Nhận biết Câu Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? Atải về 385.16 Kb.
trang6/75
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2023
Kích385.16 Kb.
#54104
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
15 DE TONG HOP DU DOAN HKI 12 23 MOI

A. 22. B. 6. C. 12. D. 11.
Câu 7: Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là?
A. N2. B. N2O. C. NO. D. NO2.
Câu 8: Chất nào sau đây là tripeptit?
A. Gly–Gly. B. Gly–Ala. C. Ala–Ala–Gly. D. Ala–Gly.
Câu 9: Vật liệu tổng hợp X có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô, nhưng kém bền với nhiệt, với axit và bazơ, thường dùng để đệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất… Vật liệu X là
A. tơ nitron. B. bông. C. tơ tằm. D. nilon-6,6.
Câu 10. Chất nào trong các chất sau có khả năng làm mất màu nước brom?
A. Propyl axetat. B. Metyl axetat. C. Vinyl axetat. D. Etyl axetat.
Câu 11: Tên gọi của CH3COOCH2CH3
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. propyl axetat. D. metyl axetat.
Câu 12: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. [Ne]3s23p5. B. [Ne]3s23p4. C. 1s1. D. [Ne]3s23p1.
Câu 13: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Mg2+. B. Ag+. C. Cu2+. D. Pb2+.
Câu 14: Cao su buna - S và cao su buna - N là sản phẩm đồng trùng hợp của buta-1,3-đien với:
A. stiren và amoniac. B. stiren và acrilonitrin. C. lưu huỳnh và vinyl clorua. D. lưu huỳnh và vinyl xianua.
Câu 15: Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit?
A. Fructozơ. B. Glixerol. C. Xenlulozơ. D. Glucozơ
Câu 16: Chất không có khả năng làm xanh quỳ tím là:
A. NH3. B. KOH. C. C6H5NH2. D. C2H5NH2.
Câu 17: Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

tải về 385.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương