Phê duyệt Chương trình “Chuyển giaotải về 12.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích12.41 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2054/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 03 tháng 10 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình “Chuyển giao

khoa học - kỹ thuật cho nông dân năm 2007”CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 363/TTr-SKHCN ngày 27/9/2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân năm 2007”, với các nội dung chính như sau:

1. Tên Chương trình: Chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân năm 2007.

2. Nội dung: Chương trình kèm theo

3. Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

4. Kinh phí và nguồn kinh phí:

4.1. Tổng kinh phí của Chương trình: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), được phân bổ như sau:

- Tập huấn tại chỗ và cung cấp tài liệu cho nông dân 30 xã: 84.240.000 đồng.

- Hội thảo tham qua học hỏi kinh nghiệm: 11.400.000 đồng

- Xây dựng mô hình chuyển giao kỹ thuật tăng năng suất cây điều 04 xã: 122.560.000 đồng

- Xây dựng mô hình trồng rau sạch tại thị xã Đồng Xoài: 48.420.000 đồng

- Xây dựng mô hình trồng Sorghum: 26.880.000 đồng

- Xây dựng mô hình ứng dụng chuyển giao kỹ thuật 3 sinh học phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây tiêu: 30.080.000 đồng

- Xây dựng mô hình chuyển giao bò giống Laisind: 152.660.000 đồng

- Chi khác: 12.700.000 đồng

- Dự phòng: 11.060.000 đồng

4.2. Nguồn kinh phí: Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2007Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định.

2. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

3. Quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định.4. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Giang Văn Khoa

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương