Peptit- protein. I – peptit khaùi nieäm: a Định nghĩatải về 2.77 Mb.
trang1/33
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích2.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
PEPTIT- PROTEIN.
I – PEPTIT

1. Khaùi nieäm:

a) Định nghĩa:

- Peptit laø hôïp chaát chöùa töø 2 ñeán 50 goác α-amino axit lieân keát vôùi nhau bôûi caùc lieân keát peptit.- Lieân keát peptit = soá aminoaxit -1

- Nhoùm peptit: -CO-NH-b) Phaân loại:

- Oligopeptit: Nhöõng phaân töû peptit chöùa 2, 3, 4,…goác α-amino axit ñöôïc goïi laø ñi, tri, tetrapeptit.- Polipeptit: treân 10 goác α-amino axit ñöôïc goïi laø polipeptit.

2. Caáu taïo -Ñoàng phaân – Danh phaùp:

a) CTTQ: Peptit cùng tạo từ 1 aminoaxit no, 1NH2 và 1COOH: CaH2a+1NO2

. dipeptit: H[HN-CnH2nCO]2OH hay 2*( CaH2a+1NO2) – 1H2O = C2aH4aN2O3 CbH2bN2O3

. tripeptit là H[HN-CnH2nCO]3OH hay 3*( CaH2a+1NO2) – 2H2O = C3aH6a - 1N3O4 CbH2b-1N3O4  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương