Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng


I.3. T×nh h×nh khuyÕn n«ng cµ phªtải về 1.19 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.19 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

I.3. T×nh h×nh khuyÕn n«ng cµ phª


Nh×n chung, trong c¸c huyÖn ®iÒu tra, t×nh h×nh khuyÕn n«ng kh«ng tèt. PhÇn lín c¸c hé kh«ng nhËn ®­îc dÞch vô khuyÕn n«ng, ®Æc biÖt lµ ë huyÖn Kr«ng B«ng tû lÖ kh«ng nhËn ®­îc dÞch vô khuyÕn n«ng ë c¸c hé giµu, trung b×nh vµ nghÌo lÇn l­ît lµ 100%, 95,2% vµ 94,7%. Trong sè ®ã chñ yÕu lµ tõ c¸c tæ chøc khuyÕn n«ng nhµ n­íc vµ vÒ gièng vµ kü thuËt ch¨m sãc. C¸c hé ®­îc hái ®Òu kh«ng nhËn ®­îc dÞch vô khuyÕn n«ng vÒ tiªu thô s¶n phÈm. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy cã 100% sè hé ®­îc hái kh«ng nhËn ®­îc khuyÕn n«ng vÒ tiªu thô s¶n phÈm. §iÒu nµy còng lµm ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc tiªu thô vµ thu nhËp cña ng­êi d©n.
Ng­êi d©n vÉn trång vµ ch¨m bãn tù do, kh«ng theo nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt cña nhµ n­íc qui ®Þnh. Thùc tÕ hä còng Ýt cã c¬ héi tiÕp xóc víi nh÷ng qui ®Þnh nµy. Theo ®iÒu tra th× tû lÖ c¸c hé ®­îc tiÕp xóc víi nh÷ng hç trî kü thuËt cña nhµ n­íc tû lÖ thuËn víi møc giµu nghÌo (cµng kh¸ gi¶ th× cµng ®­îc tiÕp xóc nhiÒu).

Tû lÖ hé nhËn vµ kh«ng nhËn dÞch vô khuyÕn n«ng n¨m 2002 ph©n theo lo¹i dÞch vô (%)

HuyÖn

C­Jut

Kr«ng B«ng

Kr«ng Buk

Lo¹i hé

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

NhËn ®­îc dÞch vô khuyÕn n«ng

29,4

20,0

5,9

0

4,8

5,3

12,0

7,4

8,3

Kh«ng nhËn ®­îc dÞch vô khuyÕn n«ng

70,6

80,0

94,1

100,0

95,2

94,7

88,0

92,6

91,7

Trong ®ã: tû lÖ hé nhËn ®­îc dÞch vô khuyÕn n«ng vÒ gièng n¨m 2002 (%)

NhËn ®­îc dÞch vô

60,0

66,7

100,0

0

0

0

66,7

50,0

100,0

Kh«ng nhËn ®­îc dÞch vô

40,0

33,3

0

0

100,0

100,0

33,3

50,0

0

Trong ®ã: tû lÖ hé nhËn ®­îc khuyÕn n«ng vÒ kü thuËt ch¨m sãc n¨m 2002

NhËn ®­îc dÞch vô khuyÕn n«ng

29,4

16, 7

5,9

0

4,8

5,3

8

7,4

8,3

Kh«ng nhËn ®­îc dÞch vô khuyÕn n«ng

70,6

83,3

94,1

100

95,3

94,7

92

92,6

91, 7

Sè lÇn dÞch vô khuyÕn n«ng nhµ n­íc ®Õn

1,6

1,4

2

0

1

1

3

2

2

Trong ®ã: Tû lÖ hé nhËn ®­îc dÞch vô kü thuËt ch¨m sãc cµ phª tõ héi n«ng d©n n¨m 2002 (%)

Sè hé nhËn ®­îc dÞch vô

1

1,5

0

0

0

0

1

1

0

Tû lÖ % sè hé nhËn ®­îc dÞch vô

20

25

0

0

0

0

33,3

0

0

Nguån: §iÒu tra cña SDC, §¨k L¨k, th¸ng 6/2003
Vµo thêi ®iÓm gi¸ cµ phª cao, hä gieo trång vµ ch¨m bãn theo kinh nghiÖm cña nh÷ng hé cã n¨ng suÊt cao. Do ®ã, ®a sè ®Òu l·ng phÝ vËt t­ vµ nh©n c«ng. Nh­ng t¹i thêi ®iÓm nµy, chi phÝ ®Çu t­ ch¨m bãn chØ chiÕm mét phÇn rÊt nhá so víi lîi nhuËn. §©y còng chÝnh lµ lý do t¹i sao ng­êi d©n kh«ng cÇn ®Õn nh÷ng dÞch vô khuyÕn n«ng hç trî vÒ gièng, kü thuËt v.v...
Tû lÖ ph©n bãn ®­îc ®Çu t­ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo cµng kh¸c biÖt. Th«ng th­êng cµ phª lµ lo¹i c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ lÊy rÊt nhiÒu ®é ph× nhiªu cña ®Êt. §iÒu nµy cã nghÜa lµ cµng nh÷ng n¨m sau cµng ph¶i ®Çu t­ bãn nhiÒu. Ng­êi d©n tuy hiÓu ®­îc ®iÒu nµy nh­ng ch­a ®ñ. Hä chØ biÕt bãn nhiÒu lªn nh­ng kh«ng biÕt bãn nhiÒu thø g× vµo thêi ®iÓm nµo lµ tèt nhÊt.


: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương