ÑOAØn tncs tröÔØng ñh kinh teá tphcm bch khoa kinh teá phaùt trieûNtải về 57.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích57.58 Kb.
ÑEÀ 1

ÑOAØN TNCS TRÖÔØNG ÑH KINH TEÁ TPHCM

BCH KHOA KINH TEÁ PHAÙT TRIEÛN

Tp Hoà Chí Minh, Ngaøy 21 Thaùng 06 Naêm 2009

ÑEÀ THI OLYMPIC KINH TEÁ HOÏC VI MOÂ

Caâu 1: Thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn (ÑQHT) vôùi ñöôøng caàu P=2000 – (1/10)*Q. Ñeå ñaït lôïi nhuaän toái ña, doanh nghieäp cung öùng taïi möùc saûn löôïng:

A. Q>10.000 C. Q<10.000

B. Q=20.000 D. Q=30.000

Caâu 2: Trong thò tröôøng ÑQHT vôùi haøm soá caàu: P = 20 – (1/10)*Q. Doanh nghieäp ñang baùn giaù P = 14(ñvt/sp), ñeå thu lôïi nhuaän toái ña. Neáu chính phuû (CP) qui ñònh giaù trò toái ña Pmax = 12. Vaäy thay ñoåi thaëng dö ngöôøi tieâu duøng laø:

A. -140 C. +120

B. +140 D. -120

Caâu 3: Trong thò tröôøng caïnh tranh hoaøn toaøn (CTHT), caâu naøo sau ñaây SAI:

A. Ñoä doác ñöôøng toång doanh thu chính laø doanh thu bieân.

B. Toång doanh thu gia taêng khi gia taêng baùn theâm 1 saûn phaåm môùi chính laø doanh thu bieân.

C. Ñöôøng cung ngaén haïn trong thò tröôøng CTHT laø ñöôøng chi phí bieân.

D. Doanh thu thu theâm khi baùn theâm 1 saûn phaåm chính laø giaù baùn.

Caâu 4: Doanh nghieäp trong thò tröôøng ÑQHT coù: MR = 1000 – (1/10)*Q ; MC = 400 + (1/10)*Q. Neáu CP qui ñònh möùc giaù, buoäc doanh nghieäp phaûi gia taêng saûn löôïng cao nhaát thì möùc giaù ñoù baèng:

A. 600 C. 800

B. 700 D. 900

Duøng soá lieäu sau ñeå traû lôøi caâu 5, 6, 7

Haøm saûn xuaát coù daïng: Q = 4L0,6K0,8 ; PL = 2 ; PK = 4 ; Qmax = 20.000

Keát hôïp saûn xuaát toái öu thì:

Caâu 5: Lao ñoäng L baèng

A. 553 C. 4550

B. 369 D. 300

Caâu 6: Voán K baèng

A. 455 C. 553

B. 369` D. 300

Caâu 7: Chi phí toái thieåu Tmin baèng

A. 3000 C. 2890

B. 1200,5 D. 2582

Caâu 8: Ñoái vôùi ñöôøng caàu tuyeán tính, khi tröôït doïc xuoáng theo ñöôøng caàu thì:

A. Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù khoâng ñoåi, nhöng ñoä doác cuûa ñöôøng caàu thay ñoåi.

B. Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù thay ñoåi, nhöng ñoä doác cuûa ñöôøng caàu khoâng ñoåi.

C. Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù vaø ñoä doác cuûa ñöôøng caàu ñeàu thay ñoåi.

D. Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù vaø ñoä doác cuûa ñöôøng caàu ñeàu khoâng ñoåi.

Caâu 9: CP ñaùnh thueá 5(ñvt/ñvl) vaøo haøng hoùa X laøm giaù thò tröôøng taêng theâm 4(ñvt/ñvl) sau khi coù thueá. Vaäy moái quan heä giöõa Ep vaø Es laø:

A. /Ep/ = Es C. /Ep/ < Es

B. /Ep/ > Es D. /Ep/ = Es = 0

Caâu 10: Haøm soá cuûa haøng hoùa X coù daïng: Qd = 300 – 2P. Taïi möùc giaù baèng 50, ñeå taêng doanh thu, doanh nghieäp neân:

A. Giaûm giaù, taêng löôïng. C. Giaûm giaù, giaûm löôïng

B. Taêng giaù, giaûm löôïng. D. Taêng giaù, taêng löôïng

Caâu 11: Giaù cuûa haøng hoùa thay theá vaø boå sung cho haøng hoùa X ñeàu taêng, vaäy caàu cho haøng hoùa X seõ:

A. Giaûm C. Khoâng ñoåi

B. Taêng D. Khoâng bieát ñöôïc

Caâu 12: OLIGOPOLY coù nghóa laø:

A. Caïnh tranh hoaøn toaøn C. Ñoäc quyeàn nhoùm

B. Ñoäc quyeàn hoaøn toaøn D. Caïnh tranh ñoäc quyeàn.

Caâu 13: Kinh teá hoïc vi moâ nghieân cöùu veà:

A. Haønh vi öùng xöû cuûa caùc teá baøo kinh teá trong caùc loaïi thò tröôøng.

B. Caùc hoaït ñoäng dieãn ra trong toaøn boä neàn kinh teá.

C. Caùch öùng xöû cuûa ngöôøi tieâu duøng ñeå toái ña hoùa thoûa maõn.

D. Möùc giaù chung cuûa moat quoác gia.

Caâu 14: Neáu heä soá co giaõn cheùo cuûa caàu laø soá döông, chuùng ta noùi hai haøng hoùa ñoù laø:

A. Haøng thay theá C. Haøng thöù caáp.

B. Haøng ñoäc laäp D. Haøng boå sung.

Caâu 15: Ñöôøng ngaân saùch coù daïng: Y = 100 – 2X. Neáu Py = 10 thì:

A. Px=5 ; B=100 C. Px=20 ; B=2000

B. Px=10 ; B=2000 D. Px=20 ; B=1000

Caâu 16: Theá löïc ñoäc quyeàn coù ñöôïc laø do:

A. Ñònh giaù baèng chi phí bieân.

B. Ñònh chi phí bieân vaø doanh thu bieân baèng nhau.

C. Ñònh giaù cao hôn chi phí bieán ñoåi trung bình.

D. Ñònh giaù cao hôn chi phí bieân.

Caâu 17: Trong moâ hình “………….”, giaù caû thöôøng cöùng nhaéc. Trong daáu “…” laø:

A. Cournot C. Theá khoù xöû cuûa ngöôøi bò giam giöõ

B. Stackelberg D. Ñöôøng caàu gaõy.

Caâu 18: Haõng neân thueâ theâm lao ñoäng khi doanh thu saûn phaåm bieân (MRP) cuûa lao ñoäng:

A. Baèng tieàn löông. C. Nhoû hôn tieàn löông.

B. Lôùn hôn tieàn löông. D. Tuøy tình huoáng cuï theå.

Caâu 19: Choïn caâu ÑUÙNG

A. Bôûi vì caùc haõng caïnh tranh hoøa voán trong daøi haïn neân khoâng coù ñoäng cô trôû thaønh haõng caïnh tranh.

B. Baèng vieäc phaù vôõ ñoäc quyeàn, chuùng ta luoân luoân ñöôïc cung caáp nhieàu saûn löôïng hôn vôùi möùc giaù thaáp hôn.

C. Noâng daân neân mua baûo hieåm ñeà phoøng thôøi tieát xaáu coù theå laøm giaûm 1 nöûa saûn löôïng cuûa muøa vuï.

D. Caû 3 caâu treân ñeàu sai.

Duøng soá lieäu sau ñeå traû lôøi caùc caâu 20, 21, 22.

Haøm soá cung vaø caàu cuûa saûn phaåm X coù daïng: Ps = Q + 5 ; Pd = 20 – (1/2)Q

Caâu 20: Giaù vaø saûn löôïng caân baèng laø

A. Q=5 vaø P=10 C. Q=8 vaø P=16

B. Q=10 vaø P=15 D. Q=20 vaø P=10

Caâu 21: Neáu CP aán ñònh möùc giaù P=18 vaø seõ mua heat haøng thöøa thì CP caàn chi bao nhieâu tieàn

A. 108 C. 180

B. 162 D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 22: Muoán giaù can baèng P=18, thì haøm cung môùi coù daïng

A. Ps = Q +14 C. Ps = Q +13

B. Ps = Q – 14 D. Taát caû ñeàu sai

Caâu 23: Choïn caâu ÑUÙNG

A. Tính chaát co giaõn theo giaù cuûa nhoùm haøng hoùa thieát yeáu laø co giaõn nhieàu.

B. Beáp gas vaø gas laø 2 maët haøng boå sung cho nhau.

C. Heä soá co giaõn caàu theo thu nhaäp cuûa haøng xa xæ phaåm nhoû hôn 1.

D. Giaù caû yeáu toá saûn xuaát taêng seõ laøm cho ñöôøng cung dòch chuyeån sang phaûi.

Caâu 24: Ñöôøng cong ENGEL laø ñöôøng bieåu thò moái quan heä giöõa

A. Giaù saûn phaåm vaø khoái löôïng saûn phaåm ñöôïc mua.

B. Giaù saûn phaåm vaø thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng.

C. Thu nhaäp vaø khoái löôïng saûn phaåm ñöôïc mua cuûa ngöôøi tieâu duøng.

D. Giaù saûn phaåm naøy vaø khoái löôïng tieâu thuï cuûa saûn phaåm kia.

Caâu 25: Phoái hôïp toái öu cuûa ngöôøi tieâu duøng laø phoái hôïp thoûa ñieàu kieän:

A. Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch baèng ñoä doác cuûa ñöôøng baøng quan.

B. Tæ leä thay theá bieân giöõa caùc haøng hoùa baèng tyû giaù cuûa chuùng.

C. Ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc vôùi ñöôøng cong baøng quan.

D. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng.

Caâu 26: Quy moâ saûn xuaát (QMSX) toái öu laø

A. QMSX coù ñöôøng SAC tieáp xuùc vôùi LAC taïi xuaát löôïng caàn saûn xuaát.

B. QMSX coù chi phí saûn xuaát beù nhaát ôû baát kyø xuaát löôïng naøo.

C. QMSX coù ñöôøng SAC tieáp xuùc vôùi LAC taïi ñieåm cöïc tieåu cuûa caû 2 ñöôøng.

D. Taát caû ñeàu sai.

Caâu 27: Ñieåm phoái hôïp toái öu caùc YTSX vôùi chi phí beù nhaát laø

A. Tieáp ñieåm cuûa ñöôøng ñaúng löôïng vaø ñöôøng ñaúng phí.

B. Thoûa ñieàu kieän: MPA/PA = MPB/PB = MPC/PC = …..

C. Thoûa ñieàu kieän: APA + BPB + CPC = TC

D. Taát caû ñeàu ñuùng.

Caâu 28: Choïn caâu KHOÂNG ÑUÙNG

A. Heä soá co giaõn cuûa caàu theo giaù trong ngaén haïn thöôøng lôùn hôn trong daøi haïn.

B. Daïng doác xuoáng cuûa ñöôøng caàu chæ quan heä nghòch bieán giöõa soá caàu vaø giaù caû.

C. Phaûn öùng ngöôøi tieâu duøng thöôøng deã daøng vaø nhanh choùng hôn nhaø saûn xuaát tröôùc bieán ñoäng cuûa giaù caû thò tröôøng.

D. Khi moät maët haøng thay theáù hoaëc boå sung cho haøng hoùa X thay ñoåi, ñöôøng caàu veà saûn phaåm X seõ thay ñoåi.

Caâu 29: Quan điểm của trường phái Keynes cực đoan là

A. Cho rằng thị trường không cân bằng trong ngắn hạn.

B. Cho rằng thị trường không cân bằng trong dài hạn.

C. Cả A và B.

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Caâu 30: Haøm saûn xuaát coù daïng: Q = 4L0,6K0,8 ; PL = 2 ; PK = 4 ; Q = 5.000. Ñeå keát hôïp saûn xuaát toái öu thì TCmin baèng:

A. 958,78 C. 895,59

B. 897,98 D. 983,98

Caâu 31: Nhaø ñoäc quyeàn ñang baùn 4 ñôn vò saûn phaåm vôùi möùc giaù laø 10.000ñ/sp. Neáu doanh thu bieân cuûa ñôn vò thöù 5 laø 6.000ñ thì doanh nghieäp baùn 5 saûn phaåm vôùi möùc giaù laø:

A. 9.200 C. 7.200

B. 6.200 D. 8.200

Caâu 32: Cho 3 tröôøng hôïp: 1_Thu nhaäp daân chuùng taêng

2_Giaù TV Panasonic taêng.

3_Giaù TV Sony giaûm.

Tröôøng hôïp naøo laøm dòch chuyeån ñöôøng caàu TV Sony veà beân phaûi?

A. 1 vaø 3 C. 2 vaø 3

B. 1 vaø 2 D. 1, 2 vaø 3

Caâu 33: Ñöôøng cung thaúng ñöùng cho thaáy

A. Nhaø saûn xuaát saün saøng cung öùng nhieàu hôn taïi möùc giaù thaáp hôn.

B. Duø giaù caû bao nhieâu ngöôøi ta cuõng chæ cung öùng 1 löôïng nhaát ñònh cho thò tröôøng.

C. Nhaø cung öùng saün saøng cung öùng nhieàu hôn khi giaù caû cao hôn.

D. Chæ coù 1 möùc giaù laøm cho nhaø saûn xuaát cung öùng haøng hoùa cho thò tröôøng.

Caâu 34: Giaû thuyeát naøo sau ñaây khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán khi phaân tích sôû thích trong lyù thuyeát veà söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng?

A. Söï öa thích laø hoaøn chænh, coù nghóa laø noù theå hieän so saùnh vaø xeáp loaïi taát caû moïi thöù haøng hoùa.

B. Söï öa thích coù tính baéc caàu.

C. Thích nhieàu hôn ít (loaïi haøng hoùa toát).

D. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng.

Caâu 35: Moät xí nghieäp ñang keát hôïp 100 coâng nhaân vôùi ñôn giaù 1usd/h vaø 50 ñôn vò voán vôùi ñôn giaù 2,4usd/h ñeå saûn xuaát saûn phaåm X. Hieän nay naêng suaát bieân cuûa lao ñoäng MPL=3ñvsp vaø naêng suaát bieân cuûa voán MPK=6ñvsp. Ñeå taêng saûn löôïng maø chi phí khoâng ñoåi thì xí nghieäp neân:

A. Giöõ nguyeân soá löôïng voán vaø soá löôïng lao ñoäng nhöng phaûi caûi tieán kyõ thuaät.

B. Giaûm bôùt soá löôïng lao ñoäng ñeå taêng theâm soá löôïng voán.

C. Giaûm bôùt soá löôïng voán ñeå taêng theâm soá löôïng lao ñoäng.

D. Caùc caâu treân ñeàu sai.

Caâu 36: Trong thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm, khi caùc haõng lieân minh vôùi nhau, trong ñieàu kieän caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi thì

A. Giaù vaø saûn löôïng khoâng ñoåi C. Giaù thò tröôøng giaûm, saûn löôïng taêng

B. Giaù thò tröôøng taêng, saûn löôïng giaûm D. Giaù taêng, saûn löôïng ko ñoåi

Caâu 37: Caùc doanh nghieäp trong thò tröôøng thieåu soá ñoäc quyeàn ngaøy nay thöôøng

A. Caïnh tranh vôùi nhau thoâng qua caùc bieän phaùp phi giaù caû.

B. Caáu keát vôùi nhau ñeå cuøng haï giaù baùn.

C. Caáu keát ngaàm vôùi nhau ñeå cuøng taêng giaù baùn.

D. Ñôn phöông haï giaù baùn ñeå môû roäng thò tröôøng.

Caâu 38: Khi doanh nghieäp taêng saûn löôïng maø laøm lôïi nhuaän giaûm, ñieàu naøy coù theå laø do:

A. MC = MR C. P = MR

B. MR > MC D. MR < MC

Caâu 39: Khi Py=4 thì Qx=10; vaø khi Py=6 thì Qx=12, vôùi caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi. Vaäy X vaø Y laø 2 saûn phaåm:

A. Boå sung nhau C. Vöøa thay theá, vöøa boå sung.

B. Thay theá cho nhau D. Khoâng lieân quan.

Caâu 40: Haøng hoùa A laø haøng thöù caáp. Neáu giaù cuûa A giaûm ñoät ngoät coøn phaân nöûa thì taùc ñoäng thay theá seõ laøm caàu veà A:

A. Taêng gaáp ñoâi. C. Giaûm coøn moät nöûa.

B. Taêng ít hôn gaáp ñoâi. D. Caùc caâu treân ñeàu sai.

Caâu 41: Ñieåm phoái hôïp toái öu (ñaït Tmax) giöõa 2 saûn phaåm X vaø Y laø:

A. Tieáp ñieåm cuûa ñöôøng baøng quan vaø ñöôøng ngaân saùch.

B. Tieáp ñieåm cuûa ñöôøng baøng quan vaø ñöôøng ñaúng phí.

C. Tieáp ñieåm cuûa ñöôøng ñaúng löôïng vaø ñöôøng ñaúng phí.

D. Tieáp ñieåm cuûa ñöôøng ñaúng löôïng vaø ñöôøng ngaân saùch.

Caâu 42: Moät ngöôøi daønh thu nhaäp 210(ñvt) ñeå mua 2 haøng hoùa X vaø Y, vôùi Px=30, Py=10. Höõu duïng bieân cuûa ngöôøi naøy nhö sau:

Soá löôïng 1 2 3 4 5 6 7

MUx 20 18 16 14 12 10 8

MUy 9 8 7 6 5 4 2

Vaäy toång höõu duïng lôùn nhaát ngöôøi naøy ñaït ñöôïc laø:

A. 119 C. 170

B. 150 D. 185

Caâu 43: Choïn caâu SAI

A. Khi chi phí bieân giaûm daàn thì toång phí trung binh giaûm daàn.

B. Chi phí coá ñònh bình quaân giaûm daàn khi saûn löôïng caøng lôùn.

C. Khi chi phí trung bình giaûm daàn thì chi phí bieân cuõng giaûm daàn.

D. Khi chi phí trung bình taêng daàn thì chi phí bieân cuõng taêng daàn.

Caâu 44: Giaù veù ôû 1 nhaø haøng Karaoke laø 40.000d/h vaøo ban ngaøy. Töø 18h trôû ñi, giaù veù laø 60.000ñ/h. ñaây laø thí duï cuï theå veà:

A. Phaân bieät giaù caáp II. C. Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm.

B. Giaù caû 2 phaàn D. Phaân bieät giaù luùc cao ñieåm.

Caâu 45: “…………” cho thaáy soá löôïng maø 1 haõng ñinh saûn xuaát laø 1 haøm soá cuûa soá löôïng maø noù nghó ñoái thuû seõ saûn xuaát. Trong daâu “…” laø:

A. Ñöôøng hôïp ñoàng. C. Ñöôøng phaûn öùng.

B. Ñöôøng caàu. D. Caân baèng Nash.

Caâu 46: Choïn caâu ÑUÙNG

A. Caàu khoâng co giaõn ñoái vôùi nhoùm haøng hoùa SÖÕA_DÒCH VUÏ NHA KHOA_BIA.

B. Vì thuoác laù laø haøng hoùa thieát yeâu neân doanh thu thueá töø thuoác laù seõ luoân taêng lean khi thuoác taêng.

C. Thu nhaäp cho ngöôøi tieâu duøng cao hôn luoân laøm lôïi cho nhaø saûn xuaát.

D. Caû 3 caâu treân ñeàu sai.

Caâu 47: Ñöôøng môû roäng saûn xuaát EXPANSION PATH laø

A. Taäp hôïp caùc ñieåm phoái hôïp toái öu giöõa caùc yeáu toá saûn xuaát (YTSX) khi chi phí saûn xaát thay ñoåi, giaù caù YTSX khoâng ñoåi.

B. Taäp hôïp caùc tieáp ñieåm cuûa ñöôøng baøng quan vaø ñöôøng ñaúng phí.

C. Taäp hôïp caùc tieáp ñieåm cuûa ñöôøng ñaúng löôïng vaø ñöôøng ñaúng phí khi giaù cuûa 1 YTSX thay ñoåi.

D. Taäp hôïp caùc tieáp ñieåm cuûa ñöôøng baøng quan vaø ñöôøng ngaân saùch.

Caâu 48: Giaû söû moät ñoäc quyeàn nhoùm coù 3 haõng, vaø giaù saûn phaåm cuûa hoï hieän thôøi laø 12. Caû 3 haõng cuøng quy moâ. Haõng A quyeát ñònh taêng giaù saûn phaåm cuûa noù leân 18 vaø coâng boá laø vì giaù cao hôn seõ caàn thieát cho ngaønh toàn taïi laâu daøi. Haõng B vaø C lieàn nhanh choùng laøm theo. Ñaây laø ví duï veà:

A. Söï laõnh ñaïo giaù caû. C. Haõng thoáng trò

B. Moâ hình Cournot. D. Moâ hình Stackelberg.

Caâu 49: Giaû thuyeát Fisher noùi veà:

A. Lạm phát cao hơn sẽ dẫn tới mức lãi suất danh nghĩa cao hơn tương ứng.

B. Lạm phaùt cao hơn sẽ dẫn tới mức laõi suất danh nghĩa thấp hơn tương ứng.

C. Lạm phaùt cao hơn sẽ dẫn tới mức laõi suất cao hơn tương ứng.

D. Lạm phaùt cao hơn sẽ dẫn tới mức laõi suất thấp hơn tương ứng.

Caâu 50: Chọn câu SAI

A. Moät cuù soác cung daøi haïn taùc ñoäng ñeán thaát nghieäp caân baèng vaø saûn löôïng tieàm naêng.

B. Moät cuù soác cung daøi haïn laøm dòch chuyeån ñöôøng Phillips ngaén haïn vaø ñöôøng toång cung ngaén haïn.

C. Moät cuù soác cung ngaén haïn laøm dòch chuyeån ñöôøng Phillips ngaén haïn vaø ñöôøng toång cung ngaén haïn.

D. Caâu A vaø C ñuùng.

-----------------------------------*HEÁT*-----------------------------------

Đáp án


 1. C

 2. B

 3. C

 4. C

 5. A

 6. B

 7. D

 8. B

 9. C

 10. B

 11. D

 12. C

 13. A

 14. A

 15. D

 16. D

 17. D

 18. B

 19. D

 20. B

 21. B

 22. A

 23. B

 24. C

 25. D

 26. C

 27. D

 28. A

 29. C

 30. A

 31. A

 32. B

 33. B

 34. D

 35. C

 36. B

 37. A

 38. D

 39. B

 40. D

 41. A

 42. A

 43. C

 44. D

 45. C

 46. A

 47. A

 48. A

 49. A

 50. B

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÂU HỎI TỰ LUẬN

I. ĐỀ THI:

A nói với B “với hàng hóa có cầu co giãn nhiều thì khi giá giảm doanh thu sẽ tăng. Lí thuyết vi mô nói thế tuy nhiên trong thực tế tôi đang kinh doanh hàng hóa có cầu co giãn nhiều và giá đang giảm nhưng doanh thu cũng giảm.”.vậy bạn có thề giải thích giúp B tại sao? Chẳng lẽ giả thuyết sai?II. ĐÁP ÁN:

Lý thuyết không sai.Nhưng xét trong cùng một đường cầu,khi giá giảm thì lượng tăng.nên lúc đó phân tích Ep mới có ý nghĩa còn trường hợp của A, cầu giảm nhưng cung không đổi hoặc giảm chậm hơn câu nên điều này làm giá cân bằng giảm mà lượng cân bằng cũng giảm nên tổng doanh thu giảm.Mọi thắc mắc về câu hỏi và đáp án vui lòng liên hệ:Trần Phúc Hậu (Ban Tổ Chức)

ĐTLL:01258012032

: Vanban
Vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
Vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
Vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
Vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
Vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
Vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
Vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
Vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương