Ñoäc laäp Bình Phước, ngày 02 tháng 5 năm 2013tải về 17.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích17.19 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 679/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcÑoäc laäp - Bình Phước, ngày 02 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Quản lý dự án

Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp lần thứ 3/2013-Khóa IX, ngày 08/3/2013 (tại Thông báo số 1488- TB/TU ngày 13/3/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước);

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 486/TTr-SNV ngày 24/4/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý có chức năng giúp Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú tổ chức thực hiện các dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú theo diện tích quy hoạch được UBND tỉnh giao.

3. Giao Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú căn cứ vào Điều 13, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Quản lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý:

1. Ban lãnh đạo: Giám đốc Ban Quản lý do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú kiêm nhiệm.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, gồm có:

a) Phòng Hành chính quản trị;

b) Phòng Nghiệp vụ.

c) Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng được thực hiện theo quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh quy định.

c) Biên chế của Ban Quản lý là biên chế sự nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm. Trước mắt, tạm giao biên chế cho Ban Quản lý là 10 biên chế, trong đó có bố trí biên chế tại phòng nghiệp vụ là những viên chức, công chức của sở, ban, ngành có liên quan điều động về làm việc tại Ban Quản lý.

đ) Ngoài số biên chế được giao, trong quá trình hoạt động lâu dài để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra, Ban Quản lý được hợp đồng người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để làm việc tại Ban Quản lý. Chi phí tiền công, tiền lương cho những người làm hợp đồng tại Ban Quản lý được chi từ chi phí quản lý dự án được giao hoặc nguồn thu dịch vụ của Ban Quản lý theo quy định hiện hành. Việc hợp đồng lao động phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật về lao động.Điều 4. Về chế độ tài chính

1. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, trước mắt do ngân sách nhà nước đảm bảo. Đến khi có dự án phát sinh thì chi phí hoạt động của Ban Quản lý được đảm bảo một phần từ ngân sách, một phần từ chi phí quản lý các dự án được giao và một phần từ nguồn thu dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện đầy đủ Luật Ngân sách, Luật Kế toán trong hoạt động tài chính của đơn vị, đồng thời có trách nhiệm báo cáo quyết toán kịp thời, chính xác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương