Nội dung và hình thức Luận văn Về nội dungtải về 20.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích20.84 Kb.
#54723
HuongdanvietLV (1)
ChandoanvaDieutri Bong

Nội dung và hình thức Luận văn
Về nội dung
Luận văn phải đạt được các mục tiêu nghiên cứu, có đóng góp mới. Nội dung Luận văn phải được trình bày khúc chiết, chặt chẽ theo trình tự: Mở đầu. Chương 1: Tổng quan tài liệu. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu. Chương 4: Bàn luận. Kết luận và kiến nghị. Danh mục các công trình công bố của tác giả. Tài liệu tham khảo. Phụ lục (nếu có).
Về hình thức
Luận văn phải được trình bày mạch lạc, rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ. Tác giả Luận văn cần có lời cam đoan danh dự về công trình NCKH của mình. Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ, đủ dấu tiếng Việt.
Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x290mm) và không được quá 150 trang (khoảng 4.500 chữ) không kê Danh mục. Tài liệu tham khảo và Phụ lục.
Luận văn soạn thảo theo kiểu chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Windword hoặc tương đương, mật độ chữ ở chế độ bình thường: dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines: lề trên 3.5cm, lề dưới 3cm, lề trái 3.5cm, lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa lề trên của mỗi trang giấy.
Tiểu mục: Các tiểu mục của Luận văn được trình bày theo kiểu chữ số Ả Rập và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (Ví dụ: 4.1.2.1 tức là tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4).
Bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình, phương trình: Các bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình, phương trình được đánh số thành nhóm 2 chữ số, số đầu là số chương và số sau là số thứ tự (Ví dụ: Bảng 3.18 tức là bảng thứ 18 của chương 3).
Lưu ý: Số thứ tự được đánh số tăng dần từ đầu Luận văn đến cuối Luận văn và thứ tự của bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình, phương trình được đánh số độc lập nhau. Số thứ tự phương trình để trong ngoặc đơn, đặt trong phía lề phải. Bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình lấy từ nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Ví dụ: “Nguồn: Bộ tài chính, 1996”[25]. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong phần Tài liệu tham khảo. Đầu đề hoặc tên của bảng đặt ở phía trên bảng, còn đầu đề hoặc tên biểu đồ, sơ đồ, hình ghi ở bên dưới biểu đồ, sơ đồ, hình.
Viết tắt: Trong Luận văn, chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong Luận văn. Nếu Luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết (xếp theo thứ tự A, B, C) ở phần đầu Luận văn.
Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn: việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp cho người đọc nắm được vấn đề của tác giả trình bày.
Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày với lề trái lùi vào thêm 2cm.
Mỗi tài liệu tham khảo được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và nhiều tài liệu tham khảo thì phải xếp theo thứ tự tăng dần, giữa các tài liệu tham khảo có dấu phẩy. Ví dụ: [1], [12], [23].
Luận văn được viết bằng tiếng Việt, do đó phải xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt trước rồi sau đó đến tài liệu tham khảo tiếng Anh, tài liệu tham khảo tiếng Pháp, v.v…
Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự A, B, C theo tên, không được đảo ngược tên lên trước họ.
Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự A, B, C theo họ.
Tài liệu tham khảo không có tên tác giả: xếp theo thứ tự A, B, C theo từ đầu của tên cơ quan phát hành. Ví dụ: Đại học Y Dược TP.HCM xếp vào vần Đ.
Cách trình bày tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trong tạp chí, bài đăng trong một quyển sách
Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành.
Năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn).
“Tên bài báo”. [Tên bài báo không in nghiêng và đề trong ngoặc kép].
Các số trang.
Ví dụ:
[44] Trần Thiện Trung (2002). “Điều trị viêm dạ dày – tá tràng do H.pylory”. Tạp chí Y học, Đại học Y Dược TP.HCM, tập 3 (8), tr.13-18.
Tài liệu tham khảo là sách, Luận văn, báo cáo
Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành.
(Năm xuất bản).
Tên sách, Luận văn, báo cáo (in nghiêng).
Nhà xuất bản.
Nơi xuất bản.
Số tái bản.
Trang [TLTK tiếng Việt viết tắt tr.20-30. Hoặc TLTK tiếng Anh viết tắt pp.20-30].
Chú ý: Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì trình bày dòng thứ hai lùi vào trong 1cm so với dòng thứ nhất.
Ví dụ:
[3] Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng (1997). Đột biết- cơ sở lý luận và ứng dụng. Nxb Nông nghiệp. Hà Nội, tr.45-60.
[30] Institute of Economies (1998), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics Economic- Research Report. Hanoi, pp 345-350.
Nội dung và hình thức quyển tóm tắt Luận văn
Về nội dung
Tóm tắt Luận văn cần phải phản án trung thực kết cấu, bố cục và những nội dung chính của Luận văn. Nội dung tóm tắt Luận văn phải được trình bày theo trình tự. Giới thiệu Luận văn: Đặt vấn đề: Tính cấp thiết của đề tài: Những đóng góp mới của Luận văn: Bố cục của Luận văn: Chương 1: Tổng quan tài liệu: Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; Chương 4: Bàn luận; Kết luận và kiến nghị.
Riêng phần kết luận và kiến nghị không được viết dưới dạng tóm tắt mà phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận và kiến nghị của Luận văn.
Về hình thức
Tóm tắt Luận văn phải được in chụp với số lượng ít nhất 50 bản trở lên, kích thước 140x210mm (khổ giấy A4 gấp đôi). Tóm tắt Luận văn phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa. Đánh số các bảng, biểu đồ, sơ đồ, hình vẽ phải có cùng số thứ tự như trong Luận văn.
Tóm tắt Luận văn được trình bày nhiều nhất trong 24 trang, in trên 2 mặt giấy: Kiểu chữ Times New Roman 11 của hệ soạn thảo Windword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, chế độ dẫn dòng là Exactly 17pt. Lề trên, lề dưới, lề phải, lề trái đều là 2cm. Các bảng, biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Số trang được đánh ở giữa lề trên của mỗi trang giấy.
Hình thức và nội dung bìa 1, bìa 2 và bìa 3 của tóm tắt Luận văn xem phần phụ lục 6.7.
Trích yếu Luận văn
Yêu cầu
Bản trích yếu cần phản ánh trung thực và khách quan những nội dung chính của Luận văn, cần phải diễn đạt chính xác, ngắn gọn, súc tích và sử dụng các thuật ngữ đã được tiêu chuẩn hóa.
Bản trích yếu Luận văn không dài quá 2 trang giấy A4.
Phần kết quả của Luận văn dài khoảng 200-300 chữ.
Cấu trúc của bản trích yếu
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN
Phần mở đầu:
+ Họ tên NCS.
+ Tên đề tài Luận văn.
+ Chuyên ngành: Mã số.
+ Người hướng dẫn (chức danh khoa học, học vị).
+ Cơ sở đào tạo: Đại học Y Dược TP.HCM.
Phần nội dung:
+ Mục đích và đối tượng nghiên cứu.
+ Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng.
+ Các kết quả chính và kết luận.
Cuối bản trích yếu có chữ ký của NCS và người hướng dẫn.
Những thay đổi trong quá trình đào tạo
Thay đổi đề tài Luận văn: trong nửa thời gian đầu đào tạo NCS (phụ lục 16).
Bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn: chậm nhất một năm trước khi hết hạn (Phụ lục 18).
Chuyển cơ sở đào tạo: thời gian học tập còn ít nhất một năm.
Gia hạn thời gian học tập NCS: trước khi hết hạn ba tháng. (Phụ lục 17).
Tất cả những thay đổi trên NCS phải làm đơn xin phép với lý do chính đáng và trong đơn phải có ý kiến của người hướng dẫn và bộ môn quản lý NCS.
tải về 20.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương