yên Bái

46.875.500
4

Huyện Yên Bình

85.319.000
5

Huyện Mù Cang Chải

41.264.500
6

Huyện Văn Chấn

100.727.500
7

Huyện Văn Yên

75.975.000
8

Huyện Trạm Tấu

25.700.000
9

Huyện Lục Yên

85.393.000
10

Chi cục Thú y tỉnh

915.070.000
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương