Năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 các xã, thị trấn huyện Văn Yên chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yên báitải về 23.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích23.29 Kb.


Uỷ ban nhân dân

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

tỉnh yên bái

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

__________________

_____________________________________Số: 1778/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2007Quyết địnhVề việc phê duyệt Dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến

năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 các xã, thị trấn

huyện Văn Yên
chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yên bái
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 31/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 232/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê chuẩn Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 211/TTr-KHĐT ngày 16/10/2007,

Quyết định:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 các xã, thị trấn huyện Văn Yên với các nội dung như sau:

I- Tên dự án: Dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Yên.

II- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên.

III- Địa điểm thực hiện dự án: Các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Yên.

IV- Khối lượng thực hiện dự án:

Lập các Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Yên, với những nội dung chính sau:

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai.

- Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010.

- Các giải pháp tổ chức thực hiện.

V- Dự toán kinh phí:

Tổng dự toán: 986.603.000 đồng (Chín trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm linh ba ngàn đồng). Trong đó:- Năm 2008: 550.792.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu bảy trăm chín mươi hai ngàn đồng).

- Năm 2009: 435.811.000 đồng (Bốn trăm ba mươi lăm triệu tám trăm mười một ngàn đồng).

VI- Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư lập quy hoạch, gồm:

- Vốn ngân sách nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao kế hoạch hàng năm;

- Vốn ngân sách của huyện Văn Yên;

- Các nguồn vốn khác.

VII- Thời gian thực hiện: Trong 2 năm 2008 - 2009.
Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên làm chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Yên đảm bảo theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các Cơ quan có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

KT. Chủ tịch

- Như Điều 3;

- Trung tâm công báo;- Lưu HC, TNMT, TH.

phó Chủ tịch


Nguyễn Văn BìnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương