Some comparisons between british and vietnamese greeting culturetải về 264.61 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích264.61 Kb.
#52817
  1   2   3   4   5   6   7   8
TIEU LUAN MAU 2 ENGLISH AND VIETNAMESE GREETING CULTURESOME COMPARISONS BETWEEN BRITISH AND VIETNAMESE GREETING CULTURE 
 
 Supervisor: M.A Nguyen Thi Mai Hoa Student: Nguyen Thi Hoai Thanh
English university class course 50B
 
Tóm tắt: Chào hỏi là cách tạo ấn tượng đầu tiên trong bất kỳ cuộc giao tiếp nào. Tuy nhiên, "Sự khác nhau về ngôn ngữ đã dẫn đến sự 
khác nhau trong cách nhìn nhận cuộc sống"(Federico Fellini ). Nét khác biệt đó cũng tạo nên nét khác biệt trong cách chào hỏi. Điều này 
được thể hiện rõ nhất ở hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Trong bài nghiên cứu này, tôi tập trung nghiên cứu và so sánh văn 
hóa chào hỏi ở hai quốc gia đại diện của hai nền văn hóa trên là nước Anh và Việt Nam. Bài nghiên cứu của tôi sẽ góp phần giúp đọc giả, 
đặc biệt là những người học ngôn ngữ Anh tìm ra cách phù hợp nhất để có thể chào với người Anh trong từng tình huống cụ thể. 
1. INTRODUTION 
Greeting is the best way to make impression in communications of any cultures. Our conservations are successful or not 
successful thanks to the greeting. We can say that greetings play important role in communication. So, What is greeting? 
According to two linguistics Schegloff and Sacks (1973), "greeting is as a speech event including of two parts side by side serial 
and sequential such as Greeting- Greeting or Greeting- request for information" and Ebswoth , Boman (1996) stated that "greeting 
is among the first speed acts that are learning by children in their native language"... etc. 
Nowadays, with trend of integration and globalization and the development of English, the distance of all countries and 
citizens in all the world become closer. People in the world can study, communicate together without any barrier. We can't deny 
that people use English as their communicative language.
In Vietnam, there are a lot of Foreign companies and projects to investigate in our country. Therefore; Vietnamese has more 
chance to communicate with foreigners, and English is also more common in all aspects of Vietnamese. However; the cultural 
disagreement is the biggest barriers for the Western people as well as Vietnamese when communicating together. Sometimes, it 
makes them shocked and embarrassed. for English learners, understanding about British communication culture is very 
important. Because it not only servers their study but also their future job. In fact, in order to understand deeply about British 
communication culture is not easy.


In process of the study, all English major students as well as I often have some mistakes in communication with British 
people. It really makes us feel confused, and British people are also uncomfortable. 
To overcome this status, Tran Thi Bich Hanh in Ho Chi Minh City University of Pedagogy, and Pham Nguyen Thanh Tam
Ho Chi Minh City University of Education focused on this aspects, But their paper did not mention to the gestures as well as 
slang in Vietnamese greeting. I decide to continue to develop this topic “some comparisons between Vietnamese and British 
greeting culture” to make this topic more perfect.

tải về 264.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương