Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng


§iÒu tra cña SDC, §¨k L¨k, th¸ng 6/2003tải về 1.19 Mb.
trang8/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Nguån: §iÒu tra cña SDC, §¨k L¨k, th¸ng 6/2003
§Æc ®iÓm thø t­ lµ c¸c hé trång cµ phª theo qui m« hé gia ®×nh chñ yÕu trång tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y. C¸c hé cßn l¹i tr­íc ®©y lµ c«ng nh©n cho n«ng tr­êng cµ phª, sau ®ã n«ng tr­êng gi¶i thÓ vµ ph©n ®Êt cho hä víi l·i suÊt qui ®Þnh tr¶ b»ng cµ phª. Sau khi c¸c n«ng tr­êng gi¶i thÓ vµ tr¶ l¹i ®Êt ®ai cho bµ con. Gi¸ b¸n ®Êt ®­îc qui ®Þnh cho 5 sµo lµ 1,2 tÊn vµ gi¸ ®Êt phô thuéc vµo gi¸ cµ phª. Hé cã thÓ tr¶ dÇn qua c¸c n¨m cho ®Ôn khi hÕt 1,2 tÊn. Thêi h¹n qui ®Þnh tr¶ hÕt lµ n¨m 2000 nh­ng thùc tÕ ph¶i ®Õn n¨m 2001 c¸c hé ë bu«n míi tr¶ hÕt.
§Æc ®iÓm thø n¨m lµ nh÷ng ng­êi trång cµ phª sinh ra vµ lín lªn ë tØnh §¨k L¨k chiÕm tû träng nhá dÇn tõ vïng thÝch hîp víi trång cµ phª tíi c¸c vïng Ýt thÝch hîp h¬n. Trong sè nh÷ng ng­êi di c­ tíi sinh sèng ë §¨k L¨k th× chñ yÕu n»m trong giai ®o¹n tõ 1981 ®Õn 1988.

I.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ doanh thu n¨m 2002


Theo sè liÖu ®iÒu tra cña SDC, trong ba huyÖn Kr«ng Buk, C­Jut vµ Kr«ng B«ng th× ë Kr«ng Buk trung b×nh mçi n¨m hé giµu thu ®­îc 5 tÊn cµ phª nh©n x«, hé trung b×nh lµ 2,9 tÊn vµ hé nghÌo lµ 1,2 tÊn. Trong khi ®ã t¹i C­ Jut vµ Kr«ng B«ng s¶n l­îng cµ phª cña hé trung b×nh vÉn thÊp h¬n s¶n l­îng cña hé nghÌo t¹i Kr«ng Buk (1,1 tÊn vµ 0,7 tÊn). §Êt ë Kr«ng B«ng Ýt thÝch hîp trång cµ phª nh­ng l¹i thÝch hîp trång c©y hoa mµu kh¸c nh­ lóa, ng«… Trong niªn vô 2002 võa qua do h¹n h¸n kÐo dµi céng thªm dÞch bÖnh nªn s¶n l­îng hoa mµu, lóa n­íc, ch¨n nu«i ë nhiÒu hé bÞ mÊt tr¾ng.
Doanh thu cña hé trong n¨m 2002 (®v: triÖu ®ång)

S¶n l­îng

C­Jut

Kr«ngB«ng

Kr«ng Buk

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

Lóa


1,6

0,8

0,6

2,1

2,1

0,8

0,2

0,1

0,1

Ng«


0,6

0,2

0,1

2,2

1,2

0,7

0,4

0,8

0,2

Khoai

0,0

0,0

0,0

0,3

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

S¾n

0,0

0,0

0,0

1,3

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

B«ng

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cµ phª

2,3

1,1

0,8

1,3

0,7

0,5

5,0

2,9

1,2

§iÒu

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Lóa

0,6

0,1

0

0,5

1,3

0,3

0,1

0

0

Ng«


0,7

0

0

1,7

1,1

0,5

0,2

0,7

0

Khoai

0,0

0

0

0

0,2

0,1

0

0

0

S¾n

0

0

0

0,8

0,7

0,5

0

0

0

B«ng

0,3

0,5

0

0

0

0

0

0

0

Cµ phª

19,5

10,4

7,5

11,4

6,0

4,3

37,8

23,4

9,2

Tiªu

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0

0

0

0

§iÒu

0

0

0

0,6

0,5

0,1

0

0

0

Ch¨n nu«i

4,6

1,6

0,5

1,7

2,0

1,4

1,5

1,3

0,6

Ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp

2,7

2,4

1,9

1,7

2,0

0,8

2,7

0,6

0,7

Tæng doanh thu (tr. ®ång)

28,9

15,3

10,2

18,9

16,9

8,3

42,6

26,1

10,4

Nguån: §iÒu tra cña SDC, §¨k L¨k, th¸ng 6/2003
Theo sè liÖu ®iÒu tra ë ba huyÖn Kr«ng B«ng, C­Jut vµ Kr«ng Buk th× víi cµ phª trång míi, cø kho¶ng 1000 hèc trªn 1 ha. Kh©u ch¨m bãn trong thêi kú nµy ë mçi hé còng mçi kh¸c dï ngay c¶ trªn mét ®Þa bµn th«n.
Qua kh¶o s¸t cña ®oµn ®iÒu tra, trung b×nh l­îng ph©n ho¸ häc mµ hé giµu mua lµ: C­ Jut 2.0 tÊn; Kr«ng B«ng: 1,2 tÊn vµ Kr«ng Buk 3,3 tÊn. C¸c hé trång cµ phª chñ yÕu mua ph©n ho¸ häc ë ®¹i lý (gÇn 100% mua t¹i ®¹i lý).
§èi víi ph©n h÷u c¬, l­îng mua cña c¸c lo¹i hé lµ t­¬ng ®­¬ng nhau (3,3 tÊn), riªng ë hé trung b×nh vµ nghÌo cña huyÖn Kr«ng Buk lµ 0,5 tÊn. L­îng ph©n h÷u c¬ mua cña ®¹i lý chiÕm 50%, sè cßn l¹i mua cña n¬i kh¸c hoÆc do hé tù s¶n xuÊt. Riªng ë c¸c hé trung b×nh vµ nghÌo cña huyÖn Kr«ng Buk, l­îng ph©n h÷u c¬ mua cña ®¹i lý lµ 100%. L­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt cña c¸c hé mua lµ t­¬ng ®­¬ng nhau, thÊp nhÊt lµ 3,8 lÝt vµ cao nhÊt lµ 4,8 lÝt. Thuèc b¶o vÖ thùc vËt hÇu hÕt ®­îc mua cña ®¹i lý (gÇn 100%).
Ngoµi ph©n bãn, c¸c hé trång cµ phª cßn ph¶i ®Çu t­ mét l­îng c«ng søc lín ®Ó tØa cµnh, nhæ cá, xíi ®Êt… trong suèt giai ®o¹n tr­íc vµ sau mïa vô. §a sè nh÷ng hé trång cµ phª ®Òu tù lùc hoÆc ®æi c«ng ®Ó ®¶m b¶o ®­îc nh÷ng c«ng viÖc nµy. Cßn trong giai ®o¹n thu ho¹ch, phÇn lín c¸c hé ®Òu ph¶i thuª nh©n c«ng tõ mét ®Õn hai th¸ng ®Ó ®¶m b¶o kÞp thêi vô.


: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương