Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng


Ch­¬ng 3. s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª robusta ®¨k l¨k n¨m 2002tải về 1.19 Mb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ch­¬ng 3.

s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª robusta ®¨k l¨k n¨m 2002

- thuËn lîi vµ khã kh¨n -

Ch­¬ng 1 ®· tr×nh bÇy hiÖn tr¹ng vµ nh÷ng ®iÒu chØnh cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi trong thêi kú khñng ho¶ng gi¸. Ch­¬ng 2 ®· tr×nh bÇy nh÷ng ®iÒu chØnh cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n phï hîp víi nh÷ng ®iÒu chØnh cña ngµnh cµ phª thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, ViÖt Nam còng ®· triÓn khai mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kh¾c phôc t×nh h×nh do ®Æc thï riªng cña ngµnh. Ch­¬ng 3 sÏ tr×nh bÇy hiÖn tr¹ng s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª §¨k L¨k. Víi mong muèn ®ã, nhãm nghiªn cøu cña SDC ®· kÕt hîp víi c¸c c¸n bé phßng trång trät Së NN&PTNT §¨k L¨k lùa chän ba huyÖn lµ: Kr«ng Buk, C­ Jut, Kr«ng B«ng t­¬ng øng thuéc vïng 1 (thÝch hîp trång cµ phª nhÊt), vïng 2 (thÝch hîp trång cµ phª ë møc trung b×nh) vµ vïng 3 (Ýt thÝch hîp trång cµ phª)37 ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu tra, ph©n tÝch c¸c th«ng tin nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cµ phª cña §¨k L¨k còng nh­ cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Tõ ®ã, nhãm nghiªn cøu ®· ph©n tÝch, vµ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ tæng hîp vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô cµ phª t¹i ba huyÖn ®¹i diÖn. Nh÷ng ®¸nh gi¸ cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë nh÷ng phÇn sau. Cuèi cïng, nhãm nghiªn cøu cña SDC nªu ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n mµ tõng ®èi t­îng tham gia s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô gÆp ph¶i, lµ c¬ së cho viÖc ®­a ra c¸c lùa chän chÝnh s¸ch sö dông trong ph©n tÝch l­îng ho¸ ë Ch­¬ng 4.


I. HiÖn tr¹ng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn t¹i hé

I.1. §Æc ®iÓm chung


D­íi ®©y lµ b¶ng ph©n bè tû lÖ giµu nghÌo do nhãm ®iÒu tra thùc hiÖn ë ba huyÖn Kr«ng Buk, C­ Jut vµ Kr«ng B«ng víi sè l­îng hé ®iÒu tra lµ 183 hé, trong ®ã huyÖn Kr«ng Buk lµ 64 hé (25 hé giµu, 27 hé trung b×nh, 12 hé nghÌo), C­ Jut lµ 64 hé (17 hé giµu, 30 hé trung b×nh, 17 hé nghÌo) vµ Kr«ng B«ng lµ 55 hé (15 hé giµu, 21 hé trung b×nh, 19 hé nghÌo).
Ph©n bæ phiÕu ®iÒu tra hé theo lo¹i nhãm hé n¨m 2002
C­Jut

Kr«ngB«ng

Kr«ng Buk

Sè hé

Tû lÖ (%)

Sè hé

Tû lÖ (%)

Sè hé

Tû lÖ (%)

GiÇu

17

26,6

15

27,3

25

39

Trung b×nh

30

49,2

21

38,2

27

42,2

NghÌo

17

26,6

19

34,5

12

18,8

Tæng

64

100

55

100

64

100

Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra cña SDC, §¨k L¨k, 6/2003

§Æc ®iÓm thø nhÊt cña nh÷ng hé nµy lµ chñ yÕu sèng b»ng nghÒ n«ng vµ ®a phÇn chñ hé lµ nam giíi (trªn 80%). §Æc biÖt ®èi víi c¸c hé nghÌo, tû lÖ chñ hé lµm nghÒ n«ng chiÕm tíi 94,1% (C­Jut); 94,7% (Kr«ng B«ng) vµ 83,3% (Kr«ng Buk). C¸c hé giÇu cã tû lÖ lµm nghÒ kh¸c cao h¬n so víi c¸c hé nghÌo ë c¶ 3 huyÖn ®iÒu tra. Trung b×nh mçi hé cã tõ 5-7 nh©n khÈu, trong ®ã tû lÖ lao ®éng trong gia ®×nh chiÕm kho¶ng trªn 50%. Trong ®ã, ®¸ng chó ý nhÊt lµ nghÒ gi¸o viªn ®ãng vai trß quan träng ë nhãm hé giÇu ë c¶ 3 huyÖn ®iÒu tra, h¬n 90% ë huyÖn Kr«ng Buk.


§Æc ®iÓm thø hai cña nh÷ng hé nµy lµ tû lÖ mï ch÷ cßn chiÕm tû lÖ cao. Trong ba huyÖn ®iÒu tra th× chØ cã c¸c hé giµu vµ trung b×nh ë Kr«ng Buk lµ 100% biÕt ch÷. Tû lÖ kh«ng biÕt ch÷ ë c¸c hé cßn l¹i thÊp nhÊt lµ 4,8% (hé trung b×nh Kr«ng B«ng) vµ cao nhÊt lµ 15,8% (hé nghÌo Kr«ng B«ng).
§Æc ®iÓm thø ba lµ ®a sè c¸c hé ng­êi Kinh cã cuéc sèng kh¸ gi¶ h¬n ng­êi d©n téc ë hai huyÖn Kr«ng B«ng vµ Kr«ng Buk trong khi ë huyÖn C­ Jut th× tû lÖ hé giµu lµ ng­êi d©n téc l¹i chiÕm phÇn h¬n (tû lÖ hé giµu lµ ng­êi Kinh so víi nguêi d©n téc Ýt ng­êi lµ 66,7% so víi 33,3% ë huyÖn Kr«ng B«ng, 76% so víi 24% ë huyÖn Kr«ng Buk vµ 41,2% so víi 58,8% ë C­Jut).

§Æc ®iÓm chung cña hé trång cµ phª n¨m 2002

§Æc ®iÓm

C­Jut

Kr«ngB«ng

Kr«ng Buk

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

Giµu

Trung b×nh

NghÌo

: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương