Giáo trình ngôn ngữ Ctải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
C ĐHQGHN§¹i häc quèc gia hµ néi 
khoa c«ng nghÖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gi¸o tr×nh tin häc c¬ së 
phÇn lËp tr×nh trªn ng«n ng÷ C 
 
vò b¸ duy 
 
 
 
 
hµ néi th¸ng 1 n¨m 2003


Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - N
gôn ngữ
 C
2
 
Bạn đọc trên mạng của Đại học Quốc gia Hà Nội được phép 
đọc, in và download tài liệu này từ thư viện điện tử của Khoa 
Công nghệ về sử dụng nhưng không được phép sử dụng với mục 
đích vụ lợi.
Bản quyền thuộc nhóm tác giả thực hiện chương trình Tin 
học cơ sở 
Đây là phiên bản đầu tiên, có thể còn nhiều sai sót. Chung tôi 
mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc. Các ý kiến gửi về 
theo địa chỉ 
dkquoc@vnu.edu.vn
hoặc dkquoc@ỵahoo.com .
Cảm ơn bạn đọc đóng góp để hoàn thiện giáo trình.
Thay mặt các tác giả 
Đào Kiến Quốc


Gi¸o tr×nh tin häc c¬ së II - N
gôn ngữ
 C
3
MÔC LÔC 
I. Mở ĐầU.......................................................................................................................................4 
I.1. Bảng chữ cái, tên và từ khoá..............................................................................................4 
I.2.Các bước lập trình giải bài toán .........................................................................................5 
II. BIếN, HằNG VÀ CÁC KIểU Dữ LIệU TRONG C ................................................................8 

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương