Nhận biết Câu Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? Atải về 385.16 Kb.
trang7/75
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2023
Kích385.16 Kb.
#54104
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   75
15 DE TONG HOP DU DOAN HKI 12 23 MOI

A. 6,28. B. 8,20. C. 6,94. D. 5,74.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Saccarozơ còn gọi là đường nho. B. Glucozơ bị khử bởi H2/Ni thu được sobitol.
C. Fructozơ có nhiều trong mật ong. D. Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 để phân biệt saccarozơ và glucozơ
Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
B. Chất béo là trieste của Glixerol với các axit đơn chức.
C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.
D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm
Câu 20: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là
A. 28,75 gam B. 23 gam. C. 18,4 gam D. 36,8 gam
Câu 21. Polisaccarit X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X, thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Y tác dụng với H2 tạo sobitol. B. X có phản ứng tráng bạc
C. Phân tử khối của Y là 162. D. X dễ tan trong nước lạnh.
Câu 22: Số este có công thức phân tử C4H8O2
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là
A. 0,2. B. 0,5. C. 0,6. D. 0,25.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hợp chất Ala-Gly-Val hòa tan được Cu(OH)2. B. Nilon-6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng 𝜀-aminocaproic.
C. Phân tử axit glutamic có 5 nguyên tử cacbon. D. Metylamin không phản ứng với CH3COOH.
Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít khí CO2 và 1,12 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là

tải về 385.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   75
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương