Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý


VIII. TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHƯƠNG TRÌNHtải về 414.68 Kb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích414.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

VIII. TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH


1. Điều trị thay thế bằng thuốc Methadone là điều trị duy trì lâu dài, thời gian điều trị phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 01 năm, có những trường hợp phải điều trị suốt đời. Tính đến hiện tại, chương trình Methadone của tỉnh đã nhận được cam kết hỗ trợ của một số nhà tài trợ cho đến hết năm 2015. Thuốc Methadone sử dụng cho giai đoạn này là thuốc Methadone do các dự án quốc tế tài trợ và do Bộ Y tế điều phối;

2. Sang giai đoạn không còn hỗ trợ từ quốc tế, chương trình sẽ được tiếp tục duy trì dựa trên nguồn kinh phí hàng năm từ nguồn ngân sách của tỉnh, nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS, chương trình phòng chống tệ nạn ma túy và hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ cũng như tiếp tục huy động các nguồn hỗ trợ quốc tế khác cho chương trình.

Kinh phí mua thuốc Methadone sử dụng cho giai đoạn này sẽ được huy động từ bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Mức đóng góp sẽ được quy định cụ thể tại thời điểm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Việc duy trì và mở rộng chương trình sẽ do Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Nam quyết định dựa trên hiệu quả của việc triển khai chương trình đến tình hình dịch HIV/AIDS, nhiễm HIV trong nhóm NCMT, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy...Phần III

TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH


I. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Phê duyệt chương trình:

Trên cơ sở sự chấp thuận của Bộ Y tế, sự đồng thuận của Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt chương trình.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chương trình tỉnh Hà Nam (Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam).


2.1. Thành phần Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam.

a) Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - Phụ trách khối.

b) Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Giám đốc Sở Y tế.

c) Uỷ viên Ban Chỉ đạo:

- Thường trực Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ;

- Thường trực Ban Chỉ đạo 50 - UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam;

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam;

- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam;

- Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Phó Bí thư đoàn thành niên CS HCM;

- Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

2.2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam.

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone, quy trình chuyên môn kỹ thuật, địa bàn triển khai, đối tượng tham gia điều trị, an toàn, hiệu quả và đạt được các mục tiêu của chương trình.

b) Xây dựng và chỉ đạo cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành trong việc thông tin, tuyên truyền về nội dung chương trình; quản lý đối tượng tham gia điều trị; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở điều trị Methadone.

c) Chỉ đạo triển khai các hoạt động vận động chính sách tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai chương trình.

d) Chỉ đạo việc quản lý và triển khai điều trị tại các cơ sở điều trị Methadone.

đ) Chỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của Chương trình tại tỉnh Hà Nam.

e) Huy động, quản lý và điều phối các nguồn kinh phí.

g) Định kỳ giao ban rút kinh nghiệm và bổ khuyết nhiệm vụ kịp thời; sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.3. Thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

3.1. Thành phần của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

- Đại diện Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS - Trưởng nhóm.

- Đại diện các phòng chuyên môn Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược) - Thành viên.

- Đại diện phòng chuyên môn Sở Lao động - TBXH - Thành viên.

- Đại diện phòng chuyên môn Công an tỉnh Hà Nam - Thành viên

3.2. Nhiệm vụ của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

Có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo triển khai chương trình tỉnh Hà Nam xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động của chương trình, cụ thể như sau:

- Tiến hành khảo sát, xây dựng chương trình điều trị thí điểm thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý;

- Phối hợp với Cục phòng, chống HIV/AIDS và các tổ chức quốc tế có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn và tổ chức tập huấn cho cán bộ làm việc tại cơ sở điều trị Methadone;

- Xây dựng quy trình theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá bao gồm đánh giá đầu vào, đánh giá định kỳ và đánh giá đầu ra. Tham gia việc kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động của Chương trình;

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở điều trị Methadone theo quy định của Bộ Y tế;

- Hỗ trợ địa phương và cơ sở điều trị Methadone trong việc tổ chức hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về hoạt động của Chương trình.

4. Thành lập cơ sở điều trị Methadone.

a) Tên gọi: Cơ sở điều trị Methadone thành phố Phủ Lý (cơ sở điều trị Methadone đơn vị điều trị thay thế trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, có con dấu riêng để giao dịch công tác).

b) Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức điều trị thay thế bằng thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định/hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tổ chức theo dõi người bệnh tuân thủ điều trị. Cán bộ y tế phải giám sát người bệnh uống thuốc và đảm bảo cho người bệnh được uống thuốc hàng ngày. Thực hiện tốt các biện pháp tư vấn hỗ trợ tuân thủ điều trị. Thực hiện tốt quy chế hồ sơ bệnh án, lưu trữ đầy đủ, an toàn.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện một số biện pháp hỗ trợ tâm lý, xã hội để nâng cao hiệu quả điều trị.

- Lập kế hoạch nhu cầu thuốc Methadone của cơ sở điều trị Methadone, gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp trình Sở Y tế phê duyệt và báo cáo Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS).

- Nhập, bảo quản và sử dụng thuốc Methadone theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện việc báo cáo theo quy định.

- Khi xảy ra bất thường về an ninh trật tự, bảo vệ của cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm giải quyết đồng thời báo cáo lãnh đạo của cơ sở điều trị Methadone, nếu cần thiết phải liên hệ với công an xã, phường, công an thành phố và thường trực Ban Chỉ đạo triển khai chương trình tỉnh để phối hợp giải quyết.

- Xây dựng quy chế hoạt động của cơ sở điều trị Methadone; các cán bộ và nhân viên được phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, có lịch công tác phân trực hàng ngày.

- Quản lý cán bộ nhân viên, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị chuyên môn... theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Trưởng Cơ sở điều trị Methadone (Bác sỹ toàn thời gian làm việc);

- Cán bộ chuyên môn: Bác sỹ, dược sỹ đại học/trung học, điều dưỡng;

- Nhân viên: Nhân viên hành chính, tư vấn, bảo vệ...5. Thành lập Ban xét chọn bệnh nhân tỉnh Hà Nam (Ban xét chọn tỉnh).

5.1. Thành phần của Ban xét chọn tỉnh.

- Giám đốc Sở Y tế - Trưởng ban;

- Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS - Phó Trưởng ban;

- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - Thành viên;

- Trưởng cơ sở điều trị Methadone - Thành viên;

- Đại diện Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế - Thành viên;

- Đại diện Nhóm hỗ trợ kỹ thuật - Thành viên.

5.2. Nhiệm vụ của Ban xét chọn tỉnh.

- Xét duyệt danh sách người bệnh/những trường hợp đặc biệt tham gia chương trình từ Ban xét chọn người bệnh của thành phố gửi lên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý người bệnh tham gia chương trình, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn thuốc Methadone.: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương