Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïngtải về 1.19 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.19 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

phô lôcC¸c chi phÝ ng¾n h¹n cña mét hé trång cµ phª (000 ®ång)

Møc s¶n

l­îng

Chi phÝ cè

®Þnh (FC)

Chi phÝ biÕn

®æi (VC)

Tæng chi

phÝ (TC)

Chi phÝ biªn

(MC)

Chi phÝ cè ®Þnh

trung b×nh

(AFC)

Chi phÝ biÕn

®æi trung b×nh

(AVC)

Tæng chi phÝ

trung b×nh

(ATC)

0

3500

0

3500.00

-

-

-

-

0.14

3500

3000.00

6500.00

21428.57

25000.00

21428.57

46428.57

0.28

3500

4200.00

7700.00

8571.43

12500.00

15000.00

27500.00

0.42

3500

5100.00

8600.00

6428.57

8333.33

12142.86

20476.19

0.56

3500

5750.00

9250.00

4642.86

6250.00

10267.86

16517.86

0.70

3500

6330.00

9830.00

4142.86

5000.00

9042.86

14042.86

0.84

3500

6830.00

10330.00

3571.43

4166.67

8130.95

12297.62

0.98

3500

7310.00

10810.00

3428.57

3571.43

7459.18

11030.61

1.12

3500

7740.00

11240.00

3071.43

3125.00

6910.71

10035.71

1.26

3500

8140.00

11640.00

2857.14

2777.78

6460.32

9238.10

1.40

3500

8490.00

11990.00

2500.00

2500.00

6064.29

8564.29

1.54

3500

8850.00

12350.00

2571.43

2272.73

5746.75

8019.48

1.68

3500

9220.00

12720.00

2642.86

2083.33

5488.10

7571.43

1.82

3500

9600.00

13100.00

2714.29

1923.08

5274.73

7197.80

1.96

3500

9990.00

13490.00

2785.71

1785.71

5096.94

6882.65

2.10

3500

10390.00

13890.00

2857.14

1666.67

4947.62

6614.29

2.24

3500

10800.00

14300.00

2928.57

1562.50

4821.43

6383.93

2.38

3500

11220.00

14720.00

3000.00

1470.59

4714.29

6184.87

2.52

3500

11670.00

15170.00

3214.29

1388.89

4630.95

6019.84

2.66

3500

12170.00

15670.00

3571.43

1315.79

4575.19

5890.98

2.80

3500

12730.00

16230.00

4000.00

1250.00

4546.43

5796.43

2.94

3500

13340.00

16840.00

4357.14

1190.48

4537.41

5727.89

3.08

3500

14010.00

17510.00

4785.71

1136.36

4548.70

5685.06

3.22

3500

14790.00

18290.00

5571.43

1086.96

4593.17

5680.12

3.36

3500

15680.00

19180.00

6357.14

1041.67

4666.67

5708.33

3.50

3500

16680.00

20180.00

7142.86

1000.00

4765.71

5765.71

3.64

3500

17780.00

21280.00

7857.14

961.54

4884.62

5846.15

3.78

3500

19080.00

22580.00

9285.71

925.93

5047.62

5973.54

3.92

3500

20580.00

24080.00

10714.29

892.86

5250.00

6142.86

4.06

3500

22280.00

25780.00

12142.86

862.07

5487.68

6349.75

4.20

3500

24280.00

27780.00

14285.71

833.33

5780.95

6614.29

Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra cña SDC, §¨k L¨k, 6/2003

Sè liÖu vµ kÕt qu¶ håi qui ­­íc tÝnh hÖ sè co gi·n cung t¹i hé

Møc n¨ng suÊt (tÊn)

MC t¹i hé (000VND/tÊn)

Møc n¨ng suÊt (tÊn

MC t¹i hé (000VND/tÊn)

Tãm t¾t c¸c kÕt qu¶ håi qui

Gi¸ trÞ P

1.40

2857

2.94

4000

Multiple R

0.891110669
1.54

2500

3.08

4357

R Square

0.794078224
1.68

2571

3.22

4786

Adjusted R Square

0.783240236
1.82

2643

3.36

5571

Standard Error

1352.961032
1.96

2714

3.50

6357

Observations

21
2.10

2786

3.64

7143


2.24

2857

3.78

7857

Intercept

-3401.360544

0.0034531

2.38

2929

3.92

9286

Møc n¨ng suÊt

2981.049563

6.052E-08

2.52

3000

4.06

10714


2.66

3214

4.20

12143


2.80

3571
Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra cña SDC, §¨k L¨k, 6/2003.

S¶n l­­îng vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam giai ®o¹n 1994 - 2002

N¨m

S¶n l­îng xuÊt khÈu (tÊn)

Gi¸ xuÊt khÈu (USD/tÊn)

Tãm t¾t c¸c kÕt qu¶ håi qui

Gi¸ trÞ P

1994

177000

1854.2

Multiple R

0.938140316
1995

248100

2400.2

R Square

0.880107253
1996

181400

2315.3

Adjusted R Square

0.860125129
1997

391600

1270.4

Standard Error

2698.376772
1998

382000

1554.5

Observations

8
1999

487500

1214.4

 2000

734000

682.6

HÖ sè chÆn

31240.21908

1.27559E-05

2001

750000

660.0

Gi¸ xuÊt khÈu

-0.030073566

0.000564668

2002

719000

584.1


Nguån: Sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª vµ H¶i quan.

: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương