Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2013tải về 9.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.04 Kb.
#22789


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

–––––––––


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––Số: 6162/UBND-KTNNinh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2013


V/v lập báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp nhận đề nghị của Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản tại Công văn số 2929/ĐCKS-KSHĐKS ngày 12/12/2013 về việc lập báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có photo văn bản gửi kèm),
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản theo như đề nghị tại văn bản trên; đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:KT. CHỦ TỊCH


- Như trên;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trần Xuân Hòa;

- VPUB: CVP, KTN;

- Lưu VT. Dg b.

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hòa
Каталог: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG

tải về 9.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương