Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiệntải về 10.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích10.04 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 367/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 01 tháng 3 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện

Đề án quy hoạch phát triển điện lực thị xã Đồng Xoài,

tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành đơn giá quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015;

Căn cứ Công văn số 6780/BCN-NLDK ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng chuyên ngành điện;

Theo đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 15/TTr-SCN-Đ ngày 02/02/2007,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Đề án: Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015 do Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Điện Thành Đạt lập tháng 10/2006 (có kèm theo đề cương và dự toán chi phí quy hoạch).

Tổng kinh phí dự toán thực hiện là 95.545.570 đồng.

(Chín mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn, năm trăm bảy mươi đồng).

Trong đó:

- Chi phí Tư vấn lập quy hoạch: 86.466.580 đồng.- Chi phí quản lý dự án: 9.078.991 đồng.

Điều 2. Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban QLDA ngành là chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Đồng Xoài, Điện lực Bình Phước, Công ty Tư vấn Thiết kế - Xây dựng điện Thành Đạt và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Huy Phong
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương