Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý


II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ĐOÀN THỂtải về 414.68 Kb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích414.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ ĐOÀN THỂ


1. Trách nhiệm của Sở Y tế.

a) Thành lập Ban Chỉ đạo ngành Y tế để giúp Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai tốt các hoạt động của chương trình.

b) Chỉ đạo việc tổ chức hoạt động của cơ sở điều trị Methadone theo đúng quy định chuyên môn của Bộ Y tế.

c) Chỉ đạo việc phối kết hợp giữa các đơn vị y tế để hỗ trợ chuyên môn y tế cho cơ sở điều trị Methadone.

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định về điều trị cho người bệnh tại cơ sở điều trị Methadone.

đ) Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và sử dụng thuốc Methadone theo quy định của Bộ Y tế.2. Trách nhiệm của Công an tỉnh.

a) Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ban, ngành, đoàn thể khác trong việc triển khai các hoạt động của chương trình.

b) Có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố khi triển khai chương trình.

c) Chỉ đạo Công an thành phố Phủ Lý phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế và hỗ trợ lực lượng để bảo vệ các cơ sở triển khai chương trình, bảo vệ kho thuốc. Giữ gìn an ninh trật tự và quản lý người bệnh tham gia điều trị bằng thuốc Methadone.3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

a) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế và các ban ngành khác trong việc triển khai chương trình tại cơ sở điều trị Methadone như: tham gia công tác quản lý người bệnh tại cộng đồng, hỗ trợ đào tạo dạy nghề và tạo công ăn việc làm để giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng.

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác thông tin giáo dục truyền thông về việc triển khai điều trị bằng thuốc Methadone.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài phát thanh truyền hình, báo Hà Nam.

Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc triển khai chương trình, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân nơi triển khai chương trình.5. Trách nhiệm của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ tổng kinh phí đầu tư cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hàng năm được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt, xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí triển khai chương trình tại địa phương. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí quy định của Luật ngân sách.6. Trách nhiệm của Sở Nội vụ: Có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quyết định về biên chế, tổ chức, bố trí nhân lực, chế độ lương, phụ cấp và các chế độ chính sách có liên quan cho cơ sở điều trị Methadone.

7. Trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam.

Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên:

a) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác thông tin giáo dục truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội về việc triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone.

b) Tham gia công tác quản lý, hỗ trợ người bệnh tham gia chương trình và tái hòa nhập cộng đồng.8. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác.

Các ban, ngành, đoàn thể khác có liên quan phối hợp để triển khai tốt chương trình theo sự phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh.III. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ.

UBND thành phố chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các công việc sau đây:1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chương trình thành phố Phủ Lý (Ban Chỉ đạo thành phố).

1.1. Thành phần của Ban Chỉ đạo thành phố.

a) Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phụ trách khối Văn xã.

b) Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Giám đốc TTYT thành phố.

c) Uỷ viên Ban Chỉ đạo:

- Trưởng Công an thành phố;

- Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố;

- Trưởng Ban Tuyên giáo thành phố;

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành phố

1.2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thành phố.

Tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động vận động chính sách tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai Chương trình trên địa bàn thành phố, đặc biệt phải đẩy mạnh công tác truyền thông để cộng đồng dân cư hiểu và tích cực ủng hộ chương trình.

b) Chỉ đạo các ban, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, phường tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ người bệnh tham gia chương trình.

c) Chỉ đạo tổ chức đào tạo, dạy nghề, tìm việc làm và hỗ trợ tâm lý, xã hội cho người bệnh.2. Thành lập Ban xét chọn thành phố Phủ Lý (Ban xét chọn thành phố).

2.1. Thành phần của Ban xét chọn thành phố.

- Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban;

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Phó Trưởng ban;

- Đại diện Lãnh đạo phòng LĐTBXH thành phố - Thành viên;

- Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố - Thành viên;

- Bác sĩ điều trị Methadone - Thành viên thường trực;

- Tư vấn viên cơ sở điều trị Methadone - Thành viên.

2.2. Nhiệm vụ của Ban xét chọn thành phố.

- Xét chọn người bệnh đủ tiêu chuẩn được tham gia điều trị tại cơ sở điều trị Methadone thành phố theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo triển khai chương trình tỉnh Hà Nam.

- Gửi danh sách người bệnh được xét chọn tham gia điều trị Methadone đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý người bệnh tham gia vào chương trình, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn thuốc Methadone.3. Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tại thành phố.

- Trên cơ sở chương trình của tỉnh, UBND thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

- UBND thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành thực hiện, đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ của chương trình.


: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương