ĐÀo tạo và BỒi dưỠNGtải về 67.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích67.26 Kb.


ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

VĂN BẢN DO CỤC BAN HÀNH

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Trích yếu văn bản

File diện tử

Ghi chú160/HQĐT-TCCB

21/2/2011

Công văn của Cục HQĐT hướng dẫn thủ tục xác nhận trình độ tương đương lý luận chính trịMới bổ sung952/HQĐT-TCCB

04/9/2012

Công văn của Cục HQĐT hướng dẫn đăng ký học tập năm 2013.Mới bổ sung1072/HQĐT-TCCB

01/10/2012

Công văn của Cục Hải quan Đồng Tháp kèm Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2013.Mới bổ sung557/HQDT-TCCB

25/4/2013

Ôn luyện nâng cao trình độ ngoại ngữMới bổ sung847/KH-HQDT

24/6/2013

Kế hoach đào tạo bồi dưỡng công chức chuyên sâu theo các lĩnh vực nghiệp vụ Hải quanMới bổ sung1042/HQDT-TCCB

02/8/2013

Đào tạo, bồi dưỡng công chứcMới bổ sung

VĂN BẢN KHÁC

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Trích yếu văn bản

File diện tử

Ghi chú161/2003/QĐ-TTg

04/8/2003

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
54/2005/NĐ-CP

19/4/2005

Nghị định của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thuờng chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
1120/QĐ-TCHQ

30/6/2006

Quyết định của Tổng cục Hải quan ban hành quy định phân công nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
07/2006/TT-BNV

01/12/2006

Thông tư của Bộ nội vụ hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
4933/TCHQ-TCCB

01/10/2008

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức ngành Hải quan
256-QĐ/TW

16/ 9/2009

Quy định của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
18/2010/NĐ-CP

05/3/2010

Nghị định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
10/2010/TT-BKH

13/5/2010

Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
139/2010/TT-BTC

21/9/2010

Thông tư của Bộ Tài chính quy định việc lập dự tóan, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
13034/BTC-TCCB

29/9/2010

Công văn của Bộ Tài chính về việc chi hỗ trợ kinh phí cho CBCC đi học Đại học, sau Đại học.
3086/QĐ-BTC

25/11/2010

Quyết định của Bội Tài chính ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
7286/TCHQ-TCCB

03/12/2010

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Ngành Hải quan giai đoạn 2011-2015.
03/2011/TT-BNV

25/01/2011

Thông tư của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
1863/TCHQ-TCCB

28/4/2011

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc Thẩm tra, xác minh bằng cấp đào tạo ở Nước ngòai
4999/TCHQ-TCCB

12/10/2011

Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Cần Thơ về việc tổ chức học tiếng anh nâng cao tại đơn vị.
5473/TCHQ-TCCB

02/11/2011

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc phân công công chức mới tuyển để đào tạo chuyên sâu NVHQTH.
689/TCHQ-TCCB

18/12/2011

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc Thủ tục xác định trình độ lý luận chính trị
3135/QĐ-TCHQ

30/12/2011

Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc ban hành đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCC Ngành Hải quan giai đoạn 2011-2015.
1648/QĐ-BTC

02/7/2012

Quyết định của Bộ Tài chính ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính
1579/QĐ-TCHQ

10/7/2012

Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế biên soạn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Hải quan.
3053/QĐ-TCHQ

27/12/2012

Kế hoạch đào tạo năm 2013 của ngành Hải quan
934/QD-TCHQ

28/3/2013

Tiêu chí lựa chọn chuyên giaMới bổ sung2342/TCHQ-TVQT

6/5/2013

Hỗ trợ tiền ăn công chức trong thời gian đi họcMới bổ sung148/QD-BTC

21/01/2013

Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo ngành Tài chínhMới bổ sung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương