Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïngtải về 1.19 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.19 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

TÀI LIÖU THAM KH¶OB¸o c¸o nghiªn cøu thÞ tr­êng cµ phª, ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i, 05/2003.Ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu ViÖt Nam - Hµ Lan, “Héi th¶o nghiªn cøu gi¶m nghÌo ë n«ng th«n tõ c¸ch tiÕp cËn vi m«”, (2002).Chuyªn ®Ò n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña mÆt hµng cµ phª ViÖt Nam, Oxfam, 2003.DANIDA vµ Uû ban nh©n d©n tØnh §¨k L¨k, “B¸o c¸o vÒ ®a d¹ng ho¸ c©y trång vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng n«ng s¶n” (6/2001)FAO and MARD, The competitiveness of Vietnam’s Coffee Industry in the ASEAN context, 2000.Harrigan, J., Loader R., vµ Thirtle C. “ChÝnh s¸ch gi¸ n«ng s¶n: chÝnh phñ vµ thÞ tr­êng” (Agricultural price policy: government and the market) FAO, 1992.HiÖp héi Cµ phª §øc, CÈm nang cµ phª, 1997HiÖp héi Cµ phª-Ca cao ViÖt Nam, §Ò ¸n n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña mÆt hµng cµ phª ViÖt Nam, 6/2002.Hoang Thuy Bang, Clifford J. Shultz, and Anthony Pecotich, Challenges of market development: A snapshot of the Vietnamese Coffee Industry, August 2001.Hoang Thuy Bang, Vietnam’s Coffee Industry: Trends, consumer perceptions and export development, August 2001.http://www.VICOFA.org.vn/VICOFA/ICARD, B¸o c¸o chÝnh thøc vÒ ¶nh h­ëng qu¸ tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i ®Õn ng­êi trång cµ phª tØnh §¨k L¨k, 2002.John Nash, Bryan Lewin, and Hidde Smit, ViÖt Nam: Agricultural Price Rick Management, Pepper, Rubber, Coffee, June 2002.John Nash/Bryan Lewin, “Lùc l­îng ®Æc nhiÖm vÒ qu¶n lý bÊt tr¾c trong n«ng s¶n hµng hãa ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn” (International Task Force on Commodity Risk Management in Developing Countries), World Bank, 2002.Mark Pendergrast, Uncommon Grounds: History of coffee and how it transformed our world, 1999.NguyÔn Quang Thô, “Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng cµ phª xuÊt khÈu”, T¹p chÝ kinh tÕ n«ng nghiÖp, sè 11/1999.
NguyÔn ThÕ Nh·, “Ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i ë ViÖt Nam lý luËn, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”, Tr­­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, 2000NguyÔn V¨n ¸ng, “Kinh tÕ trang tr¹i ë §¨k L¨k”, T¹p chÝ kinh tÕ n«ng nghiÖp, sè 5/2000.NIAPP (ViÖn Quy Ho¹ch vµ ThiÕt kÕ N«ng nghiÖp), Tæng quan ph¸t triÓn cµ phª ViÖt Nam, 11/1998.Phan Quèc Sñng, “Kü thuËt trång, ch¨m sãc, chÕ biÕn cµ phª”, NXB N«ng nghiÖp, 1995.Robertt S.Pindyck vµ Daniel L.Rubinfeld, Kinh tÕ häc vi m«, NXB Thèng kª, 1999, trang 288.Tæng côc H¶i quan, “BiÓu thuÕ XuÊt - NhËp khÈu vµ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu”, Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh, 1999.Tæng côc thèng kª - “Niªn gi¸m thèng kª 2000”, Hµ néi, 2001Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam, 15/5/2002Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, TËp san Kinh tÕ ViÖt Nam & ThÕ giíi 2000-2001, Hµ néi, 2001Vò ThiÕu, NguyÔn Quang Dong vµ NguyÔn Kh¾c Minh, Kinh tÕ l­îng, NXB Khoa häc vµ Kü thuËt, 2001, trang 271.

VICOFA, Giíi thiÖu ngµnh cµ phª ViÖt Nam, 2002.
1 B¸o c¸o n¨m 2002 cña Së NN & PTNT §¨k L¨k.

2 B¸o c¸o n¨m 2002 cña Së NN & PTNT §¨k L¨k.

3 B¸o c¸o n¨m 2002 cña Së NN & PTNT §¨k L¨k.

4 http://www.laodong.com.vn

5


6 §©y lµ sù ph©n chia do c¸c chuyªn gia ngµnh cµ phª cña Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n x¸c ®Þnh.

7 NguyÔn SÜ NghÞ, C©y cµ phª ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, 1982.

8 NguyÔn SÜ NghÞ, C©y cµ phª ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, 1982.

9 NguyÔn SÜ NghÞ, C©y cµ phª ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, 1982.

10 NguyÔn SÜ NghÞ, C©y cµ phª ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, 1982.

11 http://www.math.grin.edu/~khannabh/colombia/coffee.php

12 ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i, B¸o c¸o nghiªn cøu thÞ tr­êng cµ phª (KiÓm tra l¹i tªn ®Çy ®ñ cña tµi liÖu nµy).


13 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.14 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

15 Robertt S.Pindyck vµ Daniel L.Rubinfeld, Kinh tÕ häc vi m«, NXB Thèng kª, 1999, trang 288.

16 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

17 N¨m 1973, 21 n­íc s¶n xuÊt cµ phª, xuÊt khÈu 90% l­îng cµ phª thÕ giíi ®· t×m c¸ch t¹m tr÷ 10% cµ phª xuÊt khÈu, nh­ng dù ¸n nµy còng thÊt b¹i n¨m 1975.

18 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

19 Robertt S.Pindyck vµ Daniel L.Rubinfeld, Kinh tÕ häc vi m«, NXB Thèng kª, 1999, trang 288.

20 NguyÔn SÜ NghÞ, C©y cµ phª ViÖt Nam, NXB N«ng nghiÖp, 1982.

21 VICOFA, Giíi thiÖu ngµnh cµ phª ViÖt Nam, 2002.

22 VICOFA, Giíi thiÖu ngµnh cµ phª ViÖt Nam, 2002.

23 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

24 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

25 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

26 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

27 Vò ThiÕu, NguyÔn Quang Dong vµ NguyÔn Kh¾c Minh, 2001, trang 271.

28 Vò ThiÕu, NguyÔn Quang Dong vµ NguyÔn Kh¾c Minh, Kinh tÕ l­îng, NXB Khoa häc vµ Kü thuËt, 2001, trang 271.

29 Xem chi tiÕt ë Ch­¬ng 3.

30 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

31 http://www.hcmc.netnam.vn

32 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

33 ICARD, OXFAM Anh vµ OXFAM Hong Kong, 2002.

34 §iÒu tra cña SDC, §¨k L¨k, 6/2003

35 VICOFA, Giíi thiÖu ngµnh cµ phª ViÖt Nam, 2002.

36 VICOFA, Giíi thiÖu ngµnh cµ phª ViÖt Nam, 2002.

37 §©y lµ sù ph©n chia do c¸c chuyªn gia ngµnh cµ phª cña Së NN & PTNT §¨k L¨k x¸c ®Þnh.

38 Së N«ng nghiÖp vµ PTNT tØnh §¨k L¨k

39 Robertt S.Pindyck vµ Daniel L.Rubinfeld, Kinh tÕ häc vi m«, NXB Thèng kª, 1999, trang 288.

40 Robertt S.Pindyck vµ Daniel L.Rubinfeld, Kinh tÕ häc vi m«, NXB Thèng kª, 1999, trang 288.

41 Robertt S.Pindyck vµ Daniel L.Rubinfeld, Kinh tÕ häc vi m«, NXB Thèng kª, 1999, trang 288.
: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương