OÂn taäp cuoái kì 2 Lôùp : 5… Moân : Toaùn Baøi 1


C©u 37: §Æt 2 c©u theo yªu cÇu sautải về 0.74 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.74 Mb.
#1495
1   2   3   4   5   6   7   8

C©u 37: §Æt 2 c©u theo yªu cÇu sau:


a) Mét c©u cã “n¨m nay” lµm tr¹ng ng÷.

.......................................


b) Mét c©u cã “n¨m nay” lµm chñ ng÷.

.......................................


Caâu 38 : Ñaët caâu vôùi caùc töø theo yeâu caàu :

 1. Moät caâu coù töø “qua” laø ñoäng töø :

......................................

 1. Ñaët moät caâu vôùi töø “qua” laø quan heä töø :

......................................

 1. Moät caâu coù töø “veà” laø ñoäng töø :

......................................

 1. Moät caâu coù töø “veà” laø quan heä töø:

......................................
Bé ®Ò tr¾c nghiÖm «n tËp m«n tÕng viÖt líp 5

C©u 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc tõ cã tiÕng b¶o mang nghÜa : “gi÷, chÞu tr¸ch nhiÖm”.

A. B¶o kiÕm B. B¶o toµn C. B¶o ngäc D. Gia b¶oC©u 2: a. §ång nghÜa víi tõ h¹nh phóc lµ tõ:

A. Sung s­íng B. To¹i nguyÖn

C. Phóc hËu D. Giµu cã

b. Tr¸i nghÜa víi tõ h¹nh phóc lµ tõ:

A. Tóng thiÕu B. BÊt h¹nh

C. Gian khæ D. Phóc tra

C©u 3: H·y nhËn xÐt c¸ch s¾p xÕp vÞ trÝ c¸c tr¹ng ng÷ trong c¸c c©u d­íi ®©y vµ ®¸nh dÊu X vµo nh÷ng c©u ®óng:

 1. Lóc t¶ng s¸ng, ë qu·ng ®­êng nµy, lóc chËp tèi, xe cé qua l¹i tÊp nËp.

 2. Lóc t¶ng s¸ng vµ lóc chËp tèi, ë qu·ng ®­êng nµy, xe cé qua l¹i rÊt tÊp nËp.

 3. ë qu·ng ®­êng nµy, lóc t¶ng s¸ng vµ lóc chËp tèi xe cé qua l¹i rÊt tÊp nËp.

 4. Lóc chËp tèi ë qu·ng ®­êng nµy, lóc t¶ng s¸ng vµ lóc chËp tèi, xe cé qua l¹i rÊt tÊp nËp.

C©u 4: Tõ nµo d­íi ®©y cã tiÕng “b¶o” kh«ng cã nghÜa lµ “gi÷, chÞu tr¸ch nhiÖm”.

A. b¶o vÖ B. b¶o hµnh C. b¶o kiÕm D. b¶o qu¶nC©u 5: C©u v¨n nµo d­íi ®©y dïng sai quan hÖ tõ:

A. Tuy trêi m­a to nh­ng b¹n Hµ vÉn ®Õn líp ®óng giê. B. Th¾ng gÇy nh­ng rÊt khoÎ.

C. §Êt cã chÊt mµu v× nu«i c©y lín. D. §ªm cµng vÒ khuya, tr¨ng cµng s¸ng.

C©u 6 : Tõ nµo d­íi ®©y kh«ng ®ång nghÜa víi c¸c tõ cßn l¹i?

A. CÇm. B. N¾m C. Câng. D. X¸ch.C©u 7 : Cho ®o¹n th¬ sau:

Muèn cho trÎ hiÓu biÕt

ThÕ lµsinh ra

Bè b¶o cho bÐ ngoan

Bè d¹y cho biÕt nghÜ

(ChuyÖn cæ tÝch loµi ng­êi - Xu©n Quúnh)CÆp quan hÖ tõ in nghiªng trªn biÓu thÞ quan hÖ g×?

A. Nguyªn nh©n - kÕt qu¶. B. T­¬ng ph¶n. C. Gi¶ thiÕt - kÕt qu¶. D. T¨ng tiÕn.C©u 8: Dßng nµo d­íi ®©y nªu ®óng nÐt nghÜa chung cña tõ “ ch¹y” trong thµnh ng÷ “ Ch¹y thÇy ch¹y thuèc”,?

 1. Di chuyÓn nhanh b»ng ch©n.

 2. Ho¹t ®éng cña m¸y mãc.

 3. KhÈn tr­¬ng tr¸nh nh÷ng ®iÒu kh«ng may x¶y ra.

D. Lo liÖu khÈn tr­¬ng ®Ó nhanh cã ®­îc c¸i m×nh muèn.

C©u9: Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:

C©u:"B¹n cã thÓ ®­a cho t«i lä mùc kh«ng?" thuéc kiÓu c©u:A. C©u cÇu khiÕn

B. C©u hái cã môc ®Ých cÇu khiÕn.C. C©u hái

D. C©u c¶m.C©u10: Dßng nµo cã tõ mµ tiÕng nh©n kh«ng cïng nghÜa víi tiÕng nh©n trong c¸c tõ cßn l¹i?

a. Nh©n lo¹i, nh©n tµi, nh©n lùc. b. Nh©n hËu, nh©n nghÜa, nh©n ¸i.

c. Nh©n c«ng, nh©n chøng, chñ nh©n. d. Nh©n d©n, qu©n nh©n, nh©n vËt.

C©u 11: Trong c¸c c©u sau, c©u nµo lµ c©u ghÐp ?

a. B×nh yªu nhÊt ®«i bµn tay mÑ.

b. Sau nhiÒu n¨m xa quª, giê trë vÒ, nh×n thÊy con s«ng ®Çu lµng, t«i muèn giang tay «m dßng n­íc ®Ó trë vÒ víi tuæi th¬.

c. Mïa xu©n, hoa ®µo, hoa cóc, hoa lan ®ua nhau khoe s¾c.

d. Bµ ngõng nhai trÇu, ®«i m¾t hiÒn tõ d­íi lµ tãc tr¾ng nh×n ch¸u ©u yÕm vµ mÕn th­¬ng.

C©u12; Tõ nµo sau ®©y gÇn nghÜa nhÊt víi tõ hoµ b×nh?

a) B×nh yªn. b) Hoµ thuËn. c) Th¸i b×nh. d) HiÒn hoµ.C©u 13: C©u nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ c©u ghÐp .

a) C¸nh ®ång lóa quª em ®ang chÝn ré.

b) M©y ®en kÐo kÝn bÇu trêi, c¬n m­a Ëp tíi.

c) Bè ®i xa vÒ, c¶ nhµ vui mõng.

d) BÇu trêi ®Çy sao nh­ng lÆng giã.

C©u14: Trong c©u sau:" Ngay thÒm l¨ng, m­êi t¸m c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho mét ®oµn qu©n danh dù ®øng trang nghiªm" cã:

A. 1 TÝnh tõ ; 1 ®éng tõ.

B. 2 TÝnh tõ ; 2 ®éng tõC. 2 TÝnh tõ ; 1 ®éng tõ.

D. 3 TÝnh tõ ; 3 ®éng tõ.C©u15: C©u:"B¹n cã thÓ ®­a cho t«i lä mùc kh«ng?" thuéc kiÓu c©u:

A. C©u cÇu khiÕn

B. C©u háiC. C©u hái cã môc ®Ých cÇu khiÕn.

D. C©u c¶m.C©u 16: Ghi dÊu x vµo tr­íc tõ tr¸i nghÜa víi tõ “ th¾ng lîi”

Thua cuéc ChiÕn b¹i

Tæn thÊt ThÊt b¹i

C©u 17: Khoanh vµo ch÷ c¸i ®øng tr­­íc dßng chØ gåm c¸c tõ l¸y:

A.B»ng b»ng, míi mÎ, ®Çy ®ñ, ªm ¶

B. B»ng bÆn, cò kÜ, ®Çy ®ñ, ªm ¸i

C. B»ng ph¼ng, míi mÎ, ®Çy ®Æn, ªm Êm

D. B»ng b»ng, m¬i míi, ®Çy ®Æn, ªm ®Òm

C©u 18: Khoanh vµo ch÷ c¸i ®øng tr­­íc dßng chØ gåm c¸c ®éng tõ :

A. NiÒm vui, t×nh yªu, t×nh th­¬ng, niÒm t©m sù

B. Vui t­¬i, ®¸ng yªu, ®¸ng th­¬ng, sù th©n th­¬ng

C. Vui ch¬i, yªu th­­¬ng, th­­¬ng yªu, t©m sù

D. Vui t­­¬i, niÒm vui, ®¸ng yªu, t©m sù

C©u 19: Cho c¸c c©u tôc ng÷ sau :

- C¸o chÕt ba n¨m quay ®Çu vÒ nói.

- L¸ rông vÒ céi.

- Tr©u b¶y n¨m cßn nhí chuång.

Chän ý thÝch hîp d­íi ®©y ®Ó gi¶i thÝch ý nghÜa chung cña c¸c c©u tôc ng÷ trªn.

Lµm ng­êi ph¶i thuû chung.

G¾n bã quª h­¬ng lµ t×nh c¶m tù nhiªn.

Loµi vËt th­êng nhí n¬i ë cò .

L¸ c©y th­êng rông xuèng gèc.

C©u 20: T×m tõ tr¸i nghÜa cho tõ “ Hoµ b×nh” . §Æt hai c©u ®Ó ph©n biÖt cÆp tõ tr¸i nghÜa.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C©u 21 : X¸c ®Þnh tõ viÕt ®óng :

Ch¨m lo Ch¨m no Tr¨m no Tr¨m lo

C©u 22: Tõ ®iÒn vµo chç trèng cña c©u: " HÑp nhµbông " lµ:

A. nhá. B. réng. C. to. D. tèt.C©u 23: Trong c¸c tõ sau tõ nµo kh«ng ph¶i lµ danh tõ.

a/ NiÒm vui b/ Mµu xanh

c/ Nô c­êi. d/ LÇy léi

C©u 24: TruyÖn "¨n x«i ®Ëu ®Ó thi ®Ëu" tõ " ®Ëu" thuéc:

a/ Tõ nhiÒu nghÜa. b/ Tõ ®ång nghÜa.

c/ Tr¸i nghÜa. d/ Tõ ®ång ©m.

C©u25: T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau

a/ Hoµ b×nh

b/ Th­¬ng yªu.c/ §oµn kÕt.

d/ Gi÷ g×n.C©u 26 Thµnh ng÷ nµo d­íi ®©y nãi vÒ tinh thÇn dòng c¶m?

A. Ch©n lÊm tay bïn. B. §i sím vÒ khuya.

C. Vµo sinh ra tö. D. ChÕt ®øng cßn h¬n sèng quú.

C©u 27 Tõ “xanh” trong c©u “§Çu xanh tuæi trÎ s½n sµng x«ng pha” vµ tõ “xanh” trong c©u “Bèn mïa c©y l¸ xanh t­¬i” cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?


 1. §ã lµ mét tõ nhiÒu nghÜa. §ã lµ hai ®ång ©m.

 2. §ã lµ hai tõ ®ång nghÜa. D. §ã lµ tõ nhiÒu nghÜa vµ tõ ®ång nghÜa.

C©u 28: Trong c¸c nhãm tõ sau ®©y , nhãm nµo lµ tËp hîp c¸c tõ l¸y:

A. xa x«i, m¶i miÕt, mong mái, m¬ méng.

B. xa x«i, m¶i miÕt, mong mái , m¬ mµng.

C. xa x«i , mong ngãng , mong mái, m¬ méng.

D. xa x«i, xa l¹, m¶i miÕt , mong mái.

C©u 29: Trong c¸c c©u sau ®©y, c©u nµo cã tõ "¨n" ®­îc dïng theo nghÜa gèc:

A. Lµm kh«ng cÈn thËn th× ¨n ®ßn nh­ ch¬i!

B. Chóng t«i lµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng ¨n l­¬ng.

C. C¸ kh«ng ¨n muèi c¸ ­¬n.

D. B¹n Hµ thÝch ¨n c¬m víi c¸.

C©u 30: D·y tõ nµo d­íi ®©y gåm c¸c tõ ®ång nghÜa víi tõ "nh«" (Trong c©u: VÇng tr¨ng vµng th¼m ®ang tõ tõ nh« lªn tõ sau luü tre xanh th¼m)

a. Mäc, ngoi, dùng. b. Mäc, ngoi, nhó.

c. Mäc, nhó ,®éi. d. Mäc, ®éi, ngoi.

C©u 31: Trong 2 c©u th¬ "C¶nh rõng ViÖt B¾c thËt lµ hay

V­în hãt chim kªu suèt c¶ ngµy"

a. Cã 5 danh tõ, 2 ®éng tõ, 1 tÝnh tõ, ®ã lµ…………………………….

b. Cã 6 danh tõ, 2 ®éng tõ, 1 tÝnh tõ, ®ã lµ …………………………….

c. Cã 4 danh tõ, 3 ®éng tõ, 1 tÝnh tõ, ®ã lµ…………………………….

d. Cã 4 danh tõ, 2 ®éng tõ, 1 tÝnh tõ, ®ã lµ: ……………………………

C©u 32: §äc ®o¹n v¨n sau:

(a)Hµ dÉn Hoa cïng ra ruéng l¹c.(b)B©y giê, mïa l¹c ®ang vµo cñ.(c) Hµ ®· gi¶ng gi¶i cho c« em hä c¸ch thøc sinh thµnh cñ l¹c.(d) Mét ®¸m trÎ ®ñ mäi løa tuæi ®ang ch¬i ®ïa trªn ®ª.

Trong ®o¹n v¨n trªn, c©u v¨n nµo kh«ng ph¶i lµ c©u kÓ: Ai lµm g×?

A. c©u (a) B. c©u(b) C. c©u (c) D. c©u(d)C©u33 Ai lµ t¸c gi¶ cña Bµi th¬: “H¹t g¹o lµng ta”

A. NguyÔn Duy

B. TrÇn §¨ng Khoa

C. Tè H÷u.

D. NguyÔn Bïi Vîi.

C©u 34. §äc hai c©u th¬ sau:

Saó m­­¬i tuæi vÉn cßn xu©n ch¸n

So víi «ng Bµnh vÉn thiÕu niªn.

NghÜa cña tõ “xu©n” trong ®o¹n th¬ lµ:

A. Mïa ®Çu tiªn trong 4mïa B. TrÎ trung, ®Çy søc sèng

C. Tuæi t¸c D. NgµyC©u 35. Cho c©u sau: H×nh ¶nh ng­­êi dòng sÜ mÆc ¸o gi¸p s¾t, ®éi mò s¾t, c­ìi ngùa s¾t, vung roi s¾t, x«ng th¼ng vµo qu©n giÆc. => lµ c©u sai v×:

A. ThiÕu chñ ng÷. B. ThiÕu vÞ ng÷. C. ThiÕu tr¹ng ng÷.

D. ThiÕu c¶ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷.

C©u 36. C©u chia theo môc ®Ých diÔn ®¹t gåm cã c¸c lo¹i c©u sau:

A. C©u kÓ, c©u ®¬n, c©u ghÐp, c©u hái.

B. C©u hái, c©u ghÐp, c©u khiÕn, c©u kÓ.

C. C©u kÓ, c©u hái, c©u c¶m, c©u khiÕn.

D. C©u kÓ, c©u c¶m, c©u hái, c©u ®¬n.

C©u 37 C©u nµo cã tõ “ ch¹y” mang nghÜa gèc?

A. TÕt ®Õn, hµng b¸n rÊt ch¹y

B. Nhµ nghÌo, B¸c ph¶i ch¹y ¨n tõng b÷a.

C. Líp chóng t«i tæ chøc thi ch¹y.

D. §ång hå ch¹y rÊt ®óng giê.

C©u 38. C©u tôc ng÷ :"§ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m” cã ý khuyªn ta ®iÒu g×?


 1. §ãi r¸ch còng ph¶i ¨n ë s¹ch sÏ, vÖ sinh.

 2. Dï cã nghÌo tóng, thiÕu thèn còng ph¶i sèng trong s¹ch, gi÷ g×n phÈm chÊt tèt ®Ñp

C. Dï nghÌo ®ãi còng kh«ng ®­îc lµm ®iÒu g× xÊu.

D. Tuy nghÌo ®ãi nh­ng lóc nµo còng ph¶i s¹ch sÏ th¬m tho.C©u 39: Cuèi cña bµi th¬ “ Hµnh tr×nh cña bÇy ong” t¸c gi¶ cã viÕt:

"BÇy ong gi÷ hé cho ng­êiNh÷ng mïa hoa ®· tµn phai th¸ng ngµy."

Hai dßng th¬ trªn ý nãi g×?

A. BÇy ong ®· lµm cho nh÷ng mïa hoa tµn phai nhanh.

C. BÇy ong ®· lµm cho nh÷ng mïa hoa kh«ng bao giê hÕt.

B. BÇy ong ®· gi÷ nh÷ng giät mËt cho ®êi.

D. BÇy ong gi÷ ®­îc nh÷ng h­¬ng vÞ cña mËt hoa cho con ng­êi sau khi c¸c mïa hoa ®· hÕt

C©u 40: Cho c©u v¨n:

Trªn nÒn c¸t tr¾ng tinh, n¬i ngùc c« Mai t× xuèng ®ãn ®­êng bay cña giÆc, mäc lªn nh÷ng b«ng hoa tÝm. Chñ ng÷ trong c©u trªn lµ:


 1. trªn nÒn c¸t tr¾ng tinh

 2. n¬i ngùc c« Mai t× xuèng

 3. n¬i ngùc c« Mai t× xuèng ®ãn ®­êng bay cña giÆc

 4. nh÷ng b«ng hoa tÝm

C©u 41: Dßng nµo gåm c¸c tõ l¸y:

 1. §«ng ®¶o, ®«ng ®óc, ®«ng ®«ng, ®«ng ®ñ, ®en ®en, ®en ®ñi, ®en ®óa.

 2. Chuyªn chÝnh, ch©n chÊt, ch©n chÝnh, ch¨m chØ, chËm ch¹p.

 3. NhÑ nhµng, nho nhá, nhí nhung, nhµn nh¹t, nh¹t nhÏo, nhÊp nhæm, nh­ng nhøc.

 4. Hao hao, hèt ho¶ng, h©y h©y, hít h¶i, héi häp, hiu hiu, häc hµnh.

C©u 42: CÆp quan hÖ tõ trong c©u sau biÓu thÞ quan hÖ g×?

C©u: Kh«ng chØ s¸ng t¸c nh¹c, V¨n Cao cßn viÕt v¨n vµ lµm th¬. 1. Quan hÖ nguyªn nh©n- kÕt qu¶.

 2. Quan hÖ t­¬ng ph¶n.

 3. Quan hÖ ®iÒu kiÖn- kÕt qu¶.

D.Quan hÖ t¨ng tiÕn

C©u 43: Tõ “®¸nh” trong c©u nµo ®­îc dïng víi ý nghÜa gèc:

a. MÑ ch¼ng ®¸nh em Hoa bao giê v× em rÊt ngoan.

b. B¹n Hïng cã tµi ®¸nh trèng.

c. Qu©n ®Þch bÞ c¸c chiÕn sÜ ta ®¸nh l¹c h­íng.

d. Bè cho chó bÐ ®¸nh giµy mét chiÕc ¸o len.

C©u44 Thµnh ng÷, tôc ng÷ nµo nãi vÒ tÝnh “ch¨m chØ”.

a. ChÝn bá lµm m­êi. b. DÇm m­a d·i n¾ng.

c. Thøc khuy dËy sím. d. §øng mòi chÞu sµo.

C©u 45: Dßng nµo chØ gåm c¸c ®éng tõ.

a. NiÒm vui, t×nh yªu, t×nh th­¬ng, niÒm t©m sù.

b. Vui t­¬i, ®¸ng yªu, ®¸ng th­¬ng, sù th©n th­¬ng.

c. Vui t­¬i, niÒm vui, ®¸ng yªu, t©m sù.

d. Vui ch¬i, yªu th­¬ng, th­¬ng yªu, t©m sù.

C©u46: C©u “ChiÕc l¸ tho¸ng trßng trµnh, chó nh¸i bÐn loay hoay cè gi÷ cho th¨ng b»ng råi chiÕc thuyÒn ®á th¾m lÆng lÏ xu«i dßng” cã mÊy vÕ c©u:

a. Cã 1 vÕ c©u

b. Cã 2 vÕ c©u

c. Cã 3 vÕ c©u

C©u 47 Tõ nµo d­íi ®©y kh«ng ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ cßn l¹i?

A. phang B. ®Êm C. ®¸ D. vçC©u 48: Tõ “ ®¸nh” trong c©u nµo d­íi ®©y ®­îc dïng víi nghÜa gèc

A- H»ng tuÇn, vµo ngµy nghØ, bè th­êng ®¸nh giÇy.

B- Sau b÷a tèi, «ng vµ bè t«i th­êng ngåi ®¸nh cê.

C- C¸c b¸c n«ng d©n ®¸nh tr©u ra ®ång cµy.

D- ChÞ ®¸nh vµo tay em

C©u 49: Tõ ng÷ nµo d­íi ®©y viÕt ®óng chÝnh t¶?

 1. xuÊt x¾c B. xuÊt s¾c

C. suÊt s¾c D. suÊt x¾c

C©u 50: Tõ " ®i" trong c©u nµo d­íi ®©y mang nghÜa gèc:

A. Anh ®i « t«, cßn t«i ®i xe ®¹p. B. Nã ch¹y cßn t«i ®i.

C. Th»ng bÐ ®· ®Õn tuæi ®i häc. D. Anh ®i con M·, cßn t«i ®i con Tèt.

C©u 51: Dßng nµo sau ®©y chØ gåm c¸c tõ l¸y:

A. cÇn cï, ch¨m chØ, thËt thµ, h­ háng.

B. th¼ng th¾n, siªng n¨ng, ®øng ®¾n, ngoan ngo·n.

C. cÇn cï, ch¨m chØ, ®øng ®¾n, th¼ng th¾n.

D. lªu læng, thËt thµ, tèt ®Ñp, ch¨m chØ.

C©u 52: Tr¹ng ng÷ trong c©u:" C¸i h×nh ¶nh trong t«i vÒ c«, ®Õn b©y giê vÉn cßn râ nÐt" lµ:

A. C¸i h×nh ¶nh trong t«i vÒ c« B. §Õn b©y giê

C. VÉn cßn râ nÐt D. C¸i h×nh ¶nh

C©u 53: C©u nµo d­íi ®©y lµ c©u ghÐp:

A. MÆt biÓn s¸ng trong vµ dÞu ªm.

B. MÆt trêi lªn, to¶ ¸nh n¾ng chãi chang.

C. Sãng nhÌ nhÑ liÕm trªn b·i c¸t, tung bät tr¾ng xo¸.

D. Sãng nhÌ nhÑ liÕm trªn b·i c¸t, bät tung tr¾ng xo¸.

C©u 54:" vµng" trong c©u: " Gi¸ vµng trong n­íc t¨ng ®ét biÕn"

" TÊm lßng vµng" cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?

A. Tõ ®ång ©m B. Tõ ®ång nghÜa. C. Tõ nhiÒu nghÜa. D. Tõ tr¸i nghÜa.C©u 55: X¸c ®Þnh ®óng bé phËn CN, VN trong c©u sau: “TiÕng c¸ quÉy tòng t½ng x«n xao quanh m¹n thuyÒn”.

A.TiÕng c¸ quÉy tòng to½ng x«n xao quanh m¹n thuyÒn

B. TiÕng c¸ quÉy tòng to½ng x«n xao quanh m¹n thuyÒn

C. TiÕng c¸ quÉy tòng to½ng x«n xao quanh m¹n thuyÒn

D.TiÕng c¸ quÉy tòng to½ng x«n xao quanh m¹n thuyÒn

C©u56: Trong nh÷ng c©u sau, c©u nµo lµ c©u ghÐp:

A. Cµng lªn cao, tr¨ng cµng nhá dÇn, cµng vµng dÇn cµng nhÑ dÇn.

B. C¶ mét vïng n­íc sãng s¸nh, vµng chãi läi.

C. BÇu trêi còng s¸ng xanh lªn.

D. BiÓn s¸ng lªn lÊp lo¸ nh­ ®Æc s¸nh, cßn trêi th× trong nh­ n­íc.

C©u57: Thµnh ng÷, tôc ng÷ nµo d­íi ®©y kh«ng nãi vÒ tinh thÇn hîp t¸c ?


 1. KÒ vai s¸t c¸nh.

 2. Chen vai thÝch c¸nh.

 3. Mét c©y lµm ch¼ng nªn non

Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao.

 1. §ång t©m hîp lùc.

C©u 58: Tõ “trong” ë côm tõ “phÊt phíi trong giã” vµ tõ “trong” ë côm tõ “n¾ng ®Ñp trêi trong” cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo ?

a. §ã lµ mét tõ nhiÒu nghÜa. b. §ã lµ mét tõ cïng nghÜa.

c. §ã lµ hai tõ ®ång nghÜa. d. §ã lµ hai tõ ®ång ©m.

C©u 59: Trong c©u sau:

"Mét vÇng tr¨ng trßn to vµ ®á hång hiÖn lªn ë ch©n trêi, sau rÆng tre ®en cña mét ng«i lµng xa." Cã mÊy quan hÖ tõ, ®ã lµ:

A. 1 QHT: ……………………………………………….

B. 2 QHT: …………………………………………….…

C. 3 QHT: ……………………………………….………

D. 4 QHT: ……………………………………………….

C©u 59: Dßng nµo chØ c¸c tõ ®ång nghÜa:

A. BiÓu ®¹t, diÔn t¶, lùa chän, ®«ng ®óc. B. DiÔn t¶, tÊp nËp, nhén nhÞp, biÓu thÞ.

C. BiÓu ®¹t, bµy tá, tr×nh bµy, gi·i bµy. D. Chän läc, tr×nh bµy, sµng läc, kÐn chän.

C©u 60: Chän nhãm quan hÖ tõ thÝch hîp nhÊt ®iÒn vµo dÊu ba chÊm trong c©u sau:

...thêi tiÕt kh«ng thuËn nªn lóa xÊu.

A. V×, nÕu B. Nhê, t¹i C. Do, nhê D. V×, do, t¹i

C©u 61. " B¹n cã thÓ ®­a t«i quyÓn s¸ch ®­îc kh«ng" thuéc kiÓu c©u g×?

A. C©u cÇu khiÕn C. C©u hái

B. C©u hái cã môc ®Ých cÇu khiÕn d. C©u c¶m

C©u 62: C©u thµnh ng÷, tôc ng÷ nµo d­­íi ®©y cã nghÜa t­­¬ng tù c©u thµnh ng÷ sau: "L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch"

A. ë hiÒn gÆp lµnh

B. Nh­­êng c¬m, sÎ ¸oC. Tr©u buéc ghÐt tr©u ¨n

D. GiÊy r¸ch ph¶i gi÷ lÊy lÒC©u 63: Dßng nµo chØ gåm toµn c¸c tõ l¸y:


 1. Loang lo¸ng, sõng s÷ng, méc m¹c, mong máng.

 2. M¬n man, nhá nhÑ, r× rÇm, x«n xao.

 3. CÇn cï, ch¨m chØ, dÎo dai, thËt thµ.

 4. Ý íi, chíi víi, lµnh l¹nh, mong ngãng.

C©u64: Trong c©u: “ Ngay thÒm l¨ng, m­­êi t¸m c©y v¹n tuÕ t­­îng tr­­ng cho mét ®oµn qu©n danh dù ®øng trang nghiªm.” cã:

 1. 4 danh tõ, 1 ®éng tõ, 3 tÝnh tõ

 2. 5 danh tõ, 2 ®éng tõ, 1 tÝnh tõ

 3. 4 danh tõ, 2 ®éng tõ, 2 tÝnh tõ

 4. 5 danh tõ, 1 ®éng tõ, 2 tÝnh tõ

C©u 65: Nh÷ng tõ nµo chøa tiÕng h÷u cã nghÜa lµ '' b¹n''?

A. H÷u t×nh B. H÷u Ých

C. B»ng h÷u D. H÷u ng¹n

C©u 66: C©u nµo d­íi ®©y lµ c©u ghÐp:

A. MÆt biÓn s¸ng trong vµ dÞu ªm.

B. MÆt trêi lªn, to¶ ¸nh n¾ng chãi chang.

C. Sãng nhÌ nhÑ liÕm trªn b·i c¸t, tung bät tr¾ng xo¸.

D. Sãng nhÌ nhÑ liÕm trªn b·i c¸t, bät tung tr¾ng xo¸.

C©u 67: Trong c¸c c©u sau, c©u nµo cã tõ : “qu¶” ®­îc hiÓu theo nghÜa gèc.

A. Tr¨ng trßn nh­ qu¶ bãng. B. Qu¶ dõa ®µn lîn con n»m trªn cao.

C. Qu¶ ®åi tr¬ trôi cá. D. Qu¶ ®Êt lµ ng«i nhµ cña chóng ta.

C©u 68: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u v¨n bµy tá ý cÇu khiÕn ®óng phÐp lÞch sù?

A. Bè cho con ®i ch¬i ®i! B. Bè h·y cho con ®i ch¬i!

C. Bè cã thÓ ®­a con ®i ch¬i chø ¹? D. Bè cho con ®i ch¬i ®i nµo!

C©u69.Dßng nµo d­íi ®©y gåm nh÷ng tõ ghÐp ®óng?

A. thiªn h¹, thiªn nhiªn, thiªn phó, thiªn liªng.

B. thiªn h¹, thiªn nhiªn, thiªn thêi, thiªn tai.

C. thiªn h¹, thiªn ®×nh, thiªn tai, thiªn c¶m

D. thiªn nhiªn, thiªn häc, thiªn tµi, thiªn v¨n

C©u70Tõ "trong" ë côm tõ "kh«ng khÝ nhÑ vµ trong” vµ tõ "trong" trong côm tõ "trong kh«ng khÝ m¸t mÎ" cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?

A. Hai tõ ®ång ©m B. Mét tõ nhiÒu nghÜa C. Hai tõ tr¸i nghÜa D. Hai tõ ®ång nghÜaC©u 71: C©u nµo sau ®©y viÕt ®óng nhÊt?

A.TiÕt trêi th­êng l¹nh, lóc s¸ng sím, ë miÒn nói.

B. ë miÒn nói, lóc s¸ng sím, tiÕt trêi th­êng l¹nh.

C.TiÕt trêi th­êng l¹nh, ë miÒn nói, lóc s¸ng sím.

D.Lóc s¸ng sím, tiÕt trêi th­êng l¹nh, ë miÒn nói.

C©u 72: C©u: "Trong im ¾ng, h­¬ng v­ên th¬m tho¶ng b¾t ®Çu rãn rÐn b­íc ra vµ tung t¨ng trong ngän giã nhÑ, nh¶y trªn cá, tr­ên trªn nh÷ng th©n cµnh." cã mÊy vÞ ng÷?

A. mét vÞ ng÷ B. ba vÞ ng÷ C. hai vÞ ng÷ D. bèn vÞ ng÷C©u 73: Nhãm tõ nµo sau ®©y cã mét tõ kh«ng ®ång nghÜa víi nh÷ng tõ cßn l¹i ?

A. ®Î, sinh, sanh C. ph¸t minh, ph¸t kiÕn, s¸ng t¹o, s¸ng chÕ

B. l¹nh, rÐt, gi¸ rÐt, rÐt buèt D. sao chÐp, cãp pi, s¸ng t¸c, chÐp l¹i, ph« t«

C©u 74. C©u nµo cã tõ “ ch¹y” mang nghÜa gèc?

A. TÕt ®Õn, hµng b¸n rÊt ch¹y B. Nhµ nghÌo, B¸c ph¶i ch¹y ¨n tõng b÷a.

C. Líp chóng t«i tæ chøc thi ch¹y. D. §ång hå ch¹y rÊt ®óng giê.

C©u 75. C©u “ B¹n cã thÓ cho t«i m­în chiÕc bót ®­îc kh«ng ?” thuéc kiÓu c©u g×?

A. c©u kÓ B. c©u hái

C. c©u khiÕn D. c©u hái cã môc ®Ých cÇu khiÕn

C©u 76: Chñ ng÷ cña c©u "Kh«ng gian lµ kho¶ng réng mªnh m«ng, chøa ®ùng tÊt c¶ mäi vËt.”:

A. Kh«ng gian lµ kho¶ng réng B. Kh«ng gian lµ kho¶ng réng mªnh m«ng

C. Kh«ng gian D. Kh«ng gian lµ kho¶ng réng mªnh m«ng, chøa ®ùng

C©u 77: Tõ ®iÒn vµo chç trèng cña c©u: " M«i hë .... l¹nh " lµ:

A. miÖng. B. r¨ng. C. giã. D. buèt.C©u 78: C©u th¬ “ K×a con b­ím tr¾ng chËp chên nh­ m¬” trong bµi th¬ “VÒ th¨m nhµ B¸c” (TV líp 5 - tËp 1) cña NguyÔn §øc MËu muèn nãi lªn ®iÒu g×?

A. C¶nh vËt ë nhµ b¸c ®Ñp nh­ trong giÊc m¬.

B. Con b­ím tr¾ng chËp chên bay l­în trong v­ên.

C. C¶nh vËt ë nhµ B¸c rÊt yªn tÜnh v¾ng lÆng.

D. Con b­ím tr¾ng xuÊt hiÖn trong giÊc m¬.

C©u 79: Trong c¸c c©u sau, c©u nµo kh«ng dïng ®Ó hái?

A. B¹n cã khoÎ kh«ng C. B¹n m¹nh khoÎ qu¸ nhØ

B. B¹n m¹nh khoÎ chø D. Søc khoÎ cña b¹n thÕ nµo

C©u 80: C©u thµnh ng÷, tôc ng÷ nµo d­íi ®©y nãi vÒ ®øc tÝnh ch¨m chØ?

A. Tay lµm hµm nhai. C. §øng mòi chÞu sµo.

B. Thøc khuya dËy sím. D. ChÝn bá lµm m­êi.

C©u 81: "¡n" trong c©u nµo d­íi ®©y ®­îc dïng víi nghÜa gèc?

A. Mçi b÷a ch¸u bÐ ¨n mét b¸t c¬m.

B. Em ph¶i ngoan, kh«ng th× bè cho ¨n ®ßn ®Êy.

C. Lo¹i « t« nµy ¨n x¨ng l¾m.

D. Tµu ¨n hµng ë c¶ng.

C©u82 §o¹n th¬ sau cã bao nhiªu tÝnh tõ:

Bao nhiªu c«ng viÖc lÆng thÇm

Bµn tay cña bÐ ®ì ®Çn mÑ cha.tải về 0.74 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương