NÔng nghiệp số: 114/2017/cknn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích12.68 Kb.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

NÔNG NGHIỆP

*******

Số: 114/2017/CKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN - Agriseco

Mã chứng khoán: AGR

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666

Fax: 04 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN VĂN TUẤN – Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: tầng 5, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 6276 2666 Fax: 04 6276 5666

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Agriseco ký Hợp đồng số 23022017 – Agriseco ngày 23/02/2017 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2017 tại đường dẫn: http://agriseco.com.vn/TabId/82/Default.aspxChúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

  • UBCKNN, SGDCK Tp.HCM, SGDCK HN

  • Lưu: HC – TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN VĂN TUẤN

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương