Ninh Thuận, ngày 23 tháng 01 năm 2014tải về 11.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.64 Kb.
#21813

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Số: 439 /UBND-VXNinh Thuận, ngày 23 tháng 01 năm 2014


V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Kính gửi: Sở Nội vụ

Ngày 21/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 378/VPCP-V.III ngày 16/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung khoản 2 Công văn số 378/VPCP-V.III ngày 16/01/2014 của Văn phòng Chính phủ theo quy định./.

(photo gửi kèm Công văn số 378/VPCP-V.III)
Nơi nhận:KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

- PCT Võ Đại;

- Hội CCB tỉnh;

- VPUB: CVP, PVP (N.V.Nhựt);- Lưu: VT, VX. NNNVõ Đại


Каталог: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG

tải về 11.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương