Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïngtải về 1.19 Mb.
trang6/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Tr×nh ®é häc vÊn (%)

Kh«ng biÕt ch÷

11,8

13,3

5,9

6,7

4,8

15,8

0

0

8,3

CÊp 1

23,5

10

29,4

33,3

19,0

36,8

28,0

33,3

41,7

CÊp 2

35,3

40

47,1

60

57,1

42,1

48,0

48,1

41,7

CÊp 3

23,5

33,3

17,6

0

14,3

5,3

20

7,4

0

Trung cÊp

0

0

0

0

0

0

4,0

3,7

8,3

Cao ®¼ng

0

3,3

0

0

4,8

0

0

0

0

§¹i häc

0

0

0

0

0

0

0

7,4

0

NghÒ nghiÖp hiÖn t¹i (%)

Bé ®éi

17,6

0

0

0

0

0

0

0

0

C¸n bé x·

5,9

6,7

0

6,7

23,8

5,3

12,0

11,1

16,7

C«ng nh©n

11,8

10

0

0

0

0

0

0

0

Gi¸o viªn

0

6,7

5,9

93,3

4,8
4,0

11,1

0

Lµm n«ng

64,7

76,7

94,1

0

71,4

94,7

80

70,4

83,3

Kh¸c

0

0

0

0

0

0

0

7,4

0

D©n téc (%)

D©n téc Kinh

41,2

50

29,4

66,7

61,9

57,9

76,0

77,8

50

: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương