Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng


S¸u ng©n hµng miÔn vµ hoµn tr¶ l·i vay cho hé nghÌotải về 1.19 Mb.
trang4/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

S¸u ng©n hµng miÔn vµ hoµn tr¶ l·i vay cho hé nghÌo


Thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc võa cã 6 quyÕt ®Þnh liªn tiÕp vÒ miÔn vµ hoµn tr¶ l·i vay cho c¸c hé nghÌo vµ hé d©n téc thiÓu sè vay vèn theo quyÕt ®Þnh sè 103/2001/Q§-TTg ngµy 10/07/2001 cña thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ hç trî ng­êi s¶n xuÊt cµ phª.
Theo ®ã sÏ cã 6 ng©n hµng thùc hiÖn miÔn vµ hoµn tr¶ l·i vay tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2000 cho c¸c ®èi t­îng trªn. Cô thÓ lµ, Ng©n hµng ¸ Ch©u miÔn vµ hoµn tr¶ l·i vay cho 5 hé d©n téc thiÓu sè vay vèn ®Ó trång, ch¨m sãc cµ phª, víi tæng sè nî l·i ®­îc miÔn vµ hoµn tr¶ lµ 2683333 ®ång. Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn miÔn vµ hoµn tr¶ cho 1126 hé lµ 708031312 ®ång. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ 17997 hé víi sè tiÒn 7365731493 ®ång. Ng©n hµng phôc vô cho ng­êi nghÌo lµ 29301 hé víi sè tiÒn 5316936034 ®ång. Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ 1289 hé víi sè tiÒn 643820012 ®ång.
Nguån: http://www.vietcombank.com.vn

rong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 2000 ®Õn 2002, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· thùc hiÖn nhiÒu chÝnh s¸ch kh¸c nhau nh»m h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn c¸c ®èi t­îng tham gia s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª:


 1. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong n­íc t¨ng l­îng hµng xuÊt khÈu th«ng qua chÝnh s¸ch th­ëng xuÊt khÈu;

 2. Thu mua t¹m tr÷ 150 ngh×n tÊn cµ phª nh»m h¹n chÕ tèc ®é gi¶m gi¸ cµ phª trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ;

 3. ChÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i nh­ khoan nî, gi·n nî, l·i suÊt thÊp cho c¸c ®èi t­îng tham gia trång, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª;

 4. CÊp ®Êt, g¹o, v¶i cho ng­êi trång cµ phª nghÌo, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè.

 5. Gi¶m thuÕ ®Êt n«ng nghiÖp 50% cho c¸c hé trång cµ phª.

Tuy nhiªn, theo ®¸nh gi¸ cña nhãm nghiªn cøu ICARD, OXFAM Anh vµ Hongkong, c¸c chÝnh s¸ch kh¾c phôc t×nh h×nh nªu trªn cã t¸c ®éng tÝch cùc nh­ng kh«ng lín. T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch nµy ®èi víi n«ng d©n ®­îc ®o b»ng hÖ sè b¶o hé danh nghÜa s¶n l­îng (NPCO). NPCO lín h¬n 1 cho thÊy cã t¸c ®éng tÝch cùc nh­ng hiÖu qu¶ nhá cña chÝnh s¸ch nµy ®èi víi ng­êi trång cµ phª. Trong lóc tõ 1994-1998, lîi nhuËn cµ phª cao, nh­ng chÝnh phñ l¹i kh«ng ®¸nh thuÕ cao vµo doanh thu cña c¸c c«ng ty mua b¸n cµ phª. H¬n n÷a, nay tÊt c¶ “c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ t­ c¸ch” ®Òu ®­îc xuÊt khÈu, lµm t¨ng sè l­îng cña nhµ xuÊt khÈu t¹o thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng cµ phª néi ®Þa më vµ c¹nh tranh cao. Mét hÖ sè kh¸c, NPCI (hÖ sè b¶o hé danh nghÜa ®Çu vµo) nÕu lín h¬n 1, cã nghÜa lµ cã t¸c ®éng tiªu cùc, n«ng d©n kh«ng ®­îc lîi tõ c¸c chÝnh s¸ch nhËp khÈu ®Çu vµo cña ChÝnh phñ. HÖ sè EPC (hÖ sè hiÖu qu¶ b¶o hé) nÕu lín h¬n 1, cã nghÜa lµ chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ ®· t¸c ®éng tÝch cùc vµ cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt, ng­îc l¹i khi EPC nhá h¬n 1 ®­îc xem nh­ chÝnh s¸ch ®· t¸c ®éng tiªu cùc tíi ®éng lùc s¶n xuÊt. XÐt tæng thÓ, c¸c chÝnh s¸ch kh¾c phôc t×nh h×nh ¶nh h­ëng kh«ng ®¸ng kÓ tíi thÞ tr­êng cµ phª trong n­íc vµ thÞ tr­êng c¸c vËt t­ ®Çu vµo cho cµ phª nh­ ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c hÖ sè NPCO, NPCI vµ EPC, tÊt c¶ ®Òu kh«ng lín h¬n 1 nhiÒu.


§¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña c¸c chÝnh s¸ch kh¾c phôc t×nh h×nh

Vïng sinh th¸i

NPC

EPC

NPCO

NPCI
RÊt thÝch hîp

1,030

1,033

1,030

ThÝch hîp

1,025

1,035

1,028

Ýt thÝch hîp

1,030

1,018

1,035

Nguån: ICARD, OFFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

IV.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh cµ phª ViÖt Nam


Cïng víi viÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch kh¾c phôc t×nh h×nh, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· ®Ò ra mét lo¹t c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®­a ngµnh cµ phª ViÖt Nam h­íng tíi ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Theo ®Þnh h­íng nµy, xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam sÏ ®¹t kho¶ng 700 - 780 ngh×n tÊn vµo n¨m 2005 vµ 780-860 ngh×n tÊn vµo n¨m 2010, t¨ng b×nh qu©n 1,5%/n¨m trong giai ®o¹n 2000 - 2005 vµ 2%/n¨m trong giai ®o¹n 2005 - 2010. Nhê nh÷ng tiÕn bé trong c«ng nghÖ chÕ biÕn vµ triÓn väng c¶i thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu, kim ng¹ch xuÊt khÈu cµ phª sÏ ®¹t tèc ®é 13,7%/n¨m vµ 10,5%/n¨m trong c¸c giai ®o¹n t­¬ng øng, ®­a kim ng¹ch xuÊt khÈu lªn 950 triÖu USD n¨m 2005 vµ 1570 triÖu USD n¨m 2010.35


 1. §iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu diÖn tÝch vµ s¶n l­îng cµ phª. Theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh cµ phª, tæng diÖn tÝch trång cµ phª nªn dao ®éng trong kho¶ng tõ 450 ®Õn 500 ngµn ha, nh­ng c¬ cÊu vµ chñng lo¹i sÏ thay ®æi, trong ®ã diÖn tÝch cµ phª Arabica sÏ ®¹t kho¶ng 100 ngµn ha (t¨ng 60 ngµn ha) vµ diÖn tÝch cµ phª Robusta gi¶m xuèng cßn 350 ®Õn 400 ngµn ha (gi¶m tõ 100 ®Õn 150 ngµn ha). Nh÷ng vïng kh«ng phï hîp sÏ kiªn quyÕt chuyÓn ®æi sang c¸c lo¹i c©y trång kh¸c v× nÕu tiÕp tôc sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm.36

Nhµ n­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i cho c¸c hé trång cµ phª chuyÓn ®æi diÖn tÝch sang c¸c lo¹i c©y trång kh¸c, ®Æc biÖt ë nh÷ng vïng ®Êt cã ®iÒu kiÖn kh«ng phï hîp cho trång cµ phª. ChÝnh phñ ®· thùc thi hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i, t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n ®­îc xo¸ nî, gi·n nî ®Ó tiÕp tôc ®­îc vay ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nhÊt lµ ®Ó mua gièng míi vµ øng dông c«ng nghÖ míi.
 1. ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng phï hîp víi qui ®Þnh quèc tÕ. Trong mét thêi gian dµi, ViÖt Nam vÉn ¸p dông TCVN 4193:1993. Trªn thùc tÕ, nh÷ng tiªu chuÈn chÊt l­îng cµ phª nh©n xuÊt khÈu theo tiªu chÝ nµy kh«ng phï hîp víi kü thuËt ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ nhËp khÈu.

HiÖp héi cµ phª - ca cao ViÖt Nam (VICOFA) cho biÕt, kÓ tõ ngµy 1 - 10 - 2002, cµ phª xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµ c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång cµ phª quèc tÕ ICO ph¶i tu©n theo ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn chÊt l­îng cµ phª. §iÒu kiÖn tèi thiÓu vÒ chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu kh«ng ®­îc cã h¬n 86 lçi trong mét mÉu 300g, cµ phª vèi xuÊt khÈu kh«ng ®­îc cã trªn 150 lçi trong mét mÉu 300g.1 §Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn chÊt l­îng nµy, VICOFA võa kiÕn nghÞ ChÝnh phñ vµ c¸c bé, ngµnh liªn quan chØ ®¹o c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh cµ phª, c¸c c¬ quan kiÓm tra chÊt l­îng thùc hiÖn tiªu chuÈn TCVN 4193:2001 (®· ®­îc ICO c«ng nhËn) tõ ®Çu vô cµ phª míi 1-10-2002.


VICOFA còng khuyÕn c¸o c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cµ phª rµ so¸t l¹i nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn gäi xuÊt xø cña cµ phª xuÊt khÈu vµ sím ®¨ng ký b¶o hé t¹i Côc Së h÷u c«ng nghiÖp, lµm thñ tôc ®Ó ®­îc b¶o hé t¹i thÞ tr­êng n­íc ngoµi.2
Ban hµnh thèng nhÊt chÕ ®é kü thuËt canh t¸c ®èi víi tõng vïng, tõng gièng lo¹i cµ phª, ®ång thêi cÇn cã sù kiÓm tra thùc hiÖn. C¸c c¬ quan chøc n¨ng c¸c cÊp tiÕn hµnh th­­êng xuyªn kiÓm so¸t vµ h­­íng dÉn sö dông ph©n h÷u c¬, ph©n hãa häc vµ c¸c hãa chÊt kh¸c trong d©n nh»m ®¹t ®­­îc tiªu chuÈn cµ phª s¹ch cã chÊt l­­îng cao trong nh÷ng n¨m tíi.


 1. Chó träng tíi thÞ tr­êng trong n­íc vµ c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. MÆc dï ViÖt Nam lµ n­íc s¶n xuÊt nhiÒu cµ phª, nh­ng ViÖt Nam lµ n­íc kh«ng cã truyÒn thèng uèng cµ phª. Bëi vËy, nhu cÇu tiªu dïng cµ phª trong n­íc rÊt thÊp. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tiªu thô trong n­íc kho¶ng 30.000 tÊn cµ phª nh©n/n¨m, kho¶ng 9% tæng s¶n l­îng cµ phª s¶n xuÊt ra. PhÇn lín cµ phª ®­îc tiªu thô d­íi d¹ng rang, h¹t hoÆc xay h¬n lµ cµ phª hoµ tan.

Cñng cè thÞ tr­­êng hiÖn t¹i cµ phª ViÖt Nam ®· chiÕm lÜnh ®­­îc, më réng vµo c¸c thÞ tr­êng míi nh­­ Trung Quèc, Hµn Quèc, NhËt B¶n. §ã lµ c¸c thÞ tr­­êng gÇn, cã triÓn väng lín trong viÖc tiªu dïng cµ phª.
 1. X©y dùng trung t©m giao dÞch cµ phª quèc tÕ t¹i §¨k L¨k. Ban th­¬ng m¹i vµ du lÞch §¨k L¨k cã kÕ ho¹ch x©y dùng sµn giao dÞch cµ phª nh»m hç trî n«ng d©n, c¸c nhµ chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt nh­ trång, chÕ biÕn vµ kiÓm tra chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu còng nh­ cËp nhËt th«ng tin thÞ tr­êng. Trung t©m giao dÞch víi tæng vèn ®Çu t­ dù kiÕn kho¶ng 20 tû ®ång (hay 1,28 triÖu USD). Trung t©m dù kiÕn sÏ gåm 5 bé phËn: (i) Bé phËn th«ng tin sÏ cung cÊp miÔn phÝ c¸c th«ng tin thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ vµ chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ. Trung t©m còng sÏ cËp nhËt th«ng tin cho ng­êi trång cµ phª vµ th­¬ng nh©n c¸c vÊn ®Ò luËt ph¸p, chÝnh s¸ch vµ th­¬ng m¹i cµ phª; (ii) Bé phËn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng; (iii) Bé phËn xóc tiÕn n«ng nghiÖp nh»m cung cÊp c¸c hç trî kü thuËt cho n«ng d©n vµ ng­êi chÕ biÕn; (iv) Bé phËn dÞch vô nh»m cung cÊp hç trî vÒ tÝn dông vµ th­¬ng m¹i; vµ (v) Mét nhµ kho cã kh¶ n¨ng ch­a tõ 4 ®Õn 5 ngh×n tÊn. NÕu c¬ quan trung ­¬ng tØnh chÊp nhËn hay phª duyÖt kÕ ho¹ch, th× dù ¸n sÏ b¾t ®Çu vµo n¨m 2003 vµ ®i vµo ho¹t ®éng vµo niªn vô 2004-05.
 1. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trùc tiÕp, liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi trong chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu cµ phª;
 1. KhuyÕn c¸o c¸c doanh nghiÖp trong n­íc x©y dùng th­¬ng hiÖu, chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ t¨ng c­êng qu¶ng b¸ s¶n phÈm trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng ë c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ tiÒm n¨ng;
 1. Chó träng ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng nh­ ®­êng x¸, viÔn th«ng nh»m gi¶m chi phÝ giao dÞch vµ n©ng gi¸ b¸n cho ng­êi trång cµ phª.


V. KÕt luËn

MÆc dï c©y cµ phª ®· ®­îc trång ë ViÖt Nam tõ rÊt sím, thÕ kû XIX, nh­ng v× nhiÒu lý do kh¸c nhau s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª ch­a ®­îc chó träng. Sau khi ®Êt n­íc hoµn toµn thèng nhÊt vµo n¨m 1975, ®Çu t­ ph¸t triÓn cµ phª b¾t ®Çu ®­îc quan t©m m¹nh vµ ho¹t ®éng giao dÞch th­¬ng m¹i chñ yÕu diÔn ra víi c¸c n­íc §«ng ¢u x· héi chñ nghÜa cò. Cuèi thËp kû 80 vµ ®Çu thËp kû 90 thÕ kû XX, do sù xôp ®æ cña khèi kinh tÕ c¸c n­íc nµy, ngµnh cµ phª ViÖt Nam thùc sù tham gia vµo thÞ tr­êng cµ phª toµn cÇu. Tõ mét n­íc cã s¶n l­îng xuÊt khÈu nhá, kho¶ng 90 ngh×n tÊn n¨m 1990, ViÖt Nam dÇn v­¬n lªn thµnh mét trong nh÷ng n­íc cã l­îng xuÊt khÈu cµ phª lín nhÊt thÕ giíi, dao ®éng tõ 700 ®Õn 800 ngh×n tÊn tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002. Kim ng¹ch xuÊt khÈu dao ®éng trong kho¶ng tõ 400 ®Õn 600 triÖu USD/n¨m, t¹o c«ng ¨n viÖc trùc tiÕp cho kho¶ng 600 ngh×n ng­êi vµ gi¸n tiÕp cho kho¶ng 1 triÖu ng­êi, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho ng­êi d©n n«ng th«n. N¨m 2001, ViÖt Nam trë thµnh n­íc xuÊt khÈu cµ phª Robusta lín nhÊt thÕ giíi víi 42% thÞ phÇn. T¨ng tr­ëng cµ phª ViÖt Nam v­ît xa mäi dù ®o¸n cña tÊt c¶ c¸c chuyªn gia trong n­íc vµ quèc tÕ.


ViÖc s¶n l­îng xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam t¨ng nhanh vµ gi¸ cµ phª thÕ giíi gi¶m xuèng dÉn ®Ôn hai ý kiÕn tr¸i ng­îc nhau vÒ nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng nµy. HÇu hÕt ý kiÕn hiÖn nay ®Òu cho r»ng s¶n l­îng t¨ng nhanh ë ViÖt Nam lµm gi¶m gi¸ thÕ giíi, g©y thiÖt h¹i cho c¸c n­íc xuÊt khÈu cµ phª trªn thÕ giíi. Mét sè Ýt ý kiÕn cho r»ng, s¶n l­îng cµ phª ViÖt Nam t¨ng nhanh do gi¸ thÕ giíi t¨ng ®ét biÕn vµo n¨m 1994 ®Õn 1996 ®· lµm t¨ng lîi nhuËn ng­êi trång cµ phª ViÖt Nam, khuyÕn khÝch hä më réng diÖn tÝch vµ t¨ng th©m canh trång cµ phª. KiÓm ®Þnh mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a gi¸ cµ phª thÕ giíi vµ s¶n l­îng xuÊt khÈu cña cµ phª ViÖt Nam trong giai ®o¹n 1994 - 2002 cho thÊy ý kiÕn thø 2 ph¶n ¸nh ®óng h¬n diÔn biÕn s¶n l­îng cµ phª ViÖt Nam, cô thÓ lµ møc s¶n l­îng cña cµ phª ViÖt Nam ë mét n¨m cô thÓ phô thuéc vµo møc gi¸ cµ phª thÕ giíi 4 n¨m tr­íc ®ã.
Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao cña cµ phª ViÖt Nam trong qu¸ khø chñ yÕu dùa trªn 4 yÕu tè chÝnh. Thø nhÊt lµ gi¸ lao ®éng rÎ. Thø hai lµ n¨ng suÊt cao dùa trªn sö dông nhiÒu ph©n bãn vµ n­íc t­íi. Thø ba lµ lîi thÕ vÒ kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn. C¸c vïng s¶n xuÊt chÝnh cµ phª ViÖt Nam ®Òu gÇn c¸c c¶ng xuÊt khÈu do ViÖt Nam cã chiÒu ngang hÑp. Thø t­ lµ hÖ thèng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi ngµnh cµ phª th«ng tho¸ng, t¹o m«i tr­êng b×nh ®¼ng cho tÊt c¶ c¸c t¸c nh©n tham gia s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª. ChÝnh v× 4 yÕu tè nµy nªn xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam ®· nhanh chãng chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi, g©y søc Ðp c¹nh tranh m¹nh víi c¸c n­íc xuÊt khÈu cµ phª kh¸c trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt c¸c n­íc Ch©u Phi.
Khi thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi r¬i vµo khñng ho¶ng trong 4 n¨m gÇn ®©y. Gi¸ cµ phª thÕ giíi gi¶m xuèng møc thÊp kû lôc trong vßng 40 n¨m qua, ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn lîi Ých ngµnh cµ phª vµ c¸c ®èi t­îng tham gia s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª nãi riªng. Do qu¸ l¹c quan trong qu¸ khø vÒ lîi thÕ c¹nh tranh cao cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam, dùa trªn ­u thÕ gi¸ lao ®éng rÎ vµ n¨ng suÊt cao nªn ViÖt Nam ch­a chó ý ®óng møc tíi viÖc ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh hµng cµ phª ViÖt Nam. Khi gi¸ cµ phª xuèng thÊp, nh÷ng hé, nh÷ng vïng trång cµ phª ®· kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh, buéc ph¶i ph¸ s¶n, nî ®äng ng©n hµng v.v... Theo nghiªn cøu cña ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong n¨m 2001, møc sèng cña hÇu hÕt ng­êi trång cµ phª ®Òu cã xu h­íng gi¶m, hé giÇu chuyÓn xuèng kh¸, kh¸ xuèng trung b×nh, trung b×nh xuèng nghÌo vµ nghÌo xuèng ®ãi. NhiÒu hé hiÖn nay kh«ng ®ñ l­¬ng thùc ®Ó ¨n vµ nî ng©n hµng do vay tiÒn ®Çu t­ vµo trång cµ phª trong nh÷ng n¨m tr­íc ®ã, b×nh qu©n 4,5 triÖu ®ång. Ng­êi lao ®éng thiÕu viÖc lµm vµ gi¸ thuª lao ®éng gi¶m. NhiÒu c¬ së thu gom vµ c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn xuÊt khÈu cµ phª ®ang nî ®äng ng©n hµng, b×nh qu©n h¬n 5 tû ®ång. ViÖt Nam lµ mét trong sè nh÷ng n­íc chÞu thiÖt h¹i nhiÒu nhÊt tõ cuéc khñng ho¶ng gi¸.
Kh«ng ph¶i chØ thiÖt h¹i vÒ mÆt kinh tÕ, ngµnh cµ phª ViÖt Nam cßn chÞu thiÖt h¹i c¶ vÒ mÆt m«i tr­êng vµ t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng. Cµ phª ViÖt Nam ban ®Çu chñ yÕu ®­îc trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn phï hîp nh­ng sau ®ã dÇn ®­îc më réng sang c¸c vïng ®Êt Ýt thÝch hîp nh­ ®Êt dèc, ®Êt kh«ng ®ñ n­íc t­íi, thËm chÝ, ph¸ rõng ®Ó trång cµ phª, g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi m«i tr­êng sinh th¸i. Trong 20 n¨m qua, rõng ë §¨k L¨k – tØnh chuyªn canh cµ phª lín nhÊt ViÖt Nam – gi¶m b×nh qu©n 20 ngh×n ha/n¨m. Ph¸ rõng vµ khai th¸c n­íc ngÇm ®Ó trång vµ t­íi cµ phª qu¸ møc ¶nh h­ëng nghiªm träng ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh cµ phª ViÖt Nam nãi riªng trong t­¬ng lai. N¨m 1987 b¾t ®Çu xuÊt hiÖn xu h­íng ®µo giÕng ®Ó t­íi n­íc cµ phª, ®é s©u kho¶ng 16 mÐt. N¨m 1999, giÕng ph¶i cã ®é s©u kho¶ng 25 mÐt th× míi ®ñ n­íc t­íi. HiÖn nay nhiÒu vïng kh«ng cã n­íc t­íi, thËm chÝ ®· thuª m¸y khoan xuèng tõ 60 ®Õn 70 mÐt.
Nh»m kh¾c phôc nh÷ng ¶nh h­ëng xÊu cña cuéc khñng ho¶ng gi¸ vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh cµ phª, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· triÓn khai hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kh¸c nhau. C¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ngµnh hµng cµ phª cña ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n phï hîp víi xu h­íng thay ®æi cña c¸c n­íc xuÊt khÈu cµ phª tiªn tiÕn trªn thÕ giíi: (i) ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng cµ phª phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ nh»m ®Þnh h­íng ng­êi s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp vµ chÕ biÕn xuÊt khÈu cµ phª; (ii) KhuyÕn khÝch ®Çu t­ trùc tiÕp, liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi trong chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu cµ phª; (iii) KhuyÕn c¸o c¸c doanh nghiÖp trong n­íc x©y dùng th­¬ng hiÖu, chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ t¨ng c­êng qu¶ng b¸ s¶n phÈm trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng ë c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ tiÒm n¨ng; (iv) KhuyÕn c¸o c¸c doanh nghiÖp trong n­íc h­íng tíi khai th¸c thÞ tr­êng néi ®Þa, nh»m gi¶m thiÓu nh÷ng t¸c ®éng xÊu tõ diÔn biÕn gi¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi; (v) Ph¸t triÓn ngµnh hµng cµ phª bÒn v÷ng, g¾n chÆt víi b¶o vÖ m«i tr­êng; (vi) TÝch cùc tham gia chÆt chÏ vµo ho¹t ®éng cña tæ chøc cµ phª thÕ giíi nh»m phèi hîp hµnh ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh thÞ tr­êng cµ phª thÕ giíi, gi¶m thiÖt h¹i do biÕn ®éng gi¸ g©y ra. (vii) Chó träng ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng nh­ ®­êng x¸, viÔn th«ng nh»m gi¶m chi phÝ giao dÞch vµ n©ng gi¸ b¸n cho ng­êi trång cµ phª.
Bªn c¹nh ®ã, do nh÷ng ®Æc thï cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c bæ trî nh»m h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn c¸c ®èi t­îng tham gia s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª nh­: (i) KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong n­íc t¨ng l­îng hµng xuÊt khÈu th«ng qua chÝnh s¸ch th­ëng xuÊt khÈu; (ii) Thu mua t¹m tr÷ 150 ngh×n tÊn cµ phª nh»m h¹n chÕ tèc ®é gi¶m gi¸ cµ phª trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ; (iii) Thu mua vµ huû bá 60 ngh×n tÊn cµ phª chÊt l­îng thÊp nh»m n©ng gi¸ cµ phª xuÊt khÈu vµ gi¸ thu mua cµ phª trong n­íc; (iv) T¨ng ®Çu t­ vµo hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng nh»m t¹o c¬ héi cho c¸c t¸c nh©n tham gia kªnh s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô vµ tiÕp cËn b×nh ®¼ng th«ng tin; (v) Më sµn giao dÞch cµ phª nh»m hç trî cho c¸c ®èi t­îng tham gia kªnh tiªu thô vµ chÕ biÕn cµ phª vÒ c¸c mÆt th«ng tin, tÝn dông, kü thuËt; (vi) ChÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i nh­ khoan nî, gi·n nî, l·i suÊt thÊp cho c¸c ®èi t­îng tham gia trång, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª; (vii) Gi¶m diÖn tÝch trång cµ phª Robusta ë c¸c vïng sinh th¸i Ýt thÝch hîp vµ chuyÓn sang c¸c lo¹i c©y trång kh¸c; (viii) CÊp ®Êt, g¹o, v¶i cho ng­êi trång cµ phª nghÌo, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè.
Nh÷ng biÖn ph¸p nªu trªn vÒ c¬ b¶n gãp phÇn h¹n chÕ ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng gi¸ tíi c¸c ®èi t­îng tham gia s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ tiªu thô cµ phª vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn, ­íc tÝnh hiÖn nay cho thÊy c¸c chÝnh s¸ch kh¾c phôc t×nh h×nh cã ¶nh h­ëng tÝch cùc nh­ng kh«ng nhiÒu tíi lîi Ých cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam. §Ó c¸c môc tiªu dµi h¹n cña ngµnh cµ phª nhanh chãng trë thµnh hiÖn thùc, ngµnh cµ phª ViÖt Nam sÏ ph¶i ®èi diÖn víi nhiÒu th¸ch thøc. Nh÷ng th¸ch thøc nµy ®­îc SDC tiÕn hµnh ®iÒu tra t¹i §¨k L¨k th¸ng 6/2003 vµ ®­îc tr×nh bÇy ë Ch­¬ng 3.: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương