Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïngtải về 1.19 Mb.
trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

D©n téc Ýt ng­êi


58,8

50

70,6

33,3

38,1

42,1

24,0

22,2

50

Thêi gian trång cµ phª

Sinh ra ë §¨k L¨k (%)

58,8

46,7

70,6

40

33,3

42,1

40

29,6

25,0

Sèng ë §¨k L¨k tõ n¨m

1970

1974

1968

1976

1976

1979

1976

1976

1976

§Õn §¨k L¨k tõ n¨m

1988

1984

1985

1987

1983

1987

1981

1982

1984

Trång cµ phª tõ n¨m

1992

1992

1991

1994

1994

1994

1990

1990

1994

Sè nh©n khÈu b×nh qu©n/hé


6,5

6,0

6,5

7,4

6,19

5

5,56

5,3

3,83

Trong ®ã: n÷


3,3

2,9

3,2

3,86

2,81

2,316

2,68

2,41

1,92

Sè ng­êi d­íi 15 tuæi

1,9

2,1

2,4

2,2

2,8

2,389

2,12

2,24

2,33

Sè ng­êi trªn 60 tuæi

0,4

0,3

0,5

0,67

0,41

0,412

0,25

0,54

1,25

Tæng lao ®éng trong gia ®×nh

3,8

3,3

2,9

3,73

3,1

2,526

2,67

2,41

1,83

Trong ®ã: n÷

1,8

1,5

1,4

1,67

1,52

1,316

1,2

1,24

1,09

Sè ng­êi lµm n«ng, l©m nghiÖp

4,1

3,3

2,9

3,73

3,05

2,526

2,64

2,38

1,83

Trong ®ã: lao ®éng chÝnh

2,8

2,8

2,8

3,27

2,33

2,176

2,48

2,32

1,58

Trong ®ã: n÷

1,1

1,4

1,3

1,4

1,19

1,125

1,12

1,16

1

Trong ®ã: lao ®éng phô

1,4

1,1

1,0

1,4

1,8

2

0,62

0,5

2

Trong ®ã: n÷

0,8

0,4

0,7

1,25

1,22

1

0,18

0,33

1

: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương