ĐÁP Án thi học kỳ I năm họC 2013-2014 Môn: VẬt lý khốI 11tải về 17.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích17.41 Kb.
ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

Môn: VẬT LÝ - KHỐI 11

Câu 1:

- Suaát ñieän ñoäng E cuûa moät nguoàn ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa nguoàn ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa coâng A cuûa löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñieän tích döông q ngöôïc chieàu ñieän tröôøng vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích q ñoù.

E =

E : suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn (V). A : coâng (J). q : ñieän tích (C).


1,5đ

Câu 2:

-Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc eâlectron töï do döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng.

- Söï maát traät töï cuûa maïng tinh theå caûn trôû chuyeån ñoäng cuûa eâlectron töï do, laø nguyeân nhaân gaây ra ñieän trôû cuûa kim loaïi.

Câu 3:

-Doøng ñieän trong chaát ñieän phaân laø doøng chuyeån ñoäng coù höôùng cuûa ion döông veà cöïc aâm vaø ion aâm veà cöïc döông.

-Chaát ñieän phaân khoâng daãn ñieän toát baèng kim loaïi vì:

+ Maät ñoä ion nhoû.

+ Khoái löôïng vaø kích thöôùc cuûa ion lôùn hôn neân toác ñoä chuyeån ñoäng nhoû hôn.

+ Moâi tröôøng dung dòch maát traät töï neân caûn trôû chuyeån ñoäng nhieàu hôn.


1,5đ

Câu 4

a.

Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính:

I = I1 = I2 = 2(A)= = 4,32(g)
b.

Eb = E1 + E2 = 3 + 6 = 9(V)

rb = r1 + r2 = 0,4 + 0,6 = 1()RN = R2 + R1 => R2 = RN - R1 = 3,5 - 1 = 2,5()


Câu 5

a.

Eb = 4.E0 = 4.1,5 = 96(V)

rb = 4.r0 = 4.0,1 = 0,4()


b.

R23 = R2 + R3 = 6 + 2 = 8()

=> R234 = 4()

RN = R234 + R1 = 4 + 1,6 = 5,6()UN = I.RN = 1.5,6 = 5,6(V)

Vôn kế đo hiệu điện thế mạch ngoài có nên số chỉ bằng 5,6(V)

c.

I = I1 = I234 =1(A)
Cách 1:

U234 = I234.R234 = 1.4 = 4(V)

U234 = U23 = U4 = 4(V)


Cách 2:

U1 = I1.R1 = 1.1,6 = 1,6(V)

UN = U1 + U234

=> U1 =UN - U234 = 5,6 - 1,6 = 4(V)Ampe kế đo cường độ dòng điện I4 qua R4 nên có số chỉ 0,5(A)hoặc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương