On the existence of solutions for vector quasiequilibrium problemstải về 0.99 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2022
Kích0.99 Mb.
#52823
1   2   3   4   5   6   7   8   9
vi nấm cây trang


ức
 c
h
ế 
sự p
er
oxid
e h
óa li
p
id
Nồng độ mẫu (

g/ml) 


Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM
Trần Thị Minh Định và tgk 
2279 
Những kết quả trên cho thấy chủng nấm UP-15 có năng lực khử và có hoạt tính ức 
chế quá trình peroxide hóa lipid. Tuy nhiên, chủng nấm này cần được phân loại và các hợp 
chất trong cao ethyl acetate cần được xác định cấu trúc để làm cơ sở xác định tiềm năng 
ứng dụng. 
Tuyên b
ố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
L
ời cảm ơn: Nghiên cứu được tài trợ bởi Đề tài cấp Bộ mã số B2018-SPS-23. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Bajpai, Sharma, Kang, & Beak. (2014). Antioxidant, lipid peroxidation inhibition and free radical 
scavenging efficacy of a diterpenoid compound sugiol isolated from Metasequoia 
glyptostroboides. 
Asian 
Pacific 
Journal 
of 
Tropical 
Medicine
7(1), 
9-15. 
https://doi.org/10.1016/S1995-7645(13)60183-2 
Félix, R., Valentão, P., Andrade, P. B., Félix, C., Novais, S. C., & Lemos, M. F. L. (2020). 
Evaluating the In Vitro Potential of Natural Extracts to Protect Lipids from Oxidative 
Damage. Antioxidants9(3), 231. https://doi.org/10.3390/antiox9030231 
Huang, W.-Y., Cai, Y.-Z., Xing, J., Corke, H., & Sun, M. (2007). A potential antioxidant resource: 
Endophytic 
fungi 
from 
medicinal 
plants. 
Economic 
Botany
61(1), 
14. 
https://doi.org/10.1663/0013-0001(2007)61[14:APAREF]2.0.CO;2 
Oyaizu, M. (1986). Studies on Products of Browning Reaction. The Japanese Journal of Nutrition 
and Dietetics44(6), 307-315. https://doi.org/10.5264/eiyogakuzashi.44.307 
Ravindran, C., Naveenan, T., Varatharajan, G. R., Rajasabapathy, R., & Meena, R. M. (2012). 
Antioxidants in mangrove plants and endophytic fungal associations. Botanica Marina
55(3), 269-279. https://doi.org/10.1515/bot-2011-0095 
Ruma, Kumar, & Prakash. (2013). Antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial and cytotoxic 
properties of fungal endophytes from Garcinia species. International Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences5, 889-897. 
Siriwach, R., Kinoshita, H., Kitani, S., Igarashi, Y., Pansuksan, K., Panbangred, W., & Nihira, T. 
(2014). Bipolamides A and B, triene amides isolated from the endophytic fungus Bipolaris 
sp. MU34. The Journal of Antibiotics67(2), 167-170. https://doi.org/10.1038/ja.2013.103 
Theantana, T., Kanjanapothi, D., & Lumyong, S. (2012). In vitro Inhibition of Lipid Peroxidation 
and the Antioxidant System of Endophytic Fungi from Thai Medicinal Plants. Chiang Mai 
Journal of Science39, 429-444. 
Wang, Z., Li, Z., Ye, Y., Xie, L., & Li, W. (2016). Oxidative Stress and Liver Cancer: Etiology and 
Therapeutic 
Targets. 
Oxidative 
Medicine 
and 
Cellular 
Longevity
2016
https://doi.org/10.1155/2016/7891574 
Wei, Zhou, & Lin (2010). Antioxidant activities of extract and fractions from the hypocotyls of the 
mangrove plant Kandelia candel . International Journal of Molecular Sciences, 11(10), 
4080-4093. https://doi.org/10.3390/ijms11104080 


Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM

tải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương