O0o BÁo cáo kết quả ĐỢt phát cổ phiếUtải về 30.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích30.3 Kb.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------- o0o -----------


BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ


Kính gửi:

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 04.35520402

Fax: 04.35520401

I. Cổ phiếu phát hành:


 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 3. Mệnh giá: 10.000 đồng

 4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.183.537 cổ phiếu.

 5. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu

 6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 21.835.370.000, đồng.

 7. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu: 28/07/2011.

II. Kết quả phát hành cổ phiếu:


Đối tượng phát hành cổ phiếu

Số cổ phiếu phát hành


Số lượng cổ phiếu được phân phối

Số người được phân phối

Số người không được phân phối

Số cổ phiếu còn lại

Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

(%)


1

3

4

5

6

7=3-4

8

Cổ đông hiện hữu

2.183.537

2.183.537

2.675

0

0

100

Tổng số

2.183.537

2.183.537
0

0

100
III. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu:

 1. Tổng số cổ phiếu dự kiến phân phối: 2.183.537

 2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.183.537, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phân phối.

 3. Vốn điều lệ sau khi phân phối cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010: 131.034.260.000, đồng


IV. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành:Danh mục

Số tiền

(1.000 đồng)Tỷ lệ (%)

Tổng vốn chủ sở hữu: • Cổ đông sáng lập:

 • Cổ đông lớn nắm giữ từ 1% - 5% cổ phần có quyền biểu quyết:

 • Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần có quyền biểu quyết:

Trong đó:

 • Trong nước :

 • Nước ngoài:

131.034.260

66.830.400

3.259.560


60.944.300

58.812.950

2.131.350

100


51

2,5
46,544,9

1,6

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (không có)Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch


CHU MINH TUẤN
: portal -> fscfiles -> others
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> BẢn tin thị trưỜng chứng khoáN 21/10/2014 KẾt quả giao dịch trong ngàY
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> TẬP ĐOÀn sông đÀ CÔng ty cổ phần sông đÀ 909
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương