Ninh Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2013tải về 41.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích41.63 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2455/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình
Gia cố, nâng cấp mương Giăng (K0+00 ÷ K0+400) thuộc
kênh Chàm - Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3392/TTr-STC và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 3408/BC-STC ngày 18/11/2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Gia cố, nâng cấp mương Giăng (K0+00 ÷ K0+400) thuộc kênh Chàm - Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm.


2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi.

3. Địa điểm xây dựng: huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Từ ngày 16/4/2012 đến ngày 25/12/2012.

5. Đơn vị quản lý sử dụng: Cty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi.Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị: đồngNguồn

Được duyệt (quyết toán)

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

779.733.461

723.334.000

56.399.461

Nguồn vốn miễn thu thủy lợi phí do ngân sách Trung ương cấp bù năm 2012.

779.733.461

723.334.000

56.399.461

Chưa bố trí vốn

 
56.399.461

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồngNội dung

Dự toán được duyệt

Giá trị quyết toán

Tổng số

916.098.013

779.733.461

Chi phí xây dựng

770.663.539

701.854.295

Chi phí quản lý dự án

18.097.519

0

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

69.078.107

69.078.107

Chi phí khác

14.635.133

8.801.059

Chi phí dự phòng

43.623.715

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng


Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Thực tế

Qui đổi

Thực tế

Qui đổi

Tổng số

779.733.461

/

/

/

1. Tài sản cố định

779.733.461

/

/

/

2. Tài sản lưu động

/

/

/

/

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi) có trách nhiệm:

a) Tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồngNguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số

779.733.461

/

Nguồn vốn miễn thu thủy lợi phí do ngân sách Trung ương cấp bù năm 2012

779.733.461

/

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20/6/2013 là: 56.399.461 đồng.

Nợ phải trả: 56.414.402 đồng.

Nợ phải thu: 14.941 đồng.

(Có bảng chi tiết tình hình thanh toán và công nợ do Sở Tài chính lập tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 3408/BC-STC ngày 18/11/2013 kèm theo Quyết định này)

c) Được phép ghi tăng tài sản (tài sản cố định) với số tiền là: 779.733.461 đồng.

2. Giao Sở Tài chính: hướng dẫn hạch toán tài sản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


KT. CHỦ TỊCH


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chủ đầu tư (03 bản QĐ);

- VPUB: QHXD, TH;

- Lưu: VT. (đ/c Huy - QHXD)
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Xuân Hòa: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương