ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minhtải về 22.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích22.35 Kb.


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

_______ TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2003

Số 12/HD-TV


HƯỚNG DẪN

CHI ĐOÀN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ

3 NẮM, 3 BIẾT, 3 LÀM”


Nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2003 của Ban Chấp hành Thành Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn thông qua thực hiện tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”, Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn nội dung thực hiện như sau:
I- NỘI DUNG TIÊU CHÍ “3 NẮM, 3 BIẾT, 3 LÀM”:

* 3 NẮM: nắm đoàn viên; nắm thanh thiếu nhi; nắm tình hình khu phố, ấp, đơn vị: Ban chấp hành chi đoàn phải nắm và phân tích được:
+ Đối với đoàn viên: nắm được số lượng, thành phần, đặc điểm, hoàn cảnh của từng đoàn viên trong chi đoàn. Nắm chắc hồ sơ và quá trình hoạt động của từng đoàn viên.

+ Đối với thanh thiếu nhi: nắm được số lượng, phân tích đối tượng, tình hình biến động thanh niên, hoàn cảnh các em thiếu nhi trên địa bàn, trong đơn vị của chi đoàn.

+ Đối với tình hình khu phố, ấp, đơn vị: nắm được tình hình hoạt động, chủ trương, yêu cầu, xu hướng phát triển, những diễn biến về an ninh, chính trị, hoạt động kinh tế, dư luận xã hội, của khu phố ấp, nhiệm vụ lao động sản xuất, học tập của đơn vị.
* 3 BIẾT: biết nghị quyết, biết chương trình, biết nhu cầu: đoàn viên chi đoàn phải biết được:

+ Nghị quyết của Đảng, của Đoàn: đoàn viên chi đoàn biết rõ nghị quyết của chi bộ, chủ trương của chính quyền của đơn vị, biết những vấn đề chính của nghị quyết Đảng các cấp có liên quan đến thanh niên. Đoàn viên chi đoàn biết rõ nghị quyết của chi đoàn, Đoàn cấp trên trực tiếp, tinh thần những nghị quyết quan trọng của Đoàn các cấp.


+ Chương trình công tác, chương trình hành động của Đoàn: đoàn viên chi đoàn biết được nội dung chương trình công tác, chỉ tiêu thực hiện của chi đoàn, biết những phong trào hành động của chi đoàn và chương trình, phong trào lớn do Đoàn cấp trên chỉ đạo.
+ Nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi: chi đoàn biết được những nhu cầu của các đối tượng đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi về việc làm, việc học, vui chơi giải trí, học tập chính trị, trao đổi tin tức, thông tin thời sự…
* 3 LÀM: Làm chương trình rèn luyện đoàn viên, làm công trình thanh niên, làm công tác vận động quần chúng: chi đoàn phải tổ chức thực hiện và đạt kết quả tốt:

+ Làm chương trình rèn luyện đoàn viên: Căn cứ vào nội dung hướng dẫn của Đoàn cấp trên, chi đoàn đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đạt kết quả tốt. Tổ chức sinh hoạt chủ điểm và ngày cùng hành động, việc làm thiết thực, để đoàn viên chi đoàn đăng ký và thực hiện đạt kết quả rèn luyện tốt.

+ Làm công trình thanh niên: mỗi chi đoàn đăng ký thực hiện ít nhất một công trình thanh niên đạt hiệu quả được công nhận.

+ Làm công tác vận động quần chúng: chi đoàn tổ chức cho đoàn viên làm công tác vận động quần chúng như giới thiệu thanh niên vào Đoàn, vào Hội, làm nòng cốt xây dựng câu lạc bộ, đội nhóm, thực hiện phương thức 1+1, xây dựng được đội hình thanh niên.


II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Triển khai quán triệt chi đoàn thực hiện tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”:

- Thành Đoàn tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện đến Quận, Huyện Đoàn, Đoàn tương đương và Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.

- Quận, Huyện Đoàn, Đoàn tương đương triển khai tổ chức đến Đoàn cơ sở và chi đoàn để tổ chức thực hiện.

- Đoàn cơ sở và chi đoàn triển khai quán triệt thực hiện đến BCH chi đoàn, đoàn viên.


2- Trách nhiệm các cấp:

a- Thành Đoàn:

- Hướng dẫn triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá và có chỉ đạo kịp thời nội dung chi đoàn thực hiện tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”.

- Biên soạn, phát hành các loại biểu mẫu, sổ giúp công tác thống kê quản lý đoàn viên, nắm tình hình thanh thiếu nhi.

- Hướng dẫn thực hiện các nội dung về chương trình rèn luyện đoàn viên, công trình thanh niên, công tác vận động tập hợp thanh niên, kết nạp đoàn viên, hội viên.


b- Quận Huyện Đoàn, Đoàn tương đương, Đoàn cơ sở:

- Quán triệt đến đoàn viên nghị quyết của Đoàn cơ sở và các nội dung, tinh thần chính của nghị quyết Đoàn các cấp.

- Triển khai hướng dẫn nội dung trọng tâm, những phong trào của chương trình công tác của Đoàn cấp trên đến chi đoàn.

- Hướng dẫn hồ sơ, sổ sách, nội dung, phương pháp để chi đoàn khảo sát, thống kê, nắm lực lượng, nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi của đơn vị.

- Tổ chức các phong trào hành động, hướng dẫn các nội dung thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, công trình thanh niên, vận động tập hợp thanh niên và phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng đội nhóm, đội hình thanh niên…
c- Chi đoàn:

- Rà soát lại hồ sơ, hoàn chỉnh sổ sách.

- Có kế hoạch khảo sát nắm đối tượng thanh niên, thiếu nhi và có sổ quản lý thanh thiếu nhi.

- Đề nghị chi ủy quán triệt nghị quyết chi bộ đến đoàn viên, tổ chức học tập nghiên cứu tinh thần nghị quyết Đảng các cấp liên quan đến lợi ích và công tác thanh niên.

- Triển khai chương trình hoạt động năm của chi đoàn đến đoàn viên trong chi đoàn, tên gọi, ý nghĩa và biện pháp thực hiện các phong trào lớn của Đoàn cấp trên.

- Đăng ký thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, công trình thanh niên.

- Tổ chức thực hiện phương thức 1+1, đoàn viên, hội viên, chi đoàn, chi hội giới thiệu kết nạp thanh niên vào Đoàn – Hội, thành lập chi hội, CLB, đội hình thanh niên, đội nhóm mới.

3- Kiểm tra, đánh giá:

- Định kỳ 6 tháng, cuối năm gắn với kiểm tra đánh giá hoạt động Đoàn, Đoàn cấp trên kiểm tra kết quả triển khai thực hiện ở chi đoàn xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác cũng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn.- Định kỳ cuối năm gắn với phân loại chi đoàn Đoàn cấp trên đánh giá kết quả thực hiện của chi đoàn, làm cơ sở chính để phân loại chi đoàn.
Trên đây là hướng chi đoàn thực hiện tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” nhằm góp phần xây dựng chi đoàn mạnh, đề nghị các cơ sở đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả và báo cáo về Thành Đoàn theo quy định.

TUN. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

Võ Ngọc Quốc Thuận


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương