Ào tạo hà NỘItải về 469.28 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích469.28 Kb.
1   2   3   4

Câu 13: Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác 13,2 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gam Ag kết tủa. Giá trị của p là

A. 9,72. B. 8,64. C. 10,8. D. 2,16.

Đáp án. nAncol= x= nH2O-nCO2 =0,17-0,14= 0,03, C2H5COOH (y) +CH3CHO (z)= 0,03.

nCO2=nC= 2x+3y+2z=0,14. x=0,03, y=0,02,z=0,01. m= 0,03*46+0,02*74 +0,01*44=3,3 g. Vậy trong 13,2g có CH3CHO= (13,2/3,3)*0,01 =0,04. mAg=( 0,04*108)*2 =8,64Câu 14: Các nhận định sau: 1)Axit hữu cơ là axit axetic. 2)Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%. 3)Khi cho 1 mol axit hữu cơ (X) tác dụng với Na dư, số mol H2 sinh ra bằng ½ số mol X và khi đốt cháy axit X thì thu được n(H2O) : nCO2 =1. Vậy X là axit no đơn chức no. 4)Khi đốt cháy hiđrocacbon no thì ta có  n(H2O) : nCO2 >1. Các nhận định sai là:

A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 1, 3, 4.

Đáp án sai 1.sai vì axit acetic là axit HC, ngược lại không đúng. 4 sai vì ankan(hydrocacbon no mạch hở) còn hydrocacbon no mạch vòng (xycloankan) không đúng.Câu 15: Cho đồ phản ứng sau X + H2SO4 (đặc, nóng) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên làA. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Đáp án.X = Fe, FeO, Fe3O4, FeS,FeS2,Fe(OH)2, FeSO4 –nên nhớ Fe2(SO3)3 không tồn tại, (nguyên tắc Fe có số OXH <3) vì đây là p/ư OXH –K và không được sinh chất khác( theo phương trình)


Câu 16: Có 4 dung dịch loãng của các muối: BaCl2, ZnCl2, FeCl2, FeCl3. Khi sục khí H2S dư vào các dung dịch muối trên thì số trường hợp có phản ứng tạo kết tủa là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Đáp án> Ba2+ và S2- tan, và Fe3+ +S2- →FeS↓+S↓

ZnS và FeS không tan trong nước nhưng tan trong acid.

Câu 17: Cho V lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với hỗn hợp B gồm 0,2 mol Al và 0,1 mol Mg thì thu được 25,2 gam hỗn hợp muối clorua và oxit của 2 kim loại. Số mol của Cl2 có trong V lít hỗn hợp khí A là

A. 0,15. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,25.

mO +mCl = 25,2-0,2*27 +0,1*24 =17,4 =16x +35,5y, x*2 +y*1 =0,2*3 +0,1*2 ! y =0,4, nCl2 =0,2Câu 18: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 7 B. 8 C. 10 D. 9

Câu 19: Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và H2SO4. Đến phản ứng hoàn thu được dung dịch A, hỗn hợp khí X gồm NO và H2 có và chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Trong dung dịch A chứa các muối:

A. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4, NaNO3. B. FeSO4, Fe2(SO4)3, NaNO3, Na2SO4.

C. FeSO4, Na2SO4. D. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4.

Đáp án> rắn ko tan Fe dư, ddA chỉ thu được Fe2+, do sinh ra H2 nên NO3 hếtCâu 20: Hỗn hợp X có 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 15,8. Lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam dung dịch chứa xúc tác thích hợp thì thu được dung dịch Z và thấy thoát ra 2,688 lít khí khô Y ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối hơi so với H2 bằng 16,5. Biết rằng dung dịch Z chứa anđehit với nồng độ C%. Giá trị của C% là:

A. 1,305% B. 1,407% C. 1,043% D. 1,208%

Đáp án . M=15,8*2=31,6. nX=0,2. MY=33, nY=0,12, mY =3,96, mdd Z= 200+(6,32-3,96)=202,36.

Theo bài ra dễ thấy X là an kin, có andehyt→có axetilen, ankin kia là C3H4, dùng đường chéo trong X và Y, suy ra số mol C2H 2 (phản ứng) =CH3HCO =(nC2Hbd –nC2H2 dư) =0,12-0,12/2 =0,06, C%=(0,06*44/202,36)*100% =A

Câu 21: Có các nhận định sau đây:

1)Nguyên tắc sản xuất gang là khử sắt bằng CO ở nhiệt độ cao.

2)Nguyên tắc sản xuất thép là khử các tạp chất trong gang.

3)Tính chất hóa học của Fe2+ là tính khử.

4)Nước cứng là nước có chứa ion Ca2+, Mg2+ dưới dạng muối Cl-, HCO3-, SO42-.

Số nhận định đúng làA. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Đáp án 1 sai, 2 đúng, 3 đúng (nên hỏi là tính chất hóa học đặc trưng chuẩn hơn –vì ngoài tính khử đặc trưng Fe2+ còn có tính OXH, và tính axit). 4 đúngCâu 22: Có các nhận định sau:

1)Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB.

2)Các ion và nguyên tử: Ne , Na+ , F có điểm chung là có cùng số electron.

3)Khi đốt cháy ancol no thì ta có  n(H2O) : n(CO2)>1.

4)Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là K, Mg, Si, N.

5)Tính bazơ của dãy các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 giảm dần.

Cho: N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z=10), Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13), K (Z = 19), Si (Z = 14).

Số nhận định đúng:A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

Đáp án> 1.Fe. đúng, 2 đúng Vì đều có 10e, 3sai( ancol no mạch hở mới đúng) 4.đúng (r cùng nhóm tăng dần, cùng chu kỳ giảm dần) 5. đúngCâu 23: Hỗn hợp X gồm 3 ancol đơn chức A, B, C trong đó B, C là 2 ancol đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol X thu được 3,96 gam H2O và 3,136 lít khí CO2 (đktc). Số mol ancol A bằng 5/3 tổng số mol 2 ancol (B + C). Khối lượng của B, C trong hỗn hợp là:

A. 3,6 gam B. 0,9 gam C. 1,8 gam D. 2,22 gam

ĐÁP ÁN .nH2O =0,22, nCO2=0,14, do 0,08=0,22-0,14 khẳng định cùng dãy đồng đẳng. CTRUNG BÌNH=0,14/0,08=1,75. Có CH3OH,n=0,05 mol, CB=CC =(1,75*8-1C*5)/3=3, MB,C= C3H7OH*0,03=1,8


Câu 24: Cho độ âm điện của các nguyên tố như sau: O(3,44), Cl(3,16), Mg(1,31), C(2,55), H(2,2)

Trong các phân tử: MgO, CO2, CH4, Cl2O. Số chất có kiểu liên kết cộng hóa trị có cực làA. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

DỰA vào hiệu độ âm điện ta có MgO =2,13 (LK ion) CO2 =0,89 (tuy nhiên dựa vào cấu tạo) liên kết cộng ht không phân cực, 2 chất còn lại chọn .Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no, mạch hở X cần vừa đủ 5,6 lít oxi (đktc). X cùng với axit HOOCC6H4COOH là 2 monome được dùng để điều chế polime, làm nguyên liệu sản xuất tơ:

A. Nilon-6,6. B. Lapsan. C. Capron. D. Enang

ĐÁP ÁN .dễ thấy ancolX =etilenglicol,Câu 26: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: N2 = 84,77%; SO2 = 10,6% còn lại là O2. Thành phần % theo khối lượng của FeS trong X là

A. 68,75% B. 59,46% C. 26,83% D. 42,3%

FeS(x) FeS2(y). x+2y=10,6 . Oban đầu 84,77/4=21,1925. O2dư =4,63, Otrong Fe2O3=Obd-Odư-O(SO2)=11,925mol nguyên tử.x+y=(11,925/3)*2=7,95 .x= 5,3.y=2,65Câu 27: Cho 32,8 gam hỗn hợp gồm axit glutamic và tyrosin (tỉ lệ mol 1:1) tác dng vi 500ml dung dch NaOH 1M, phản ứng hoàn toàn thu đưc dung dch Y. Cô cạn cẩn thn dung dch Y thu đưc m gam cht rn khan. Giá trị của m là

A. 49,2 B. 52,8 C. 43,8 D. 45,6

Câu này rất dễ hs tự làm (tuy nhiên không hay, mà đề thi cũng khong ra vì học sinh không nhớ được tyrosin=p(OH)-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH.Câu 28: Cho các chất và ion sau đây: NO2-, Br2, SO2, N2, H2O2, HCl, S. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là

A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 29: Cho quỳ tím vào lần lượt các dung dịch: CH3COOK, FeCl3, NH4NO3, K2S, Zn(NO3)2, Na2CO3. Số dung dịch làm đổi màu giấy quỳ là

A. 4 B. 6 C. 5 D. 3

Câu 30: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron. B. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ visco và tơ nilon-6,6. D. Tơ visco và tơ axetat.

Câu 31: Cho phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) ;H < 0

Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng tăng nhiệt độ, (2): tăng áp suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác là V2O5, (5): Giảm nồng độ SO3. Biện pháp đúng là:: file -> downloadfile4 -> 206
206 -> Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp thpt năm 2012, trong đó có môn Lịch sử. Đây là môn học được nhiều học sinh cho là “khó nuốt” nhất trong kì thi tốt nghiệp năm nay
206 -> Câu 4: Trình bày nội dung luận cương chính trị (10/1930) từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử của cương lĩnh này?
downloadfile4 -> BÁo cáO ĐỀ TÀi kỹ thuật chuyển mạch atm
downloadfile4 -> BÀi tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ Kiến thức cần nhớ: I. Thành phần nguyên tố
downloadfile4 -> MÔN: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp: K062KT1 Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Thu Sang 211161039 Vơ Thị Thúy Vy 211080574
downloadfile4 -> Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 Nguyễn Văn Hòa-thcs mỹ Quang
downloadfile4 -> Manageengine opmanager
206 -> Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội
206 -> MÔN : HÓa học thời gian làm bài: 90 phút
206 -> CHƯƠng 1 những vấN ĐỀ CƠ BẢn về MARKETIng 1 Sự ra đời và phát triển của Marketing 1 Sự ra đời của Marketing


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương