NHẬn xét thang đIỂm epworth và KẾt quả ĐO Đa ký HÔ HẤP Ở BỆnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính phan Thanh Thuỷ*, Vũ Văn Giáp



tải về 15.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích15.13 Kb.

Y häc viÖt nam th¸ng 3 - sè 1 - 2016



NHẬN XÉT THANG ĐIỂM EPWORTH VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐA KÝ HÔ HẤP

Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
Phan Thanh Thuỷ*, Vũ Văn Giáp*
TÓM TẮT

Mục tiêu: 1. Nhận xét thang điểm Epworth ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 2. Nhận xét kết quả đo đa ký hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang trên 60 bệnh nhân COPD. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có điểm Epworth ≥ 10 ở nhóm COPD có hội chứng ngừng thở (overlap) và COPD không có hội chứng ngừng thở khi ngủ là 32,5% và 30%. Tỷ lệ hội chứng ngừng thở trên COPD: 66,7%. Chỉ số ngưng giảm thở (AHI) trung bình của nhóm overlap: 16,55 ± 10,2. SpO2 thấp nhất khi ngủ của nhóm overlap thấp hơn nhóm COPD không có hội chứng ngừng thở (79,90 ± 13,87 và 86,25 ± 7,76; p<0,05). Áp lực động mạch phổi giữa các nhóm có sự khác biệt: AHI < 5: 41,2 ± 10,1; 5≤AHI<15: 36,2 ± 7,5; 15≤AHI< 30: 38,9 ± 9,3; AHI ≥ 30: 75,7 ± 21,1; p< 0,001. Kết luận: Sự kết hợp của hội chứng ngừng thở và COPD làm gia tăng sự giảm oxy máu ban đêm và tăng áp động mạch phổi.

Từ khóa: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ngừng thở khi ngủ, ngừng thở tắc nghẽn, hội chứng overlap, Epworth.
SUMMARY

EVALUATE EPWORTH SCORE

AND POLYGRAPHIE IN PATIENTS

WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Objective: 1. To evaluate Epworth score in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 2.To evaluate the results of polygraphie in patients with COPD. Subject and methods: A descriptive study in 60 patients with COPD. Results: Proportion of the Epworth score ≥ 10 in patients with obstructive sleep apnea syndrome (overlap) and COPD without obstructive sleep apnea syndrome are: 32,5% and 30%. Rate OSAS/COPD: 66,7%. Median AHI of the overlap: 16,55 ± 10,2. SpO2 min in group overlap is lower with statistical significance than COPD without sleep apnea syndrome (79,90 ± 13,87 và 86,25 ± 7,76; p<0,05). The difference of pulmonary artery pressure between the groups was statistically significant: AHI < 5: 41,2 ± 10,1; 5≤AHI<15: 36,2 ± 7,5; 15≤AHI< 30: 38,9 ± 9,3; AHI ≥ 30: 75,7 ± 21,1; p< 0,00. Conclusion:The association SAS and COPD increases the risk of nighttime hypoxemia, pulmonary arterial hypertension.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome, overlap syndrome, Epworth score.







Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương