Nhân Quả Đồng Thời Nguyễn Văn Hai o0o Nguồntải về 4.38 Mb.
trang26/26
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích4.38 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tiếng Việt.

Thích Khánh Anh.

 • Hoa nghiêm nguyên nhân luận. Phật Học Viện Quốc tế. 1986

Thích Minh Châu.

• Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Chùa Kỳ Viên. Hoa Thịnh Đốn. 1989Thích Nhất Hạnh.

 • Vấn đề nhận thức trong Duy thức học. Phật Học Viện Quốc tế. 1985

 • Kinh Pháp Ấn. Lá Bối. 1990

 • Con đường chuyển hóa. Lá Bối. 1990 Thích Thanh Từ.

 • Kinh Kim Cang Giảng giải. Chùa Đức Viên. 1989

 • Kinh Lăng già Tâm ấn. Thiền sư Hàm Thị sớ giải. Suối Trắc Bá. 1995

 • Chơn tâm trực thuyết giảng giải. Thiền viện Trúc Lâm. 1999.

Thích Thiện Hoa.

 • Luận Đại thừa khởi tín. Phật Học Viện Quốc tế. 1992 Thích Thiện Siêu.

 • Luận Thành Duy Thức. Phật Học Viện Quốc tế. 1997

 • Luận Đại trí độ. Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. 1997

 • Trung Luận. Nhà Xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

Thích Trí Hải.

 • Thanh tịnh đạo. Chùa Pháp Vân ấn hành. 1992. Giải thoát trong lòng tay. Pabongka Rinpoche. Xuân Thu. 1998 . Thích Trí Quang.

 • Nhiếp Luận. Phật Học Viện Quốc tế. 1994

 • Kinh Giải thâm mật. Phật Học Viện Quốc tế. 1994 Nguyên Giác Phan Tấn Hải.

 • Vài Chú giải về Thiền Đốn Ngộ. Trang Web Buddhismtoday.

Hồng Dương Nguyễn Văn Hai.

 • Nhận thức và Không tánh. Nhà Xuất bản Tôn giáo Hà Nội. 2001.

Nguyệt san Phật Học Louisville, KY. ấn tống 2001

• Tánh khởi và Duyên khởi. Nhà Xuất bản Tôn giáo Hà Nội. 2003.

Nguyệt san Phật Học Louisville, KY. ấn tống 2003 D. T. Suzuki.


 • Thiền luận. 3 Tập: Thượng, Trung, và Hạ. Cơ sở xuất bản Đại Nam. 1971 Kimura Taiken.

 • Phật giáo tư tưởng luận. 3 Quyển. Phật học viện Quốc tế. 1989 Tâm Minh Lê Đình Thám.

 • Kinh Thủ lăng nghiêm. Phật Học Viện Quốc tế. 1981. Lê Mạnh Thát.

 • Triết học Thế Thân. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 2005. Ngô Tất Tố.

 • Kinh Dịch. Đại Nam.1973. Tuệ Sỹ.

 • Triết Học về Tánh Không. Phật Học Viện Quốc Tế. 1984

 • Thắng Man Giảng luận. Am Thị Ngạn. Phật lịch 2543

 • Kinh Duy Ma Cật sở thuyết. Ban Tu thư Phật học. Phật lịch 2546

 • Tinh hoa Triết học Phật giáo. Ban Tu thư Phật học. Phật lịch 2548

 • Thiền và Bát Nhã. Ban Tu thư Phật học. Phật lịch 2548.

 • Huyền thoại Duy-Ma-Cật.---o0o---

Tiếng Anh.

PHẬT HỌC

Candrakirti

 • Madhyamakavatara with Commentary by Jamgon Mipham.

 • Introduction to the Middle Way. Translated by The Padmakara Translation Group. Shambala 2002.

Masao Abe.

Press. 1992

Kamaleswar Bhattacharya.

 • The dialectical method of Nàgàrjuna. Motilal

Banarsidass Publishers.1998 Carl Bielefeldt.

 • Dògen’s Manuals of Zen Meditation. University of California Press. 1988 Robert E. Buswell, Jr. • Tracing Back the Radiance. University of Hawaii Press. 1991.

José Ignacio Cabezón.

A Dose of Emptiness. State University of New York

Press. 1992


York Press. 1994

Wing-Tsit Chan

 • Chinese Philosophy. Princeton University Press..

1973.

Garma C. C. Chang.

 • The Buddhist Teaching of Totality. The Pennsylvania State University Press. 1991 Hye Ann Choi.

 • Gateway to Son. HOSO Son (Zen) Academy. 1986. Thomas Cleary.

 • The Flower Ornament Scripture. Shambhala. 1993

 • Entry into the Inconceivable. University of Hawaii Press. 1994

• Rational Zen. The Mind of Dògen Zenji. Shambhala. 1995

Francis H. Cook.

 • Hua-yen Buddhism. The Pennsylvania State University Press. 1977.

 • Causation in the Chinese Hua-Yen Tradition. Journal of Chinese Philosophy. V. 6 (1979).

Georges B. J. Dreyfus.

 • Recognizing Reality. State University of New York Press. 1997.

Malcolm David Eckel.

 • Bhàviveka and the Early Màdhỳamika theories of language. Philosophy East and West. July 1978.

Bernard Faure.

 • The Rhetoric of Immediacy. Princeton University Press. 1991.

Jay L. Garfield.

 • The Fundamental Wisdom of the Middle Way. Oxford University Press. 1995.

Robert M. Gimello.

 • Apophatic and Kataphatic in Mahàyàna: A Chinese view. Philosophy East and West. April 1976.

Bernie Glassman.

 • Infinite Circle. Shambhala. 2002.

Peter N. Gregory. • Traditions of Meditation in Chinese Buddhism.

University of Hawaii Press. 1986Press. 1986

 • Sudden and Gradual. Approaches to Enlightenment in Chinese Thought. Motilal Banarsidass Publishers.1987. • Buddhist Hermeneutics. University of Hawaii Press. 1992.

 • Tsung-Mi and the Sinification of Buddhism. University of Hawaii Press. 2002. Yoshito S. Hakeda.

 • The Awakening of Faith. Columbia University Press. 1967 Jeffrey Hopkins.

 • Emptiness in the Mind-Only School of Buddhism. University of California Press. 1999 C. W. Huntington, Jr. • The Emptiness of Emptiness. University of Hawaii

Press. 1989

Kenneth K. Inada.

Time and Temporality. A Buddhist Approach.

Philosophy East and West. April 1974.

Shim Jae-ryong.


 • Korean Buddhism. Tradition and Transformation.

Jimoondang Publishing Company. 1999. D. J. Kalupahana. • The Buddhist conception of time and temporality. Philosophy East and West. April 1974.

 • Nàgàrjuna. State University of New York Press. 1986. T. P. Kasulis. • Zen Action. Zen Person. University of Hawaii Press.

1985.

Steven T. Katz.

 • Mysticism and Philosophical Analysis. Oxford University Press. 1978.

William R. LaFleur.

 • Dogen Studies. University of Hawaii Press. 1985. Whalen Lai.

 • Chinese Buddhist Causation theories: An analysis of the sinitic Mahàyàna understanding of Pratityasamutpàda. Philosophy East and West. July 1977.

Donald S. Lopez, Jr. • A Study of Svàtantrika. Snow Lion Publications.

1987.


 • Buddhist Hermeneutics. University of Hawaii Press.

1988.

David Loy.

 • Nonduality. A Study in Comparative Philosophy.

Humanity Books.1999.

Bimal Krishna Matilal.

 • The character of Logic in India. Oxford University Press. 1999.

Hòsaku Matsuo.

 • The Logic of Unity. State University of New York

Press. 1987

Humberto R. Maturana & Francisco J. Varela.

 • The Tree of Knowledge. Shambhala. 1992.

Maurice Merleau-Ponty.

 • Phenomenology of Perception. Routledge. 2005. Satkari Mookerjee.

 • The Buddhist Philosophy of Universal Flux. Motilal Banarsidass Publishers.1997 T. R. V. Murti. • The Central Philosophy of Buddhism. Unwin Paperbacks. 1987 Gadjin Nagao.

 • Màdhyamika and Yogàcàra. State University of New

York Press. 1986

 • The Foundational Standpoint of Màdhyamika Philosophy. State University of New York Press. 1989 Keiji Nishitani.

 • Religion and Nothingness. University of California

Press. 1982 Steve Odin.

 • Process Metaphysics and Hua-Yen Buddhism. State University of New York Press. 1982.

Sung Bae Park.

 • Buddhist Faith and Sudden Enlightenment. State University of New York Press. 1983.

Mervyn Sprung.

 • Lucid Exposition of the Middle Way. The Essential

Chapters from the Prasannapadà of Candrakìrti. Prajnà Press. 1979

F. Th. Stcherbatsky.

 • Buddhist Logic. Dover Publications. 1962

 • The Conception of Buddhist Nirvàna. Motilal

Banarsidass Publishers.1999 D. T. Suzuki. • Studies in the Lankàvatàra Sùtra. Munshiram

Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1998 • The Lankàvatàra Sùtra. Motilal Banarsidass

Publishers. 1999

D. T. Suzuki, Eric Fromm, and Richard De Martino.

 • Zen Buddhism & Psychoanalysis. Harpers & Brothers.

1960.

Paul L. Swanson.

 • Foundations of T’ien-Tai Philosophy. Asian Humanities Press. 1989.

Musashi Tachikawa. • An Introduction to the Philosophy of Nàgàrjuna. Motilal Banarsidass. 1997 Kazuaki Tanahashi.

 • Moon in a Dewdrop. Writings of Zen Master Dogen.

North Point Press. 1985.

Nyanaponika Thera.

 • The Heart of Buddhist Meditation. Samuel Weiser, Inc. 1996

 • Abhidhamma Studies. Wisdom Publications. 1998. Robert A. F. Thurman.

 • The Central Philosophy of Tibet. Princeton Paperbacks. 1991.

 • The Holy Teaching of Vimalakìrti. The Pennsylvania State University Press. 1992.

Burton Watson.

 • The Vimalakirti Sutra. Columbia University Press.

1996.

Dale S. Wright.

 • Philosophical Meditations on Zen Buddhism.

Cambridge University Press. 1998.

NG Yu-Kwan.

 • T’ien-Tai Buddhism and Early Màdhyamika.

University of Hawaii Press. 1993.

NGOÀI PHẬT HỌC

Hans Christian von Baeyer.

 • Information. A Phoenix Paperback. 2004. Julian B. Barbour.

 • The End of Time. The Next Revolution in Physics. Oxford University Press. 1999.

 • The Discovery of Dynamics. Oxford University Press.

2001.

David Bohm.

 • Wholeness and the Implicate Order. Routledge. 1999 Mark Buchanan.

 • Nexus. W. W. Norton & Company Ltd. 2002. Jean-Pierre Changeux. • The Physiology of Truth. Harvard University Press.

2002.

David Deutsch.

 • The Fabric of Reality. Penguin Books. 1998. Gerald M. Edelman.

 • Wider than the Sky. Yale University Press. 2004. Gerald M. Edelman and Giulio Tononi.

 • A Universe of Consciousness. Basic Books. 2000.

Richard P. Feynman.

 • QED. The Strange Theory of Light and Matter.

Princeton University Press. 1988.

Marie-Louise von Franz.

 • On Divination and Synchronicity. Inner City Books. 1980.

 • Psyche & Matter. Shambhala. 1992. • Number and Time. Northwestern University Press.

1994.

Peter Galison.

 • Einstein’s Clocks, Poincaré’s Maps. W. W. Norton & Company Ltd. 2003.

Brian Greene.

 • The Fabric of the Cosmos. Alfred A. Knopf. 2004. John Gribbin.

 • Deep Simplicity. Random House. 2005. Stephen Hawking.

 • A Brief History of Time. Bantam Books. 1990. Stephen Hawking and Roger Penrose.

 • The Nature of Space and Time. Princeton

University Press. 1996.

Douglas Hofstadter.

 • Godel, Escher, Bach. Basic Books. 1999.

 • I am a Strange Loop. Basic Books.2006. Max Jammer.

 • Concepts of Simultaneity.The Johns Hopkins

University Press. 2006. C. G. Jung.

Press. 1990.

Arthur Koestler.

 • The Roots of Coincidence. Vintage Books.1978. Benjamin Libet. • Mind Time. The Temporal Factor in Consciousness.

Harvard University Press. 2004.

Klaus Mainzer.

 • Thinking in Complexity. Springer. 1997. Jean Matter Mandler. • The Foundations of Mind. Oxford University Press.

2004.

Roger Penrose.

 • Shadows of the Mind. Oxford University Press. 1994

 • The Road to Reality. Alfred A. Knopf. 2004. Robin Robertson.

 • Jungian Archetypes. Nicolas-Hays.1995. Bertrand Russell.

 • Introduction to Mathematical Philosophy. Dover

Publications. 1993

M. Sachs and A. R. Roy

 • Mach’s Principle and The Origin of Inertia. C. Roy

Keys Inc. 2003 John R. Searle.

 • Intentionality. Cambridge University Press. 1999. Jonathan Shear.

 • Explaining Consciousness – The Hard Problem. The MIT Press. 1998.

Lee Smolin. • The Life of the Cosmos. Oxford University Press. 1998.

 • Three Roads to Quantum Gravity. Basic Books. 2001.

 • The Trouble with Physics. Houghton Mifflin Company. 2006. G. Spencer-Brown.

 • Laws of Form. A Dutton Paperback.1979. Steven Strogatz.

 • Sync. Hyperion Books. 2003.

Mark C. Taylor.

 • The Moment of Complexity. The University of Chicago Press. 2003.

Francisco Varela.

 • Ethical Know-How. Stanford University Press. 1999. Francisco Varela and Jonathan Shear.

 • The View from Within. Imprint Academic. 2000.

Francisco J.Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch.

 • The Embodied Mind. The MIT Press. 1995. G. J. Whitrow.

 • The Natural Philosophy of Time. Thomas Nelson and Sons Ltd. 1963.

Palle Yourgrau.

 • Godel meets Einstein. Carus Publishing Company. 1999.

 • A World Without Time. Basic Books. 2005.

---o0o---

HẾT
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương