Nơi nhận : Chủ tịch và các pct; cpvp; Như Kg; cv: tho,t lưu vt. (V- b) tl. Chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 8.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích8.72 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /UBND-TH2

Vĩnh Phúc, ngày tháng 11 năm 2013

V/v dự án xây dựng hệ thống thông tin

phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền

khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kính gửi: - Sở Khoa học và Công nghệ,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Sở Thông tin và Truyền thông.
UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6328/UBND-TH2 ngày 31/10/2013 đồng ý về chủ trương cho lập dự án nâng cấp, thay thế các máy móc, thiết bị CNTT cho Trung tâm thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày 01/11/2013 UBND tỉnh nhận được văn bản số 396/STTTT-CNTT ngày 24/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tham gia ý kiến chủ trương dự án: Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh (sao văn bản kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ lập dự án đầu tư trên cơ sở góp ý của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông./.


Nơi nhận :

- Chủ tịch và các PCT;

- CPVP;

- Như Kg;- CV: THo,TH2.

- Lưu VT.(V- b)

TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Văn Phong


: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương