Ào tạo hà NỘItải về 469.28 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích469.28 Kb.
1   2   3   4

A. 1, 2, 5. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 3, 4, 5. D. 2, 3, 4, 5.

Câu 32: Từ etilen và benzen, chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. Tổng số phản ứng ít nhất để có thể điều chế được polibutađien, polistiren, poli (butađien - stiren), poli (vinyl clorua) là

A. 11. B. 12. C. 9. D. 10.

Etilen –etanol-buta-1,3dien- polibutadien (4pt)

Benzen- etylbenzen-styren-PS (3 pt)

Buta1,3dien – cao subuna S (1pt)

Etilen- dicloetan-vinylclorua- PVC(3pt)

Câu 33: Xà phòng hóa hoàn toàn 100gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a gam dung dịch Na0H 25%, thu được 9,43gam glyxerol và b gam muối natri. Giá trị của a, b lần lượt là:

A. 49,2 và 103,37 B. 51,2 và 103,145 C. 51,2 và 103,37 D. 49,2 và 103,145

nGlyxerol=0,1025, nNaOH=0,1025*3 +(7*100/1000/56)=0,32. a =51,2. B=100+12,8-9,43-(0,7/56)*18=103,145Câu 34: Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau: Ở 200C là 7,00.10-15, ở 250C là 1,00.10-14, ở 300C là 1,50.10-14. Sự điện ly của nước là

A. thu nhiệt

B. tỏa nhiệt hay thu nhiệt tùy theo điều kiện phản ứng

C. tỏa nhiệt

D. không xác định tỏa nhiệt hay thu nhiệt

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este đơn chức no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức của hai chất hữu cơ trong hỗn hợp đầu là:

A. HCOOC3H7 và HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

C. C2H5COOC2H5 và C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7

nCO2=0,145=nH2O, O(E) =0,145*3-(3,976/22,4)*2=0,08.mE=3,31. Ctb=3,68. Tìm R=15 (CH3)

Câu 36: Xét các chất: đimetylete (1), ancol metylic (2), ancol etylic (3), axit axetic (4), axeton (5).

Các chất trên được xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là:A. 1, 5, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 5, 1 C. 5, 1, 2, 3, 4 D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 37: Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp BaO, Al2O3 và FeO đốt nóng thu được chất rắn X1. Hoà tan chất rắn X1 vào nước thu được dung dịch Y1 và chất rắn E1. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y1 thu được kết tủa F1. Hoà tan E1 vào dung dịch NaOH dư thấy bị tan một phần và còn chất rắn G1. Cho G1 vào dung dịch AgNO3 dư (Coi CO2 không phản ứng với nước). Tổng số phản ứng xảy ra là

A. 7. B. 8. C. 6. D. 9.

Rắn X1=(BaO.Al2O3,Fe) ,E1(Al2O3dư, Fe) G1=Fe, F1(BaCO3, Al(OH)3, Fe +Ag+ →Fe2++Ag,Fe2++Ag+→Fe3+ +Ag.

CO+FeO (1pt)

BaO+H2O (1pt) ,Ba(OH)2+Al2O3 (1pt), Ba (AlO2)2 +CO2 (1pt) (do Al2O3 dư,nên Ba(OH)2hết).NaOH+Al2O3 (1pt)Câu 38: Cho 25,65 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO41M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng muối do H2NCH2COONa tạo thành là:

A. 29,25 gam B. 18,6 gam C. 37,9 gam D. 12,4 gam

Đa>97x+111y=25,65 , 2x+2y=0,25*2, x=0,15,y=0,1. m= 0,15*97 +0,15*98=ACâu 39: Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được chất rắn Y và O2. Biết KClO3 phân hũy hoàn toàn, còn KMnO4 chỉ bị phân hũy một phần. Trong Y có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% theo khối lượng. Trộn lượng O2 ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích : =1:3 trong một bình kín ta thu được hỗn hợp khí Z. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon, phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí T gồm 3 khí O2, N2, CO2, trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích. Giá trị m (gam) là

A. 12,59 B. 12,53 C. 12,70 D. 12,91

KlO3→KCl +3/2 O2, 2 KMnO4→K2MnO4 +MnO2+O2. nKCl=KclO3=0,012. nO2(oF KclO3)=0,018.

mY=11g. nCO2=0,044, nhh khí=0,1919=0,2. =nO2 sinhra (x)+3x, x=0,05, vậy theo bảo toàn mX=mY+mO2(sinh ra ) =11+0,05*32=12,6=A

Câu 40: Chất hữu cơ X mạch hở, không chứa liên kết (-O-O-) và có công thức phân tử là C3H6On. Biết X chỉ chứa một loại nhóm chức. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là

A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.

đ

Đáp án Dễ thấy n≤3 /n=1. C3H6O, ancol =1, ête=1 (mạch hở), andehyt=1, xton =1,n=2. Axit =1, este =1, O HC-H2C- CH2- OH= 1, n=3 loại


II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A.Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Dùng một lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20%, đun nóng để hòa tan vừa đủ a mol CuO. Sau phản ứng làm nguội dung dịch đến 1000C thì khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách ra khỏi dung dịch là 30,7 gam. Biết rằng độ tan của dung dịch CuSO4 ở 1000C là 17,4 gam. Giá trị của a là

A. 0,1. B. 0,15. C. 0,2. D. 0,25.

mdd=a*80+a*98/20%=570a , mct=a*160 ,theo bai ra cứ 117,4 gdd bão hoa có 17,4 ganm ctan. mct có trong dd=570a*17,4/117,4=84,48a, mct tách ra=160a-84,48a=75,52a=30,7*160/250, a=DCâu 42: Có dung dịch X gồm (KI và một ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O3, Cl2, H2O2, FeCl3, AgNO3 tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu xanh là

A. 4 chất B. 5 chất C. 3 chất D. 2 chất

Đó là các chất OXH mạnhCâu 43: Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp: S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:

A. 17,545 gam B. 18,355 gam C. 15,145 gam D. 2,4 gam

ĐÁP ÁN> 56X +32Y= 3,76, 3X +6Y =0,48*1, X=0,03, Y=O,065, m↓= 0,065*233+0,015*160=ACâu 44: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:

XenlulozơglucozơC2H5OHButa-1,3-đien Cao su Buna

Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là: file -> downloadfile4 -> 206
206 -> Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp thpt năm 2012, trong đó có môn Lịch sử. Đây là môn học được nhiều học sinh cho là “khó nuốt” nhất trong kì thi tốt nghiệp năm nay
206 -> Câu 4: Trình bày nội dung luận cương chính trị (10/1930) từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử của cương lĩnh này?
downloadfile4 -> BÁo cáO ĐỀ TÀi kỹ thuật chuyển mạch atm
downloadfile4 -> BÀi tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ Kiến thức cần nhớ: I. Thành phần nguyên tố
downloadfile4 -> MÔN: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp: K062KT1 Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Thu Sang 211161039 Vơ Thị Thúy Vy 211080574
downloadfile4 -> Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 Nguyễn Văn Hòa-thcs mỹ Quang
downloadfile4 -> Manageengine opmanager
206 -> Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội
206 -> MÔN : HÓa học thời gian làm bài: 90 phút
206 -> CHƯƠng 1 những vấN ĐỀ CƠ BẢn về MARKETIng 1 Sự ra đời và phát triển của Marketing 1 Sự ra đời của Marketing


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương