Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2013tải về 41.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích41.34 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2544/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình
Sửa chữa Trạm bảo vệ rừng Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3319/TTr-STC và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 3320/BC-STC ngày 12/11/2013,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa Trạm bảo vệ rừng Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận.

3. Địa điểm xây dựng: xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Từ ngày 28/6/2012 đến ngày 28/9/2012.

5. Đơn vị quản lý sử dụng: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận.Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng


Nguồn vốn

Được duyệt (quyết toán)

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

697.841.541

596.676.000

101.165.541

Vốn chương trình phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững năm 2012

697.841.541

596.676.000

101.165.541

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Giá trị quyết toán

Tổng số

716.920.355

697.841.541

Chi phí xây dựng

638.886.361

638.846.080

Chi phí quản lý dự án

15.384.640

15.384.640

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

42.157.528

40.778.465

Chi phí khác

9.609.691

2.832.356

Chi phí dự phòng

10.882.134

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:Đơn vị: đồng

Nội dung

Thuộc Chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

697.841.541

/

/

/

Tài sản cố định

697.841.541

/

/

/

Tài sản lưu động

/

/

/

/

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) có trách nhiệm:

a) Tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồngNguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số

697.841.541

/

Hỗ trợ có mục tiêu

697.841.541

/

b. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24 tháng 06 năm 2013 là:

- Nợ phải thu: không.

- Nợ phải trả: 101.165.541 đồng.

(Có bảng chi tiết tình hình thanh toán và công nợ do Sở Tài chính lập tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 3320/BC-STC ngày 12/11/2013 kèm theo Quyết định này)

c. Được phép ghi tăng tài sản (tài sản cố định) với số tiền là 697.841.541.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn hạch toán tài sản.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chi cục Trưởng Kiểm lâm Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


KT. CHỦ TỊCH


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chủ đầu tư (03 bản QĐ);

- VPUB: QHXD, KTN;

- Lưu: VT. (đ/c Huy - QHXD)
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trần Xuân Hòa: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương